Р Е Ш Е Н И Е    3024

 

Номер   3024

Година   24.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100011

по  описа  за

2019

година

 

Производството е образувано по подадена искова молба от Л.И.Д., ЕГН*, с А. Г.Б., У.„Х.Б.“1, Ч. А.К.Л., АК-С.З., съд. адр. Г.С.З., У.„Г.С.“№4, .5, о.11, против „Ч.Е.Б.“, Е.*, с адрес: Г.С., б.„Ц.Ш.”№1, Б.Б., Б.Ц., представлявано от К.К., К.С. и Я.Б..

В обстоятелствената част на исковата молба се твърди, че ищецът е потребител на електрическа енергия, която ответникът доставя на А. Г.Б., У.„Х.Б.“№1. Измерването на ел. енергията се извършва Ч. средство за търговско измерване (СТИ) – електромер, монтиран в ел. табло, поставено на посочения по-горе адрес. Ищецът твърди, че с писмо с изх. №* от 27.10.2017 г. е уведомен от ответното дружество, че на 12.08.2017 г. е извършена проверка и демонтаж на електромер от служители на „Ч.Р.Б.“, за което е съставен констативен протокол и протокол от БИМ. Вследствие на посоченото му е начислена сумата от 94.54 лв. по фактура №* от 26.10.2017 г. за периода от 30.07.2017 г. до 12.08.2017 г. Ищецът счита, че не дължи посочената сума, тъй като не е ясно как е определена, както и защо е начислена за посочения период. Също така остойностената електроенергия, посочена в писмото, според ищеца е само прогнозно начислена и не е консумирана от него. Твърди се, че не е получавал нито констативен протокол за извършена проверка, нито протокол от БИМ. Посочва, че ако са налице отклонения в измерването на потребената електроенергия, то същото не се дължи на неправомерно действие от негова страна, тъй като не е извършвал манипулиране на СТИ. Нещо повече не разполагал с достъп до СТИ, както и с необходимите познания за извършване на подобна манипулация. Изложени са доводи, че като собственик на СТИ, ответникът следва да осигури правилното му и коректно функциониране, да констатира своевременно грешка в измерването или неизмерването на потребяваната електроенергия. Отделно от посоченото, са изложени доводи, че ответното дружество не е изпълнило вмененото му от законодателя задължение да създаде в общите условия на договорите с крайния потребител на електрическа енергия ред за уведомяване на клиента съгласно правилата по чл.98а, ал.2, т.6 и чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ, поради което не е осъществен фактическият състав, пораждащ правото на крайния снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел. енергия и съответно извършената корекция е неправомерна. Цитира практика на ВКС в тази насока. Ищецът позовавайки се на посочената от него практика на съдилищата, посочва, че същата е единна по въпроса дали е предвиден ред за уведомяване на клиента в ОУ на „Ч.Е.Б.“, като е възприето, че е предвидено единствено задължение на оператора за уведомяване, но не и на реда за това. Изложени са твърдения, че тъй като датата на падежа на фактурата настъпил и захранването подлежало на прекъсване процесната сума от 94.54 лв. била заплатена от ищеца, въпреки че нямало основание за това.

Позовавайки се на изложените в обстоятелствената част на исковата молба фактически твърдения, се иска съдът да постанови решение, по силата на което да осъди “Ч.Е.Б.” да върне на Л.И.Д., ЕГН*, недължимо платената сума, поради неосъществено основание в размер на 94,54 лв., начислена по фактура №*/26.10.2017 г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.

Претендират се и сторените по делото разноски.

С разпореждане №1023 от 22.02.2019 г., съдът е приел за разглеждане и дал ход на исковата молба, приемайки редовността на същата и допустимостта на предявените искове, като същевременно е изпратил на ответника препис от същата, ведно с приложените към нея писмени доказателства, давайки възможност за подаване на отговор по реда на чл.131, ал.2 от ГПК.

