Р Е Ш Е Н И Е    3052

 

Номер   3052

Година   24.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100539

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на чл.30 от ЗЗДет. Депозирана е молба с правно основание чл.29 от ЗЗДет., в която В.К. – Директор на Д”СП-Р. прави искане за настаняване на детето Й.Б.Б., ЕГН*, в професионалното приемно семейство на Р.М.Т. и Е.Т.Т., с адрес г.Р., о.Р., о.Б., У.„С.П.”№2, вписани в Регистъра на утвърдени приемни семейства, воден към РДСП-Б..

Като съображения за искането се излага, че Й.Б.Б., ЕГН*, е с родители: майка А.А.Н., с ЕГН* и баща Б.Б.Н. - починал. Детето е било отглеждано от различни институции, като последно е отглеждано от бащата. След като последният е починал е отглеждано от майката, след което пък тя го е изоставила. Тогава с Решение №6292/27.10.2017 г., постановено по г.Д. №1421/2017 г. по описа на Рг.РС, детето е настанено в професионалното приемно семейство на Р.М.Т. и Е.Т.Т., с адрес г.Р., о.Р., о.Б., У.„С.П.”№2, вписани в Регистъра на утвърдени приемни семейства, воден към РДСП-Б., за срок от 18 месеца. В срока на настаняването по съдебен ред, майката на детето е заявила, че не може да поеме грижите за детето си, като е подписала декларация за продължаване на настаняването в приемното семейство. След извършено проучване на територията на общините Б. и Я. няма роднини, които да желаят да поемат грижите за детето. Лелята по бащина линия също е отказала.

Със заповед №ЗД/Д-Е-Р-010/25.04.2018 г. на директора на Д„СП”-Р. временно е продължено настаняването на детето Й.Б.Б., ЕГН*, в професионалното приемно семейство на Р.М.Т. и Е.Т.Т..

Представени са писмени доказателства.

В съдебно заседание молителят, чрез своя представител – К.В. – н-к отдел в Д”СП-Р., поддържа молбата, като не сочи нови доказателства в подкрепа на своето становище.

Назначеният на основание чл.15, ал.8 от ЗЗД особен представител на детето - адвокат А.Д. излага довод, че молбата е основателна и следва да бъде уважена. Мотивира подробни съображения, като най-общо сочи, че не са налице нови обстоятелства, които да налагат промяна на фактическото положение. Детето желае да остане в приемното семейство, каквото е и желението на членовете на последното, а от друга страна роднините му не желаят да поемат тази грижа.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

Районният съд, като обсъди наведените от страните доводи и след преценка на събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

Видно от удостоверение за раждане от 11.02.2010 г., издадено от О.Р., въз основа на акт за раждане №0372 от 28.12.2005 г., детето чието настаняване се иска - Й.Б.Б., ЕГН*, е родено на 28.12.2005 г. в г.Р., с родители: Майка – А.А.Н., с ЕГН* и Баща – Б.Б.Н. с ЕГН*.

Видно от приложената по делото справка от НБД Население, бащата на детето Б.Н. е починал.

Видно от Решение №6292/27.10.2017 г., постановено по г.Д. №1421/2017 г. по описа на Рг.РС, детето е настанено в професионалното приемно семейство на Р.М.Т. и Е.Т.Т., с адрес г.Р., о.Р., о.Б., У.„С.П.”№2, вписани в Регистъра на утвърдени приемни семейства, воден към РДСП-Б., за срок от 18 месеца.

Видно от заявление от 04.04.2019 г., Р.М.Т. е заявила, че е съгласна да бъде продължено настаняването на детето в семейството и.

Видно от декларации от А.Г., З.Г., М.Н., Я.Н., Б.Г., И.Г., Ц.Г., същите не дават съгласие детето Й.Б.Б. да бъде настанен в семействата им.

Видно от заявление от 19.04.19 г., майката А.А.Н. е декларирала, че е в затруднено материално положение, няма възможност да поеме грижите за детето си, и е съгласна да бъде продължено настаняването му в приемното семейство.

Видно от Социален доклад от 25.04.2019 г., изготвен от Д”СП-Р., взаимоотношенията между майката и детето са добри. Оценката на родителския капацитет на последната е ниска. Същата има още деца, които не живеят при нея. Й.Б.Б. има роднински кръг в град Якоруда, но никой от роднините му не се е интересувал от състоянието му. От друга страна не са установени роднини и близки, които изразяват желание да отглеждат и възпитават детето. Майката на детето живее на съпружески начала с Иван Петров, като битовите и условия са много тежки. Двамата живеят в една стая, като нямат течаща вода и санитарно – хигиенен възел. Майката е безработна и не притежава средства. Нуждите и се задоволяват от живеещият с нея мъж.

