Р Е Ш Е Н И Е    3079

 

Номер   3079

Година   25.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101217

по  описа  за

2018

година

 

Делото е образувано по искова молба, предявена от Ф.Х.А.-С., ЕГН*, с адрес в с.А., О.Я. Ч. пълномощника й А.Д.Т., АК-П., със съд. адрес в Г.В., б.„Х.А.“№5, против С.С.С., ЕГН*, с адрес в с.Б., о.Д., У.„Д.Ч.“№18.

Твърди се в исковата молба, че ищцата и ответникът са сключили граждански брак на 24.03.2007 г. в с.Б., о.Д.. От брака си имат родени две деца – З.С.С., ЕГН*, роден на 07.07.2007 г. и М.С.С., ЕГН*, роден на 20.04.2011 г., които са малолетни към момента на подаване на исковата молба.

Ищцата сочи, че в началото с ответника са водили нормален семеен живот. След раждането на второто дете на страните по делото обаче, ответникът е станал агресивен – постоянно е критикувал съпругата си, намирал й е недостатъци, които е заявявал в присъствието на децата. Постоянните обиди и непоносимото отношение на С.С.към ищцата са станали причина на 15.08.2015 г., съпругата, заедно с двете малолетни деца да напуснат семейното жилище и да отидат да живеят в дома на родителите на ищцата в с.А., О.Я.. От този момент съпрузите са във фактическа раздяла. Ответникът е посещавал съпругата и децата си в дома на родителите на Ф.А.-С.. Първоначално при гостуванията му той се е държал добре, но впоследствие отново е започнал да отправя обиди и да предизвиква скандали.

Сочи се в исковата молба, че от момента на фактическата раздяла между съпрузите ответникът не е осигурявал никаква издръжка за малолетните си синове – не е закупувал вещи, необходими за задоволяване на потребностите им, нито пък е предоставял парични средства.

С тези обстоятелства, Ф.А.-С. мотивира иска си с правно основание чл.49, ал.1 от СК за прекратяване на брака й с ответника поради дълбокото му и непоправимо разстройство, настъпило по вина на ответник. В съответствие с разпоредбата на чл.322, ал.2 от ГПК, ищцата е съединила с конститутивния иск за развод и искане да й бъде предоставено упражняването на родителските права спрямо малолетни деца, да бъде определен режим на лични отношения между бащата и децата, както и да бъде осъден той да заплаща издръжка в размер на 250.00 лв. месечно за З.С. и в размер на 180.00 лв. месечно за М.С.. Ищцата претендира и заплащане на издръжка за минало време – една година преди предявяване на исковата молба в размер на 1`560.00 лв. за всяко едно от децата. Ф.А.-С. предявява искане след прекратяване на брака ответницата да носи предбрачното си фамилно име А..

Ищцата заявява, че не претендира ползването на семейното жилище, находящо се в с.Б., о.Д. и моли същото да бъде предоставено на ответника.

С исковата молба, ищцата моли за събирането на писмени и гласни доказателства.

В срока по чл.131 от ГПК, ответникът представя писмен отговор, с който не оспорва иска за развод, като твърди, че бракът му с ищцата е дълбоко и непоправимо разстроен, но оспорва истинността на обстоятелствата изложени в исковата молба, както и исканията на съпругата за предоставяне на упражняването на родителските права по отношение на двете малолетни деца, исковете за издръжка, както и искането за обявяването за виновен за дълбокото и непоправимо разстройство на брака на ответника. В тази връзка, ответникът предявява насрещни искове за прекратяване на брака му с ищцата като дълбоко и непоправимо разстроен по изключителна вина на съпругата и за предоставяне на родителските права на бащата.

Твърди се в отговора, че съпрузите са във фактическа раздяла не от 2015 г., а от края на 2018 г. Ответникът не оспорва, че работи в Г.К. но сочи, че междуседмичните си почивки е прекарвал със семейството си в с.А., в дома на родителите на съпругата, което според ответникът е семейното жилище. С.С. твърди, че е положил всички усилия да запази брачната си връзка – осигурявал е всичко необходимо на съпругата и децата си, закупил е жилище в Г.К., където да живеят всички заедно, но Ф.А.-С. без основание отказала да се премести при съпруга си. Навежда твърдения, че ищцата има извънбрачна връзка, поради което е помолила С.С. да не идва в дома й в с.А..

Сочи се в отговора, имащ характер и на насрещна искова молба, че ответникът може да осигури всичко необходимо за отглеждането на двете си деца и да се грижи за тях.

В съдебно заседание, проведено на 18.06.2019 г. е представено споразумение по чл.51 от СК, във вр. с чл.50 от СК, вр. с чл.49, ал.4 от СК, подписано и от двете страни, поради което е допуснато изменение на конститутивния иск за развод и на основание чл.321, ал.5 от ГПК, е постановено преминаването към производство за развод по взаимно съгласие. В същото съдебно заседание страните изразяват сериозното си и непоколебимо съгласие да прекратят сключения между тях граждански брак, като твърдят, че в споразумението са регламентирали всички имуществени и лични отношения, визирани в разпоредбата на чл.51, ал.1 от СК.