В едномесечният срок по чл.131, ал.1 от ГПК, ответната страна е представила писмен отговор на исковата молба. С писмения отговор на исковата молба е изразено становище за нередовност на исковата молба, поради непосочване на банкова сметка, съгласно чл.124, ал.4 от ГПК. По същество исковата молба се оспорва като неоснователна. Ответникът твърди, че оспореното вземане по фактура №* от 26.10.2017 г. за сумата от 94.54 лв. е резултат от изпълнение от страна на ответното дружество на разпоредбата на чл.48 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) и ОУ на ответното дружество и „Ч.Р.Б.“. Според ответника, въпреки че с Решение №1500 от 06.02.2017 г. по адм.д. №2385/2016 г. на ВАС, са отменени ПИКЕЕ, то за процесния период остават в сила разпоредбите на чл.48 до чл.51, вкл. същите. Процедурата по извършване на проверки на СТИ по чл.47 от ПИКЕЕ е отменена, но такива проверки, според ответника се извършват по процедура предвидена в ОУ на ответното дружество. Според ответника отмяната на чл.48 до чл.51 от ПИКЕЕ с Решение №13691/08.11.2018 г. е неотносимо за корекциите, извършени за периода до 23.11.2018 г., т.к. решението има действие от момента на влизането му в сила и за в бъдеще. В този смисъл ответникът се позовава на цитирана в отговора на исковата молба съдебна практика.

На следващо място, се оспорват като неоснователни и твърденията на ищеца, че не е предвиден ред в ОУ на ответното дружество за уведомяване на клиента. Според доводите на ответника такъв ред е уреден и в този смисъл е и цитираната в отговора при обосноваване на твърденията му съдебна практика на съдилищата.

От фактическа страна, са изложени следните твърдения:

Ответникът твърди, че на основание чл.13, ал.2, чл.22, ал.1 и ал.2, във вр. чл.58, ал.1 от ОУ на „Ч.Р.“ на 12.08.2017 г. служители на оператора на ел. мрежата „Ч.Р.“ са извършили проверка на СТИ с фабричен №* монтиран за обект къща, находяща се в Г.Б., У.„Х.Б.“№1, за който е регистриран клиентски №*69 на името на ищеца. В момента на контролната проверка в съответствие с чл.58, ал.1 от ОУ е съставен Констативен протокол №3019459 от 12.08.2017 г. в присъствие на независими свидетели. Потребителят бил потърсен, но не бил намерен. Сочи се, че на СТИ на ел. енергията от обекта не е била извършвана контролна проверка за 90 дневен период преди 12.08.2017 г., като отчитането на показания на СТИ не се счита за проверка съгласно 22, ал.2 от ОУ. В обстоятелствената част на писмения отговор са описани констатациите на проверяващите на стр.3 от констативния протокол в графа „Описание на констатациите и влиянието им върху точността на измерването на електрическата енергия от СТИ: „Дисплей на СТИ мига. Пломбата на капака на клемения блок – манипулирана. Фирмена и държавна пломба на СТИ – манипулирана. СТИ е демонтиран и поставен в безшевен чувал за БИМ. На негово място е монтиран нов електромер, който е измерен и работи в клас на точност ..“. Според ответника установеното представлява несъответствие на метрологичните и техническите характеристики на СТИ с нормираните и нарушение на целостта на измервателната система. Сочи се, че електромера е демонтиран и е изпратен за извършване на метрологична експертиза. Съгласно изискванията на чл.58, ал.3 от ОУ на „Ч.Р.“ е изпратено уведомление на адреса на потребление, което е връчено на 18.08.2017 г. на лице със същата фамилия и живеещо на адреса на ищеца. За извършената метрологична проверка е съставен и приложения към отговора на исковата молба констативен протокол, като ответникът посочва и отразените в същия констатации. Ответникът посочва, че на клиента е изпратено уведомление, с което е уведомен за извършената проверка, като към писмото е приложено копие на КП и е указано, че въз основа на него ще се извърши корекция по сметката на осн. ПИКЕЕ. Уведомлението било връчено на лице със същата фамилия живеещо на адреса на ищеца. Позовавайки се на приложения КП №1477 от 17.10.2017 г. на БИМ, ответникът сочи, че в съответствие с изискванията на чл.48, ал.1, т.1, б.„б“ от ПИКЕЕ е преизчислена сметката за доставената, неизмерената и неизплатена ел. енергия за периода от 30.07.2017 г. до 12.08.2017 г. (т.е. за срок не по-дълъг от 90 дни). Доначисленото количество ел. енергия за периода от 30.07.2017 г. до 12.08.2017 г. е общо в размер на 515 кв.ч.