При посещенията в дома на Р.М.Т. и Е.Т.Т., е установено, че от двамата за детето са осигурени постоянни грижи и възпитание, домашно приготвена и разнообразна храна, подходящо за пола и сезона облекло. Осигурена е безопасна среда за отглеждане, както и много добри хигиенни и материално-битови условия. Приемното семейство стимулира образованието на детето. Същото посещава тренировки по футбол в с.Г.. Между него и Р.М.Т. има установена доверителна и емоционална връзка. Детето често посещава братята си, като поддържа емоционална връзка с тях. Същото рядко боледува.

Със заповед №ЗД/Д-Е-Р-010/25.04.2018 г. на директора на Д„СП”-Р. временно е продължено настаняването на детето Й.Б.Б., ЕГН*, в професионалното приемно семейство на Р.М.Т. и Е.Т.Т., вписани в Регистъра на утвърдени приемни семейства, воден към РДСП-Б. до произнасяне на съда с решение.

Видно от изслушването на Р.М.Т., проведено в съдебно заседание, тя е съпруга на Е.Т.Т.. Двамата живеят в г.Р., о.Р., о.Б., У.„С.П.”№2. Притежават жилище от 4 стаи, като една от тях е обособена като детска на детето Й.Б.Б.. И тя и съпругът и работят, като през това време за детето се грижи синът им, който живее в същата къща на втория етаж. Сочи, че тя и съпругът и насърчават детето при ученето, като полагат и всички други необходими грижи за него. Сочи, че майка на детето не се е обаждала повече от половин година. Заявява, че желае детето да остане за отглеждане в семейството и, като това е и неговото желание.

Видно от изслушването на Е.Т.Т., отношенията с детето са добри. Твърди, че същото не страда от заболявания, като желае то да остане да живее при тях. Твърди, че когато той и съпругата му не са в къщи, за него се грижи цялото семейство на сина му

В съдебно заседание членовете на приемното семейство категорично потвърждават желанието си детето да бъде настанено в тяхното семейство.

При изслушването на детето, същото заявява, че желае да остане да живее в приемното семейство. Твърди, че отношенията им са много добри, а такива са и отношенията му в училище с другите деца. Сочи, че не страда от заболявания. Твърди, че не желае да живее при майка си, която е виждал миналата година.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи.

В казуса искането пред съда е направено от надлежно лице, съгласно разпоредбата на чл.26, ал.2 от Закон за закрила детето (АСП, Д"С.П.), поради което същото е допустимо. Именно Рг.РС.е компетентен да разгледа настоящата молба, по настоящия адрес на детето.

Разгледано по същество се явява основателно. Държавата е тази, която гарантира и защитава основните права на детето във всички сфери на обществения живот и за всички групи деца. Държавните органи пък провеждат държавната политика за закрила на детето и създават подходящи условия за неговото развитие. Част от мерките за такава закрила, които те вземат по отношение на децата, е и настаняване в семейството на роднини или близки, както и приемно семейство. Към тази възможност се пристъпва, само когато отглеждането на детето в семейната среда, създадена от родителите не съществува, т.е. родителите са починали, не могат да полагат грижи поради обективни причини или без основателна причина трайно не полагат грижи за отглеждането и възпитанието му.

Съдът приема за безспорно установено наличието на хипотезата на посочената норма – не могат да полагат грижи поради обективни причини. Последното се обуславя от факта, че бащата на детето е починал, а майката няма необходимия родителски капацитет, нито подходящи жилищни условия да полага грижа за двете си деца.

