Р Е Ш Е Н И Е    2957

 

Номер   2957

Година   18.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20161240100998

по  описа  за

2016

година

 

Производството пред първоинстанционният съд е образувано въз основа на искова молба депозирана от М.К.Б., ЕГН*, с адр. о.В., о.В., Г.В., У.”К.А.Б.”№30, съд. адр. Г.Р., У.”Г.Б.”№18, чрез процесуалния П. по пълномощие А.Т.М. от АК-Б., против Я.Г.М., ЕГН*, с А. о.Б., о.Р., с.Б., У.”О.№22; Ц.Г.В., ЕГН*, о.Б., о.Р., с.Г. д., У.”О”№6 и Й.Г.К., ЕГН*, О.С., О.С., г.С., Ж.”Д.46А1260, с правно основание чл.34 от ЗС.

Производството се намира във фазата по допускането на съдебната делба.

Твърди се в исковата молба, че страните в производството са наследници по закон и по право на заместване на П.Я.К., починал на 02.10.2957 г.

Сочи се, че с Решение №П0413/20.03.2007 г. на ОСЗ-Р., Решение №110413 /11.10.2012 г. на ОСЗ-Р., Решение №П0413/21.04.2007 г. на ОСЗ-Р., Решение №04001/05.04.1995 г. на ОСЗГ-Р. и Решение №110413/03.04.2007 г. на ОСЗГ-Р., са възстановени на наследниците на П.Я.К. следните земеделски имоти:

НИВА в м."С.И." представляваща земеделска земя с идентификатор №074015 по Скица №К00169/17.05.2016 г. в земл. на с.Д.Д., о.Р., о.Б., с площ от 2418 кв.м.. при съседи: нива с №074017, нива с №074()14, нива с №074012, полски път с №О00249, полски път с №000985;

НИВА в м."Ш.д.” представляваща земеделска земя с идентификатор .№063003 по Скица №К00164/17.05.2016 г. в земл. на с.Д.Д., О., о.Б., с площ от 3036 кв.м.. при съседи: нива с №062002, полски път с №062005, горско стопанска територия №000234, пасище с храсти №063004, нива с №063001

НИВА в м. „Д.", представляваща земеделска земя с идентификатор №140008 по Скица №К00166/17.05.2016 г. в земл. на с.Д.Д., О., о.Б., с площ от 2251 кв.м.. при съседи: нива №000338, пасище с храсти №140034, нива №140007, полски път №000336;

НИВА в м. "Г.П.", представляваща земеделска земя с идентификатор №013003 по Скица №К00169/17.05.2016 г. в земл. на с.Д.Д., О., о.Б., с площ от 5031 кв.м. при съседи: нива с №013002, нива с №013005, нива с 013015, нива с №013004, нива с №013014, нива с №013067. дере с №000091, нива с№013056;

НИВА в м. "Г.П.”, представляваща земеделска земя с идентификатор 048019. Скица №К00168/17.05.2016 г. в земл. на с.Д.Д., О., о.Б., с площ от 1880 кв.м, при съседи: нива с №048001, нива с №048022, нива с №048015, нива с №017029, пасище с храсти №017041, пасище с храсти №017040.

Според ищцата, описаните земеделски земи не са делени между съсобствениците, като наследници по закон и по право на заместване на П.Я.К.. Твърди се, че обема на съсобственост на всяка една от страните в общността е в следните идеални части съгласно разпоредбите на ЗН: М.К.Б. - 1/2 ид. части; Я.Г.М. – 1/6  ид. части; Ц.Г.В. - 1/6 ид. части и Й.Г.К. - 1/6 ид. части.

Позовавайки се на наведените в исковата молба фактически и правни твърдения, се иска съдът да постанови решение, с което да допусне до делба следните земеделски имоти:

НИВА в м."С.И." представляваща земеделска земя с идентификатор №074015 по Скица №К00169/17.05.2016 г. в земл. на с.Д.Д., о.Р., о.Б., с площ от 2418 кв.м.. при съседи: нива с №074017, нива с №074()14, нива с №074012, полски път с №О00249, полски път с №000985;

НИВА в м."Ш.д.” представляваща земеделска земя с идентификатор .№063003 по Скица №К00164/17.05.2016 г. в земл. на с.Д.Д., О., о.Б., с площ от 3036 кв.м.. при съседи: нива с №062002, полски път с №062005, горско стопанска територия №000234, пасище с храсти №063004, нива с №063001

НИВА в м. „Д.", представляваща земеделска земя с идентификатор №140008 по Скица №К00166/17.05.2016 г. в земл. на с.Д.Д., О., о.Б., с площ от 2251 кв.м.. при съседи: нива №000338, пасище с храсти №140034, нива №140007, полски път №000336;

НИВА в м. "Г.П.", представляваща земеделска земя с идентификатор №013003 по Скица №К00169/17.05.2016 г. в земл. на с.Д.Д., О., о.Б., с площ от 5031 кв.м. при съседи: нива с №013002, нива с №013005, нива с 013015, нива с №013004, нива с №013014, нива с №013067. дере с №000091, нива с№013056;

НИВА в м. "Г.П.”, представляваща земеделска земя с идентификатор 048019.Скица №К00168/17.05.2016 г. в земл. на с.Д.Д., О., о.Б., с площ от 1880 кв.м, при съседи: нива с №048001, нива с №048022, нива с №048015, нива с №017029, пасище с храсти №017041, пасище с храсти №017040, при следните дялове за всеки един от съделителите: М.К.Б. - 1/2 ид. части; Я.Г.М. – 1/6  ид. части; Ц.Г.В. - 1/6 ид. части и Й.Г.К. - 1/6 ид. части.