От правна страна са изложени доводи, че за процесния период ищеца се е намирал в равноправни облигационни правоотношения с ответното дружество с предмет продажба на ел. енергия, които се регулират от ОУ, одобрени от ДКЕВР. ОУ са публично известни Ч. публикацията им в централния и местния печат и интернет страницата на продавача и обвързват всички абонати на енергийния снабдител, без да е необходимо изричното им приемане от страна на потребителя. Доставчикът на ел. енергия имал право да ангажира отговорност на клиентите на основание установено неизмерване или неточно измерване на ел. енергия при установено неправомерно въздействие върху СТИ без да се изследва въпроса на вината. Сочи се, че по въпроса е налице и цитираната в отговора на исковата молба съдебна практика на ВКС. Според ответника корекционната процедура по реда на ПИКЕЕ, във вр. чл.83, ал.1, т.6 от ЗЕ нормативно определя начина, по който да се извършва преизчисляване на сметката за минал период, а не за измерване на реално потребление, което реално потребление е било възпрепятствано, Ч. неправомерно въздействие върху СТИ.

В съдебно заседание ищецът редовно призован не се явява. В нарочно депозирана молба поддържа предявените искове. Признава обстоятелствата, които ще бъдат установявани с поисканата от ищеца съдебно-техническа експертиза и свидетелски показания.

Ответникът редовно и своевременно призован не се явява, като в нарочно депозирана молба поддържа направените с писмения отговор на исковата молба възражения.

По делото е конституиран като трето лице-помагач на ответника „Ч.Р.Б.“, който в депозирано писмено становище оспорва изцяло като неоснователен предявения иск.

След съвкупен анализ на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

По делото не се спори и се установява, че ищецът Л.И.Д. е бил потребител на ел. енергия на обект с ИТН *69, през процесния период 30.07.2017 г. до 12.08.2017 г. в Г.Б., У.„Х.Б.“№1. Съответно, че през исковия период между страните съществуват облигационни отношения по договор за продажба на електрическа енергия /арг. на чл.92 от ЗЕ/. В този смисъл ищецът е носител на права и задължения по Закона за енергетиката и е обвързан от клаузите на Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „Ч.Р.Б.“ /одобрени от ДКЕВР с решение №ОУ-056/07.11.2007 г., изменени и допълнени с решение ОУ-03 от 26.04.2010 г./ по арг. от чл.298 от ТЗ.

Представен е констативен протокол за проверка на средства за търговско измерване от 12.08.2017 г., в който е констатирано: дисплей на СТИ мига; пломбата на капака на клемния блок-манипулирана; фирмена и държавна пломба на СТИ – манитулирана. Констативния протокол е съставен в отсъствие на потребителя, като същият е съставен и подписан от двама свидетели от Федерация на потребителите. Отразено е демонтиране на СТИ и поставянето му в безшевен чувал за БИМ, като на място е монтиран нов електромер.

От представения констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване №1477 от 17.10.2017 г. се установява, че при отварянето на електромера е констатирано: Осъществяван достъп до вътрешността на електромера. Винтовете за прикрепване на капака към основата са лепени. Във вътрешността му към електрическата схема допълнително е присъединено устройство. Устройството се състои от плаща с електронни компоменти. Има изменение на електрическата схема, което не съответства на сертифицирания тип на електромера.

На ищеца е изпратено писмо с изх. №NTZ75119 от 14.08.2017 г., с което е уведомен за извършената проверка, както и че на демонтираното СТИ ще бъде извършена метрологична експертиза. Писмото е получено на адреса на ищеца на 18.08.2017 г.

С писмо с изх. №NTZ81295 от 25.10.2017 г. ищецът е уведомен за резултатите на извършената експертиза на СТИ, както и че ще бъде извършена корекция на сметката му за консумирана електрическа енергия. Писмото е получено на адреса на ищеца на 30.10.2017 г.

От страна на ищцовото дружество е начислена фактура №* от 26.10.2017 г., с която е фактурирана сумата от 94.59 лв. представляваща сума по констативен протокол.

Видно от приложеното платежно нареждане, е, че сумата е изплатена от ищеца на 01.12.2017 г.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Ищецът основава исковите си претенции на разпоредбата на чл.55, ал.1, пр.1 от ЗЗД, поради това, че фактическия състав на правото на ответника да извърши едностранна корекция на сметка не е осъществен и ответника не е имал правото да извърши едностранна корекция по сметка. За успешното провеждане на иск с посоченото правно основание, ищецът следва да докаже факта на имущественото разместване между него и ответника, което в процесния случай означава реалното плащане на процесната сума. От своя страна ответникът следва да докаже, че е било налице основание за извършената едностранна корекция на сметката на ищеца.