По смисъла на разпоредбата на чл.28, ал.3, във вр. с чл.26 от ЗЗД, интереса на детето се явява критерия, обуславящ прилагането на предвидените мерки. В настоящия случай, естествената среда на детето се явява средата на приемното семейство на Р.М.Т. и Е.Т.Т., тъй като те отглеждат и възпитават детето през последните година и девет месеца до настоящия момент. Преди изтичане на срока на предишното настаняване по съдебен ред, детето е настанено временно при тях по административен ред. Сега се търси от съда скрепяването на това състояние в юридическа форма. Не се съдържат данни, това фактическо положение да застрашава интереса на детето, а от доказателствата по делото се извежда довод за създадени добри условия за живеене на детето, чието настаняване се иска. Макар биологичното семейство на детето да съществува, майката няма необходимия родителски капацитет, нито подходящи жилищни условия да полага грижа за детето си, които обстоятелства застрашават физическата и психическа цялост на същото. От друга страна, по делото се изрази съгласие от Р.М.Т. и Е.Т.Т., при които то ще бъде настанено. В този смисъл, настаняването следва да стане в семейството им. Членовете на последното са в състояние да осигуря необходимите за отглеждането и издръжката на детето финансови средства, както и да полагат необходимите грижи. Данните по делото сочат, че Р.М.Т. и Е.Т.Т. притежават необходимите качества, за да се справят адекватно с отглеждането и възпитанието на Й.Б.Б., както и че вече е изградена емоционална връзка и близки взаимоотношения между тях и детето. При това положение, съдът намира, че чрез настаняването на детето в професионалното приемно семейството, интересите му ще бъдат защитени по най-добрия за него начин. Този извод се подкрепя и от извършеното изслушване на детето, от което се установява, че няма кой друг да полага грижи за същото, като то израства вече в приемното семейство.

Съдът счита, че детето Й.Б.Б., ЕГН*, следва да бъде настанено в семейството на Р.М.Т. и Е.Т.Т., за срок от 18 месеца от влизането на решението в сила или до момента, в който настъпят основателни причини за прекратяване на настаняването, тъй като в негов интерес ще бъде да получава грижите, които същите ще полагат за отглеждането и възпитаването му именно в този период от време. Този срок следва да тече от влизане на настоящото решение в сила, като до тогава има действие Заповед №ЗД/Д-Е-Р-010/25.04.2018 г. на директора на Д„СП”-Р..

На основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, съдът следва да постанови, при установена нужда от О„ЗД” към Д„СП”-Р., детето Й.Б.Б., ЕГН*, да ползва „заместваща приемна грижа”, съгласно ППЗЗД.

Според чл.33, ал.1 от ЗЗД. приемното семейство е задължено да дава сведения на родителите за децата и да им съдейства за личните им отношения с тях. По аналогия, същото задължение се отнася и за семейството на близки. Настоящата инстанция, с оглед нормата на чл.33, ал.1, изр. II от ЗЗД. - “Ако такива отношения са в интерес на детето, районният съд се произнася по техния режим с определение”, следва да се произнесе с определение и във връзка със съществуващата предоставена възможност на неговите родители да осъществяват контакти с детето. Това се налага с оглед необходимостта детето да общува с родителите си, предвид правилното формиране и изграждане на същото като личност, като режимът на лични контакти следва да се съобрази и с възрастта на детето. По закон режимът следва да бъде фиксиран с оглед осъществяване на родителските права родителите, като настоящата инстанция следва да определи режим на лични контакти на майката А.А.Н., с ЕГН*, с детето Й.Б.Б., както следва: всеки последен петък от месеца от 10.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Областния екип по приемна грижа, на адрес: у.„С.С.”№1 в г.Р..

Водим от гореизложеното и на основание чл.28, ал.3 от ЗЗД, във вр. с чл.26, ал.1 от ЗЗД, съдът

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА спрямо малолетното дете Й.Б.Б., ЕГН*, родено от майка – А.А.Н., с ЕГН* и баща – Б.Б.Н. с ЕГН*, мярка за закрила „настаняване в професионално приемно семейство”, като детето бъде настанено в семейството на Р.М.Т. и Е.Т.Т., с адрес г.Р., о.Р., о.Б., У.„С.П.”№2, вписани в Регистъра на утвърдени приемни семейства, воден към РДСП-Б., считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за срок от 18 месеца или до настъпването на причини, водещи до изменение или прекратяване на временната мярка по реда и при условията на чл.29 от ЗЗД, считано от влизане на решението в сила.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, при установена нужда от О„ЗД” при Д„СП”-Р., детето Й.Б.Б., ЕГН*, ДА ПОЛЗВА „заместваща приемна грижа”, съгласно Правилника за прилагане на ЗЗД.  

ОПРЕДЕЛЯ на майката А.А.Н., с ЕГН*, режим на лични контакти и отношения с детето Й.Б.Б., ЕГН*, както следва: всеки последен петък от месеца от 10.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Областния екип по приемна грижа, на адрес: у.„С.С.”№1 в г.Р..

Препис от решението да се връчи на директора на Д”СП”-Р., на професионалното приемно семейство Р.М.Т. и Е.Т.Т. - за сведение и изпълнение.

Решението се изпълнява незабавно, като обжалването му не спира изпълнението.

Решението може да се обжалва пред Бл.ОС в седмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено и обявено.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………………