С исковата молба не се претендира присъждане на сторените в производството разноски.

В съответствие с изискванията на разпоредбата на чл.127, ал.2 от ГПК, в исковата молба ищцата е посочила доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, като същевременно е приложила и писмени доказателства.

С разпореждане №77 от 05.01.2017 г., съдът е дал ход на исковата молба, приемайки редовността на същата и допустимостта на предявеният иск, като същевременно е изпратил на ответниците препис от същата, ведно с приложените към нея писмени доказателства, давайки възможност за подаване на отговор по реда на чл.131, ал.2 от ГПК.

В едномесечният срок от получаване на разпореждането на съда, по делото е депозиран писмен отговор от ответниците.

С отговора на исковата молба ответниците не възразяват по основателността и допустимостта на предявения иск за съдебна делба. Не оспорват релевантния факт, че между страните по делото, като наследници на П.Я.К. е налице съсобственост за процесните земеделски имоти и при така претендираните квоти. Позовавайки се на броя и вида на земеделските имоти, според ответниците същите могат да бъдат поделени доброволно между страните с постигане на споразумение в тази насока.

В съдебно заседание ищцата редовно призована се представлява от упълномощен П., който поддържа предявените искове.

В съдебно заседание ответниците, чрез пълномощника си поддържат изложеното в писмения отговор становище.

Съдът след като съобрази приложените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намира от фактическа и правна страна следното:

Твърдените спорни факти и поддържаното въз основа на тях искане за защита определят правната квалификация на предявения иск – по чл.34 от ЗС – за делба по първата делбена фаза – по допускането й.

По процесуалната допустимост: заявен е от процесуално легитимирана страна, имаща правен интерес от това. Ищцата твърди, че с ответниците са съсобственици на основание наследствено правоприемство по закон и по право на заместване от П.Я.К., починал на 02.10.1957 г.

За да се уважи предявения иск за делба, е необходимо да се установи, че страните са съсобственици на общата вещ, но не могат да я поделят доброволно, както и че законът не разпорежда друго и поисканата делба на вещта не е несъвместима с нейното естество и предназначение /арг. чл.34, ал.1 от ЗС/.

Безспорно по делото, е, че ищцата М.К.Б. е пряк наследник на П.Я.К., починал на 02.10.1957 г., а ответниците се явяват негови наследници по право на заместване на прекият им наследодател Г.П.К., като посоченото обстоятелство се установява от приложеното удостоверение за наследници /л.5 от делото/. С Решение №П0413/20.03.2007 г. на ОСЗ-Р., Решение №П0413/11.10.2012 г. на ОСЗ-Р., Решение №П0413/21.04.2007 г. на ОСЗ-Р., Решение №04001/05.04.1995 г. на ОСЗГ-Р. и Решение №0413/03.04.2007 г. на ОСЗГ-Р. са възстановени на н-ците на П.Я.К. правото на собственост върху процесните недвижими имоти.

По делото от страна на ОСЗ-Р. е представено копие от преписката за възстановяване на имоти на наследниците на П.Я.К., находящи се в землището на с.Д.Д., о.Р..

С Решение №4143 от 30.07.2018 г., постановено по Г. д.№1372/2017 г. по описа на Рг.РС, е прието за установено по отношение на Я.Г.М., ЕГН*, от с.Б., У.”О.№22, Ц.Г.В., ЕГН*, с.Г.д., У.”О”№6, Й.Г.К., ЕГН*, г.С., Ж.”Д.”46А1260, че към момента на образуване на ТКЗС наследодателят на М.К.Б., ЕГН*, б.ж. на с.Д.Д., о.Р. - П.Я.К., починал на 02.10.1957 г., е бил собственик на следния недвижим земеделски имот: НИВА от 1.880 дка, девета категория в м.„Г.П.”, при съседи: О.Р., Д.Т., Х.П., Х.Г., М.Т. и Ц.В..

Влязлото в сила съдебно решение, с което са установени правата на собственост върху гореописания имот е задължително за настоящия съд по арг. на чл.298 от ГПК и за страните по делото.