Не се спори между страните, с оглед на което съдът приема за безспорно установено и ненуждаещо се от доказване, че ищеца Л. Д. има качеството на потребител на енергийни услуги по смисъл на Закона за енергетиката на посочения в исковата молба адрес на потребление – Г.Б., У.„Х.Б.“№1. От събраните по делото писмени доказателства, се установи, че на 12.08.2017 г. при проверка от служители на „Ч.Р.Б.“, последните констатирали, че е извършена манипулация на СТИ, като съобразно извършената метрологична експертиза от ГД”Мерки и измервателни уреди" към Българския институт по метрология /БИМ/ - С., инкорпорирана в Констативен протокол №1477 от 17.10.2017 г., е налице изменение на електрическата схема, поради което е налице неправилно отчитане на електрическа енергия. Основните доводи на ищеца срещу извършената от ответника едностранна корекция по сметка се изразяват в твърдението, че ответното дружество не е изпълнило вмененото му от законодателя задължение да създаде в общите условия на договорите с крайния потребител на ел. енергия ред за уведомяване на клиента, съгласно правилата на чл.98а, ал.2, т.6 и чл.83, ал.1, т.6 от ЗЕ, поради което счита за неосъществен фактическия състав, пораждащ правото му да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената електрическа енергия.

В нормата на чл.98а, ал.2, т.6, б."а" ЗЕ, в сила от 17.07.2012 г. е предвидено, че крайният снабдител продава ел. енергия при публично известни общи условия, които съдържат задължително ред за уведомяване на клиента, при извършване на корекция на сметка съгласно правилата на чл.83, ал.1, т.6, в случай на неизмерена, неправилно или неточно измерена ел. енергия поради неправомерно въздействие. Самият закон обаче не въвежда правила за реда на установяване на неправомерно въздействие и за извършване на корекция на сметката на потребителя. Нормата на чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ в редакцията й към 17.07.2012 г. също не съдържа такива правила, а урежда законовата делегация, съобразно която на ДКЕВР (сега КЕВР) е възложено да приеме правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ), включително за установяване на неизмерена, неправилно или неточно измерена ел. Енергия.

Според създадената съдебна практика, която се споделя от настоящия С. състав, обективирана в постановените решение №111/17.07.2015 г. по т. д. №1650/2014 г., ВКС, I ТО, решение №173 от 16.12.2015 г. на ВКС по т. д. №3262/2014 г., II ТО и решение №203/15.01.2016 г. по т. д. №2605/2014 г. на ВКС, I ТО, се приема, че с изменението на ЗЕ с ДВ, бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г., е създадена нова т. 6 на ал.2 на чл.98а ЗЕ, според която общите условия на крайния снабдител с електрическа енергия следва да съдържат ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ. В тази норма е предвидено създаването на правила за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, както и създаването, поддържането и достъпа до база данни с регистрацията от средствата за търговско измерване. С изменението на закона се въвежда нова уредба на обществените отношения, като законодателно е предвидено правото на крайния снабдител на електрическа енергия да извършва корекция на сметките на клиент при доказано неточно отчитане на потребената електрическа енергия, но предвид въведеното задължение по чл.98а, ал.2, т.6 и чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ, корекцията следва да се извърши само при предвиден в общите условия на договорите ред за уведомяване на клиента за извършената корекция и при налични правила за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия и за извършване на корекция на сметките за предоставената електрическа енергия.

 В случая обаче, ответното дружество, чиято е доказателствената тежест да установи елементите на фактическия състав на претендираното потестативно право да извърши едностранно корекция на сметката на ищеца като клиент на електрическа енергия, не ангажира доказателства в този смисъл. При прилагане на неблагоприятните последици от процесуалното бездействие на страната се налага извод, че не е изпълнен фактическият състав, пораждащ правото на крайния снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената енергия, тъй като снабдителят не е изпълнил задължението си по чл.98а, ал.2, т.6 от ЗЕ, а именно - да издаде и публикува нови Общи условия или да измени действащите, чието съдържание да отговаря на изискванията в цитираната законова разпоредба, доколкото в заварените Общи условия липсва уреден ред за уведомяване на клиента при наличие на основание за корекция. Представените по делото Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия, одобрени от ДКЕВР с Решение №ОУ-056/07.11.2007 г. и изменени и допълнени с Решение №ОУ-03/26.04.2010 г. на ДКЕВР, не съдържат клауза, с която да се урежда ред за уведомяване на клиента при наличие на основание за извършване на корекция на сметка.

