Р Е Ш Е Н И Е    3057

 

Номер   3057

Година   25.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100358

по  описа  за

2019

година

 

Делото е образувано по искова молба, предявена от Д.Р.Д., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„И.А.”№16, съд. адрес в Г.Я., У.„Ц.Б.I.№85, Ч. А.Н.Р., АК-Б., против П.Ц.Д., ЕГН*, с адрес в Г.В., У.„Ц.С.”№41.

Твърди се в исковата молба, че ищцата и ответникът са сключили граждански брак на 16.06.2013 г. в Г.В.. От брака си имат родено едно дете – Ц.П.Д., ЕГН*, роден на 23.07.2013 г., който е малолетен към момента на подаване на исковата молба.

Ищцата сочи, че още в началото на брака й с ответника е имало проблеми, но двамата съпрузи са опитвали да преодолеят несходствата в характерите си. Независимо от тези опити, двамата не са могли да свикнат един с друг и са се разделили окончателно на 24.05.2015 г. От тази датата съпрузите са във фактическа раздяла, а грижите за малолетното дете са поети изцяло от майката, като бащата рядко и инцидентно е посещавал сина си и му е правил подаръци без да дава издръжка в пари или под друга форма. Д.Д. сочи, че живее в Г.Б., в къщата на родителите си, където има добри материално-битови условия за отглеждането на детето. В грижите за малолетния Ц.Д. ищцата е подпомагана от своята майка.

С тези обстоятелства, Д.Д. мотивира иска си с правно основание чл.49, ал.1 от СК, за прекратяване на брака й с ответника поради дълбокото му и непоправимо разстройство, настъпило по вина на ответник. В съответствие с разпоредбата на чл.322, ал.2 от ГПК, ищцата е съединила с конститутивния иск за развод и искане да й бъде предоставено упражняването на родителските права спрямо малолетното дете, да бъде определен режим на лични отношения между бащата и детето, както и да бъде осъден той да заплаща издръжка в размер на 200.00 лв. месечно. Ищцата претендира и заплащане на издръжка за минало време – една година преди предявяване на исковата молба в размер на 150.00 лв. месечно. Д.Д. предявява искане след прекратяване на брака ответницата да носи предбрачното си фамилно име Л..

Ищцата заявява, че не претендира ползването на семейното жилище и моли същото да бъде предоставено на ответника.

С исковата молба Д.Д. представя писмени доказателства и моли за събирането на гласни такива.

В срока по чл.131 от ГПК, ответникът представя писмен отговор, с който изразява становище за допустимост и основателност на иска за развод. Не оспорва твърдението на ищцата за дълбоко и непоправимо разстройство на брака, но твърди, че същото е настъпило по вина на ищцата, която е предпочела студентския живот пред съжителството със съпруга й и общите грижи за отглеждането и възпитанието на детето. Ответникът оспорва твърденията, че не се интересува от сина си и не предоставя средства за издръжката му. Сочи, че редовно изпраща пари и подаръци на детето. П.Д. моли да му бъде предоставено упражняването на родителските права спрямо малолетното дете, а ищцата да бъде осъдена да заплаща издръжка в размер на 200.00 лв. месечно, както и да й бъде определен режим на лични отношения с детето.

С отговора ответникът ангажира писмени и гласни доказателства.

В съдебно заседание, проведено на 18.06.2019 г. е представено споразумение по чл.51 от СК, във вр. с чл.50 от СК, вр. с чл.49, ал.4 от СК, подписано и от двете страни, поради което е допуснато изменение на конститутивния иск за развод и на основание чл.321 ал.5 от ГПК е постановено преминаването към производство за развод по взаимно съгласие. В същото съдебно заседание страните изразяват сериозното си и непоколебимо съгласие да прекратят сключения между тях граждански брак, като твърдят, че в споразумението са регламентирали всички имуществени и лични отношения, визирани в разпоредбата на чл.51, ал.1 от СК.

Съдът, след като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следната релевантна за спора, след допуснатото изменение на предявения иск, фактическа обстановка:

Д.Д. и П.Д. са сключили граждански брак на 16.06.2013 г. в Г.В.. От брака си имат родено едно дете – Ц.П.Д., ЕГН*, роден на 23.07.2013 г..

Към датата на предявяване на исковата молба и постановяването на настоящето решение детето на страните по делото е малолетно.