По изложените по-горе съображения съдът приема, че предявения иск за делба на процесните имоти, представляващи: НИВА в м."С.И." представляваща земеделска земя с идентификатор №074015 по Скица №К00169/17.05.2016 г. в земл. на с.Д.Д., о.Р., о.Б., с площ от 2418 кв.м.. при съседи: нива с №074017, нива с №074()14, нива с №074012, полски път с №О00249, полски път с №000985; НИВА в м."Ш.Д.“, представляваща земеделска земя с идентификатор .№063003 по Скица №К00164/17.05.2016 г. в земл. на с.Д.Д., О., о.Б., с площ от 3036 кв.м.. при съседи: нива с №062002, полски път с №062005, горско стопанска територия №000234, пасище с храсти №063004, нива с №063001 и НИВА в м. „Д.", представляваща земеделска земя с идентификатор №140008 по Скица №К00166/17.05.2016 г. в земл. на с.Д.Д., О., о.Б., с площ от 2251 кв.м.. при съседи: нива №000338, пасище с храсти №140034, нива №140007, полски път №000336; НИВА в м. "Г.П.", представляваща земеделска земя с идентификатор №013003 по Скица №К00169/17.05.2016 г. в земл. на с.Д.Д., О., о.Б., с площ от 5031 кв.м. при съседи: нива с №013002, нива с №013005, нива с 013015, нива с №013004, нива с №013014, нива с №013067. дере с №000091, нива с№013056;НИВА в м. "Г.П.”, представляваща земеделска земя с идентификатор 048019.Скица №К00168/17.05.2016 г. в земл. на с.Д.Д., О., о.Б., с площ от 1880 кв.м, при съседи: нива с №048001, нива с №048022, нива с №048015, нива с №017029, пасище с храсти №017041, пасище с храсти №017040, възстановени с горецитираните Решение №01.4А/25.08.2006 г. на ОСЗ-Р., а именно за: поземлен имот с идентификатор №61813.211.20, поземлен имот с идентификатор №61813.216.24, поземлен имот с идентификатор №61813.363.18, поземлен имот с идентификатор №61813.436.11, поземлен имот с идентификатор №61813.466.3 и поземлен имот с идентификатор №61813.476.21 е основателен и следва да бъде допуснат между страните при следните квоти: за М.К.Б. - 1/2 ид. части;  за Я.Г.М. – 1/6  ид. части; за Ц.Г.В. - 1/6 ид. части и за Й.Г.К. - 1/6 ид. части.

Не се установи в хода на производството във фазата по допускането на съдебната делба, същите имоти да са били предмет на съдебна или доброволна делба между страните по делото.

В настоящия процес участват всички съделители, които са задължителни другари и по силата на наследственото правоприемство и процесната разпоредителна сделка.

Водим от гореизложеното, съдът

Р  Е  Ш  И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебна делба между М.К.Б., ЕГН*, съд. адр. Г.Р., У.”Г.Б.”№18, Я.Г.М., ЕГН*, с А. о.Б. о.Р., с.Б., У.”О.№22, Ц.Г.В., ЕГН*, о.Б. о.Р., с.Г. д., У.”О”№6 и Й.Г.К., ЕГН*, О.С., О.С., г.С., Ж.”Д.46А1260, на следните недвижими имот, а именно:

1. НИВА в м."С.И.", представляваща земеделска земя с идентификатор №074015 по Скица №К00169/17.05.2016 г. в земл. на с.Д.Д., о.Р., о.Б., с площ от 2418 кв.м., при съседи: нива с №074017, нива с №074014, нива с №07401, полски път с №000249, полски път с №000985;

2. НИВА в м."Ш.Д., представляваща земеделска земя с идентификатор №063003 по Скица №К00164/17.05.2016 г. в земл. на с.Д.Д., О., о.Б., с площ от 3036 кв.м., при съседи: нива с №062002, полски път с №062005, горско стопанска територия №000234, пасище с храсти №063004, нива с №063001

3. НИВА в м. „Д.", представляваща земеделска земя с идентификатор №140008 по Скица №К00166/17.05.2016 г. в земл. на с.Д.Д., О., о.Б., с площ от 2251 кв.м., при съседи: нива №000338, пасище с храсти №140034, нива №140007, полски път №000336;

4. НИВА в м. "Г.П.", представляваща земеделска земя с идентификатор №013003 по Скица №К00169/17.05.2016 г. в земл. на с.Д.Д., о.Р., о.Б., с площ от 5031 кв.м.., при съседи: нива с №013002, нива с №013005, нива с 013015, нива с №013004, нива с №013014, нива с №013067, дере с №000091, нива с №013056;

5. НИВА в м. "Г.П.”, представляваща земеделска земя с идентификатор 048019 по Скица №К00168/17.05.2016 г. в земл. на с.Д.Д., о.Р., о.Б., с площ от 1880 кв.м, при съседи: нива с №048001, нива с №048022, нива с №048015, нива с №017029, пасище с храсти №017041, пасище с храсти №017040, при следните квоти, а именно: за М.К.Б. - 1/2 ид. части;  за Я.Г.М. – 1/6  ид. части; за Ц.Г.В. - 1/6 ид. части и за Й.Г.К. - 1/6 ид. части.

Решението на съда подлежи на обжалване пред Бл.ОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съдия:……………………………………………..