Ответникът не е изпълнил задължението си да уреди процедура по уведомяване на клиентите си, като цитираните от него разпоредби на чл.17, ал.2 и чл.58, ал.3 от ОУ единствено съдържат задължение за разпределителното дружество за уведомяване на потребителя при корекцията на сметки при неизмерване или при неправилно/неточно измерване на електрическа енергия, респ. при грешки при отчитане, но не е регламентиран редът за това. Цитираната от ответното дружество разпоредба на чл.58, ал.3 от ОУ на „Ч.Р.Б.“ и чл.17, ал.2 от ОУ на „Ч.Е.Б.“ уреждат само начин за съобщаване на вече извършени корекции, като не е предвидена възможност потребителят да бъде повикан, за да се убеди лично в състоянието на електромера при проверката, нито да възрази срещу корекцията. Така се нарушават правата му да се убеди дали се проверява именно неговия електромер и да възрази срещу извършените изчисления и установени отклонения, с което не му се осигурява правото на защита, което чл.98а, ал.2, т.6 ЗЕ изисква. Поради това установяването на ред за уведомяване само след извършената корекция и без възможност за излагане на възражения не съответства на законовото изискване към общите условия и не съществува основание за ответника да извършва корекции на измереното количество електроенергия по реда на чл.47-51 ПИКЕЕ. Изпращането на съобщения без установен ред не е достатъчно, за да се изпълнят изискванията на закона, поради което и не е осъществен фактическия състав на основанието за корекция по ПИКЕЕ. Уговорката в чл.17, ал.2 и чл.58, ал.3 от тези Общи условия не е такава, която да отговаря на законовото изискване на чл.98а, ал.2, т.6 от ЗЕ, тъй като в нея е предвидено единствено задължение на продавача на електрическа енергия да уведоми клиента за вече извършената корекция на сметка и за сроковете за плащане, но в тази клауза не е разписан редът, по който следва да става това. Обстоятелството, че продавачът на електрическа енергия е уведомил клиента за вече извършената корекция, не замества указания в ЗЕ ред за уведомяване.

Отделно от гореизложеното, съдът следва да отбележи и че в процесния случай за периода на начислената допълнително ел. енергия – проверката е извършена месец август 2017 г., са приложими ПИКЕЕ, приети от Държавната комисията за енергийно и водно регулиране (сега КЕВР), обн. в ДВ бр.98/12.11.2013 г. в изпълнение на законовата делегация по смисъла на чл.83, ал.2, изр.2 от ЗЕ с решение по т.3 от Протокол №г. на основание чл.21, ал.1, т.9, вр. с чл.83, ал.1, т.6 от ЗЕ. На съда е служебно известно, че с Решение №1500 от 06.02.2017 г. на ВАС по адм. д. №2385/2016 г., са отменени Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, обн. в ДВ бр.98 от 12.11.2013 г., с изключение на чл.48, 49, 50 и 51 от този акт. Следователно разпоредбите на чл.1-47 и чл.52-56 от ПИКЕЕ са неприложими към настоящия случай, доколкото техническата проверка в обекта на потребление е извършена на 12.08.2017 г., което е след отмяната на гореописаните разпоредби от ПИКЕЕ. Съгласно чл.195, ал.2 от АПК, правните последици, възникнали от подзаконов нормативен акт, който е обявен за нищожен или е отменен като унищожаем, се уреждат служебно от компетентния орган в срок не по-дълъг от три месеца от влизането в сила на съдебното решение. Към процесния момент КЕВР, по предложение на енергийните предприятия, не е приела нови ПИКЕЕ на мястото на отменените норми по реда на чл.83, ал.2, изр.2 от ЗЕ, поради което енергийните предприятия не могат като запълнят по друг начин съществуващата към момента нормативна празнота на обществените отношения като процесното. Поради което съдът приема за неоснователни възраженията на ответника, че процедурата по извършване на проверката на средствата за търговско измерване по чл.47 от ПИКЕЕ е отменена, но такива проверки се извършват по процедура предвидена в Общите условия на оператора.