Съдът, след като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следната релевантна за спора, след допуснатото изменение на предявения иск, фактическа обстановка:

Ф.Х.А.-С. и С.С.С. са сключили граждански 24.03.2007 г. в с.Б., О.Д.. От брака си имат родени две деца З.С.С., ЕГН*, роден на 07.07.2007 г. и М.С.С., ЕГН*, роден на 20.04.2011 година.

Към датата на предявяване на исковата молба и постановяването на настоящето решение децата на страните по делото са малолетни.

Към доказателствения материал по делото са приобщени и социален доклад от ДСП-Я. и от ДСП-К., а в открито съдебно заседание е изслушан социалния работник, който го е изготвил и заявява, че постигнатото между съпрузите споразумение е в интерес на малолетните им деца.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че искът за прекратяване на брака е основателен и следва да бъде уважен, като бъде утвърдено представеното от страните споразумение, предвид следните съображения:

С оглед допуснатото изменение на иска при условията на чл.321, ал.5 от ГПК, прекратяването на брака между ищцата и ответника е обусловено от наличието на непоколебимо и сериозно съгласие за развод. Същото се установява посредством личното явяване на двамата съпрузи и изявленията им в съдебно заседание, проведено на 18.06.2019 г.

Същевременно, представеното от Ф.Х.А.-С. и С.С.С. споразумение съдържа клаузи относно всички въпроси, визирани в разпоредбата на чл.51, ал.1 от СК. Уговореното в споразумението защитава интересите на малолетните деца. Издръжката, която бащата се е задължил да заплаща е съобразена със законоустановения минимален размер. Ползването на семейното жилище се предоставя на Ф.Х.А.-С.. Уговореният режим на лични отношения между децата и бащата би осигурил поддържането на отношения между тях, препятстващи прекъсването на емоционалната връзка.

Предвид горните съображения, предявеният иск следва да бъде уважен като се прекрати брака между Ф.Х.А.-С. и С.С.С., поради сериозното им и непоколебимо съгласие за развод и се утвърди представеното от страните споразумение.

На основание чл.78 от ГПК и чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, следва да бъде определена окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 40.00 лв., от които 25.00 лв. са внесени от ищцата при завеждане на делото, а остатъкът от 15.00 лв. следва да бъде възложен в тежест на ответника. Ответникът дължи и държавна такса по споразумението по издръжката за бъдеще време е в размер на 201,60 лева, съгласно чл.7, т.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Водим от горното и на основание чл.49, ал.4 от СК, вр. чл.321, ал.5 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 24.03.2007 г. в с.Б., о.Д., между Ф.Х.А.-С., ЕГН* и С.С.С., ЕГН*, с развод поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.49, ал.4 от СК, според което:

1. Родителските права върху родените от брака деца:

Родителски права върху родените от брака деца се предоставят на майката, до навършване на пълнолетие или друга законова причина.

2. Определя местоживеене на децата при майката, в с.А., О.Я., О.Б.

3. Личен режим на виждане на децата с бащата:

Личните контакти между бащата и децата да бъде определени както следва - всяка първа и трета седмица, от петък вечер от 17.00 ч. до неделя 17.00 ч., седем дни през декември зимната ваканция, пет дни пролетната ваканция и 30 дни през лятната ваканция, които дни да не съвпадат с платеният годишен отпуск на майката. Всяка четна година децата да честват рожденият си ден и Нова година с бащата и всяка нечетна с майката. Религиозните празници – Рамазан и Курбан байрам първите два дни при бащата, следващите при майката, както и по всяко друго време по взаимно съгласие на родителите.

4. Издръжка на малолетни и непълнолетни деца:

С.С.С., с ЕГН*, ще плаща месечна издръжка на синовете си З.С.С., ЕГН* и М.С.С., ЕГН*, за всеки един от тях от 140.00 лв. считано от датата на подписване на споразумението пред съда, платими Ч. майката в качеството й на законен представител и майка на децата.

5. Семейно жилище:

Семейното жилище, представляващо къща в с.А. остава за ползване след прекратяване на брака на съпругата Ф.Х.А.-С. с ЕГН*.

6. Фамилно име на съпрузите:

След прекратяване на брака Ф.Х.А.-С., ЕГН*, ще носи предбрачното си фамилно име А.- Ф.Х.А., ЕГН*, с което ще се представя в обществото и с него ще се индивидуализира в общественият живот.

7. Имуществени отношения между съпрузите:

По време на брака страните не са придобили недвижимо имущество в режима на СИО.

За всички задължения, възникнали след фактическата раздяла отговаря всеки от съпрузите титуляр на задължението.

8. Издръжка между съпрузите:

Издръжка между съпрузите не се дължи. Издръжка съпрузите помежду си не си дължат и такава няма да бъде уговаряна в настоящето споразумение. Двамата са трудоспособни и могат сами да се издържат от собствените си доходи.

9. Разноски по делото:

Разноските по делото, както и адвокатски хонорар са за двамата съпрузи, така както са ги направили до сега.

10. Определената от съда окончателна държавна такса по бракоразводното дело ще се заплати от С.С.С..

ОСЪЖДА С.С.С., ЕГН*, с адрес: с.Б., О.Д., да заплати по сметка на РС-Рг държавна такса от 216,60 лева, както и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист за горната сума.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба, подадена Ч. РС-Рг до Бл.ОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

Районен съдия:........................................................