Р Е Ш Е Н И Е    3069

 

Номер   3069

Година   25.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20171240100717

по  описа  за

2017

година

 

Производството е по реда на чл.247 и чл.251 ГПК, образувано по молба, депозирана от К.Х.Т., ЕГН*, от с.Ц., Н.А.Т., с ЕГН*, Х.Н.Т., ЕГН*, двете от Г.П., като наследници на починалия в производството по настоящето гражданско дело Н.Х.Т., ЕГН*, починал на 15.08.2018 г.. Иска се съдът да допусне поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното решение №4262/02.08.2018 г., постановено по Г. дело №717/2017 г. В молбата се сочи, че с цитираното решение съдът в мотивите погрешно е посочил името на действителния наследник.

Със същата молба се иска допускане на очевидна фактическа грешка, касаеща разпределение  имотите, допуснати до делба.

В срока по чл.247 от ГПК, копие от молбата е изпратена за отговор на другата страна.

В законния едноседмичен срок такъв не е постъпил в Рг.РС..

Съдът намира, че молбата е подадена от легитимирана страна и искането по чл. чл.247 от ГПК, е направено в срок, поради което същата е допустима и подлежи на разглеждане по същество. За да се произнесе по тях, съдът съобрази следното:

По молбата с правно основание чл.247 ГПК.

Допускането на поправка на очевидна фактическа грешка е предпоставено от кумулативното наличие на предпоставките, визирани в хипотезата на чл.247, ал.1 ГПК, а именно: несъответствие между формираната от съда воля по съществото на спора, обективирана в мотивите на съдебния акт, изразената в диспозитива на съдебния акт.

В конкретната хипотеза, визираната от молителите очевидна фактическа грешка относно погрешно посочване името на действителния наследник, има характера на такава по смисъла на чл.247 ГПК, тъй като с нея се засяга волята, формирана от съдебния състав, постановил решение №4262/02.08.2018 г., постановено по Г. дело №717/2017 год. на Рг.РС. Действително на стр.3 в мотивите на цитираното решение съдът е посочил, че „…в общ дял на законните наследници на М.Г.Т. – Х.К.Т. и К.Х.Т., следва да се разпределят имотите по Дял V от заключението – ПИ 02676.10.43 и ПИ 02676.80.52…“ В диспозитива на същото е посочил, че „…РАЗПРЕДЕЛЯ В ОБЩ ДЯЛ, по реда на чл.353 ГПК на К.Х.Т., ЕГН* и Н.Х.Т., ЕГН*, следните недвижими имоти:…“

Следователно налице е размиване между формираната от съда воля и нейното обективно отразяване в текста на решението, поради което е налице очевидна фактическа грешка.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че следва да се поправи констатираната в мотивите на решението по делото очевидна фактическа грешка, касаещо името на действителния наследник.

По отношение на визираната от молителите очевидна фактическа грешка, касаеща неправилно разпределение на имотите, съдът намира, че същата няма характера на такава по смисъла на чл.247 ГПК, тъй като с нея се засяга волята, формирана от съдебния състав, постановил решение №4262/02.08.2018 г., постановено по Г. дело № 717/2017 г. По реда на поправката на явната фактическа грешка не може да бъде изменяна или отменяна формираната воля на съда.

Ето защо молбата в тази част следва да бъдат оставена без уважение.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение №4262/02.08.2018 г., постановено по Г. дело №717/2017 г. по описа на РС-Рг., като в мотивите на стр.3, ред 13 отдолу нагоре на същото, вместо „…в общ дял на законните наследници на М.Г.Т. – Х. К.Т. и К.Х.Т., следва да се разпределят имотите по Дял V от заключението – ПИ 02676.10.43 и ПИ 02676.80.52……“ да се чете „…в общ дял на законните наследници на М.Г.Т. – К.Х.Т. и Н.Х.Т., следва да се разпределят имотите по Дял V от заключението – ПИ 02676.10.43 и ПИ 02676.80.52…“.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в решение №4262/02.08.2018 г., постановено по Г. дело №717/2017 г. по описа на Рг.РС, касаеща разпределение  имотите, допуснати до делба.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от  връчването му със съобщение на страните.

 

Районен съдия:..............................................