Поради това към момента на проверката – 12.08.2017 г., липсва приложима нормативна уредба, по силата на която да бъдат установявани случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия. Това е така защото с решението на ВАС е отменена включително разпоредбата на чл.47 от ПИКЕЕ, регламентираща специалните изискванията към констативния протокол (оправомощено лице да го състави, изискуем брой свидетели при отсъствие на абоната и т.н.), който е елемент от фактическия състав пораждащ правото на оператора на разпределителната мрежа, респ доставчика да извърши едностранна корекция. След отмяната на чл.41-47 от ПИКЕЕ липсва също ред и предпоставки за извършване на проверки за метрологична, функционална и техническа изправност на СТИ. Отпаднало е и действието на заключителните и допълнителните разпоредби, регламентиращи използваните понятия, както и приложенията, определящи общата точност и допустимите граници на грешката. Отмяната на чл.41-47 от ПИКЕЕ не може да бъде заместена по аналогия с правни норми, съществуващи в други източници на правото. А действащите към датата на проверката чл.48-51 от ПИКЕЕ не могат да запълнят обема на възложеното с чл.83, ал.2, изр.2, вр. ал.1, т.6 от ЗЕ правомощие на КЕВР. Чл.48-50 от ПИКЕЕ регламентират материалноправните предпоставки при наличието на които може да бъде извършена едностранната корекция, но не определят процедурата – реда и условията за извършване на самата корекционна процедура при установяване на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия. На практика липсват правила кога, къде, през какъв период, в присъствието на кои лица следва да бъдат извършени проверките, констатиращи неточно измерване, липсват и правила кой е компетентният орган да извърши проверката, в какъв акт следва да я обективира. При липса на такива правила доказване наличието на предпоставки за извършване на корекция не би могло да бъде осъществено. Недопустимо е приложение на общите правила за доказване на определени факти, тъй като отношенията между доставчиците и потребителите на ел. енергия се регулират от специален закон- ЗЕ.

Предвид гореизложеното ищеца проведе успешно доказване на релевирания за спорното право факт, а именно, че е извършил плащане на процесната сума Ч. представеното по делото платежно нареждане от дата 01.12.2017 г. Плащането на сумата е в размер на 94.54 лева, като същото е извършено с цел да се погаси задължението му по издадената от ответното дружество „Ч.Е.Б.“ фактура от 26.10.2017 г. за да не бъде преустановен достъпа му до ел. енергия. Процесната сума е начислена в резултат на служебно извършена от ответника корекция, която същия не е имал право да извърши, като същата се явява платена без да е налице основание за това, тъй като не са били налице предпоставките за едностранна корекция на сметката на ищеца.

По отношение на разноските:

Предвид изхода от делото и на основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответника следва да бъде осъден да заплати на ищцата направените по делото разноски в общ размер на: 450.00 лв., от които: 400.00 лева – заплатено адвокатско възнаграждение, 50, 00 лева – заплатена държавна такса.

Воден от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА „Ч.Е.Б.“, Е.*, с адрес: Г.С., б.„Ц.Ш.”№1, Б.Б., Б.Ц., представлявано от К.К., К.С. и Я.Б. ДА ЗАПЛАТИ на Л.И.Д., ЕГН*, с А. Г.Б., У.„Х.Б.“1, недължимо платената сума от 94,54 лв., начислена по фактура №*/26.10.2017 г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на предявяване на исковата молба /08.11.2018 г./ до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, „Ч.Е.Б.“, Е.*, с адрес: Г.С., б.„Ц.Ш.”№1, Б.Б., Б.Ц., представлявано от К.К., К.С. и Я.Б., ДА ЗАПЛАТИ на Л.И.Д., ЕГН*, с А. Г.Б., У.„Х.Б.“1, сумата от 450.00 лв., представляваща сторени съдебно-деловодни разноски в хода на настоящото производство.

Решението е постановено с участието по делото на трето лице - помагач на страната на ответника - „Ч.Р.Б.“, Е.1., с адрес: Г.С., б.„Ц.Ш.”№1, Р.„.Б.„Б.Б.Ц.“.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните с въззивна жалба пред Бл.ОС.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:..............................................