Към доказателствения материал по делото е приобщен и социален доклад, а в открито съдебно заседание е изслушан социалния работник, който го е изготвил и заявява, че постигнатото между съпрузите споразумение е в интерес на малолетното им дете.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира че искът за прекратяване на брака е основателен и следва да бъде уважен, като бъде утвърдено представеното от страните споразумение, предвид следните съображения:

С оглед допуснатото изменение на иска при условията на чл.321, ал.5 от ГПК, прекратяването на брака между ищцата и ответника е обусловено от наличието на непоколебимо и сериозно съгласие за развод. Същото се установява посредством личното явяване на двамата съпрузи и изявленията им в съдебно заседание, проведено на 18.06.2019 г.

Същевременно, представеното от Д.Д. и П.Д. споразумение съдържа клаузи относно всички въпроси, визирани в разпоредбата на чл.51, ал.1 от СК. Уговореното в споразумението защитава интересите на малолетното дете. Издръжката, която бащата се е задължил да заплаща отговаря на императивните законови изисквания, а уговореният режим на лични отношения между детето и бащата би осигурил поддържането на отношения между тях, препятстващи прекъсването на емоционалната връзка.

Предвид горните съображения, предявеният иск следва да бъде уважен като се прекрати брака между Д.Р.Д. и П.Ц.Д., поради сериозното им и непоколебимо съгласие за развод и се утвърди представеното от страните споразумение.

На основание чл.78 от ГПК и чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, следва да бъде определена окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 40.00 лв., от които 25.00 лв. са внесени от ищцата при завеждане на делото, а остатъкът от 15.00 лв. следва да бъде възложен в тежест на ответника.

Дължимата от ответника държавна такса по споразумението по издръжката за бъдеще време е в размер на 108,00, съгласно чл.7, т.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Водим от горното и на основание чл.49, ал.4 от СК, вр. чл.321, ал.5 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 16.06.2013 г. в Г.В., между Д.Р.Д., ЕГН*, с А. г.Б., У.„И.А.„№16 и П.Ц.Д., с ЕГН*, с адрес в г.В., У.„Ц.С.”№41 с развод, поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.49, ал.4 от СК, според което:

1. Родителскита права върху роденото от брака дете Ц.П.Д., роден в  г.Р. с ЕГН*, се предоставят на майката Д.Р.Д. с ЕГН* и тя да се грижа за не навършилото си пълнолетие дете до навършване на пълнолетие или друга законна причина налагаща промяна .

2. Местоживеенето на детето Ц.П.Д., роден в  г.Р. с ЕГН*, ще бъде в  г.Б., У.„И.А.„№16 о.Б..

3. Личен режим на виждане на детето с бащата:

Личните контакти между баща и дете да бъдат определени както следва - всяка първа и трета седмица от петък вечер от 17.00ч. до неделя 12. 00 ч., пет дни през декември зимната ваканция, 5 дни пролетната ваканция и 30 дни през лятната ваканция, които дни да не съвпадат с платеният годишен отпуск на майката. Всяка четна година детето да чества рожденият си ден, Великден и Коледа с бащата и всяка нечетна с майката.

4. Издръжка на малолетното дете:

П.Ц.Д. с ЕГН*, ще плаща месечна издръжка на сина си Ц.П.Д., роден в  г.Р. с ЕГН*, в размер на 150.00 лв. считано от датата на депозиране на иска пред съда, платими Ч. майката в качеството и на законен представител и майка на детето.

5. Семейно жилище:

Семейното жилище, представляващо къща, находяща се в г.В., У.„Ц.С.„№41, се предоставя за ползване след прекратяване на бракът на съпруга П.Ц.Д..

6. Фамилно име на съпрузите:

След прекратяване на брака Д.Р.Д. ще носи предбрачното си фамилно име Л., с което ще се представя в обществото и с него ще се индивидуализира в общественият живот.

7. Имуществени отношения между съпрузите:

Съпрузите нямат придобито по време на брака имущество и нямат имуществени претенции един към друг.

По време на брака страните не са придобили недвижимо имущество в режима на СИО.

За всички задължения, възникнали след фактическата раздяла отговаря всеки от съпрузите титуляр на задължението.

8. Издръжка между съпрузите:

Издръжка между съпрузите не се дължи. Издръжка съпрузите помежду си не си дължат и такава няма да бъде уговаряна в настоящето споразумение. Двамата са трудоспособни и могат сами да се издържат от собствените си доходи.

9. Разноски по делото:

Разноските по делото, както и адвокатски хонорар, са за двамата съпрузи, така както са ги направили до сега.

10. Определената от съда окончателна държавна такса по бракоразводното дело ще се заплати от П.Ц.Д. с ЕГН*.

ОСЪЖДА П.Ц.Д., с ЕГН*, с А. г.В., У.„Ц.С.”№41, да заплати по сметка на Рт.РС държавна такса от 123.00 лв. лева, както и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист за горната сума.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба, подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

Районен съдия:........................................................