Р Е Ш Е Н И Е    3081

 

Номер   3081

Година   25.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20151240100879

по  описа  за

2015

година

 

Производството по делото е образувано по искова молба, депозирана от Б.Г.М., ЕГН*, с адр. Г.Б., У.”.№8 и М.К.М., ЕГН*, с А. Г.Б., У.”.№8, Ч. пълномощника А.А.Б., с правно основание чл.34 от ЗС.

Производството се намира във фазата по допускането на съдебната делба.

В хода на процеса с определение №2755 от 18.05.2018 г., са конституирани, на основание чл.227 от ГПК в процесуалното качество на ОТВЕТНИЦИ н-ците на починалия на 08.07.2016 г. ответник Г.Д.П., ЕГН* - В.А.П., ЕГН*, Д.Г.П., ЕГН* и Д.Г.П., ЕГН*.

Твърди се в обстоятелствената част на исковата молба, че ищците по делото са съсобственици на 1/2 ид.ч. от процесните имоти, придобити в режим на СИО. Собствеността била придобита в резултат на публична продан с участието на първия ищец, проведена по изпълнително дело №*0148 по описа на ЧСИ А.Б.Ц., с per. №701, с район на действие ОС-Бл. с длъжник Д.Г.П., ЕГН*, приключила с издадено Постановление за възлагане на недвижим имот, изх. №10729/25.11.2014 г. на ЧСИ-А.Ц., вх. р. №441/16.02.2015 г., том I, №199 на Служба по вписвания-Р. към Агенция по вписвания-С. и Постановление за поправка на Постановление за възлагане на недвижим имот изх. №03940/15.04.2015 г. на ЧСИ-А.Ц., вх. р. №1532/15.04.2015 г., том I, №1057, имотна партида 51276 на Служба по вписвания-Р. към Агенция по вписвания-С.. Считано от 27.03.2015 г. са владелци на процесиите недвижими имоти, видно от Протокол за въвод от 27.03.2015 г. по горепосоченото изпълнително дело. Длъжникът по изпълнителното дело Д.Г.П. се легитимирал като собственик на придобитите 1/2 ид.ч. на публичната продан имоти на основание Нотариален акт за дарение на недвижим имот от 15.02.1982 г., №34, том I, дело №80/1982 г. на Рг.РС, вх.рег.№57/15.02.1982 г., том.66, стр.333 и Нотариален акт за дарение на недвижим имот от 15.11.1979 г., том II, дело №547/1979 г. на Рг.РС, вх.рег.№472/15.11.1989 г., том.64, стр.445, както и по приращение на сградите /като собственик на имота, върху която същите са построени/.

На следващо място се твърди, че собственик на останалата 1/2 ид.ч. от процесните недвижими имоти, която не е била обект на публичната продан, бил първоначалния ответник по иска - Г.Д.П.. Същият е придобил 1/2 ид. част от имотите по силата на Нотариален акт за дарение на недвижим имот от 15.11.1979 г., том II, дело №547/1979 г. на Рг.РС, вх.рег.№472/15.11.1989 г., том.64, стр.445 и Нотариален акт за дарение на недвижим имот от 15.11.1979 г., том II, дело №547/1979 г. на Рг.РС, вх.рег.№472/15.11.1989 г., том.64, стр.445 както и по приращение на сградите /като собственик на имота, върху която същите са построени/. С нотариална покана, peг. №993, том I, №33/31.03.2015 г. по описа на Н.М., нотариус в район Рг.РС , peг. №494 на НК, поканил ответника да подпишат договор за доброволна делба, по силата на който да поделят съсобствените им недвижими имоти, като всеки един от нас получи реален дял от същите, но ответникът не се явил на посочената в поканата дата за изповядване на сделката.

И до момента описаните недвижими имоти не са поделени, като след смъртта на Г.П. неговата 1/2 ид.ч. е преминала по наследство на ответниците В.П., Д.П. и Д.П..

Позовавайки се на изложените в исковата молба фактически твърдения, се иска, съдът, да постанови решение, по силата, на което да допусне до делба при квоти: 1/2 ид.ч. за ищците - Б.Г.М., ЕГН*, с адр. Г.Б., У.”.№8 и М.К.М., ЕГН*, с А. Г.Б., У.”.№8 и общо 1/2 ид.ч. за ответниците, от която: 1/6 ид.ч. за В.А.П., ЕГН*, 1/6 ид.ч. за Д.Г.П., ЕГН* и 1/6 ид.ч. за Д.Г.П., ЕГН*, на следните недвижими имоти, а именно:

- Поземлен имот с идентификатор 02676.501.122 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: Г.Б., о.Б., У.”.№4, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10 м), площ 530,00 кв.м., номер по предходен план: 122, кв.125, парцел XIV, при съседи на поземления имот: 02676.501.121, 02676.501.4574, 02676.501.123, 02676.501.119, 02676.501.2684, 02676.501.116;

- Сграда с идентификатор 02676.501.122.1 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: Г.Б., о.Б., У.”.№4, предназначение на самостоятелния обект: Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи: 2, застроена площ: 78,00 кв.м., номер по предходен план: няма; Сградата е построена в Поземлен имот с идентификатор 02676.501.122 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: Г.Б., о.Б., У.”.№4, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10 м), площ 530,00 кв.м., номер по предходен план: 122, кв.125, парцел XIV, при съседи на поземления имот: 02676.501.121, 02676.501.4574, 02676.501.123, 02676.501.119, 02676.501.2684, 02676.501.116;

- Сграда с идентификатор 02676.501.122.2 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: Г.Б., о.Б., У.”.№4, предназначение на самостоятелния обект: Селскостопанска сграда, брой етажи: 1, застроена площ: 15,00 кв.м., номер по предходен план: няма; Сградата е построена в Поземлен имот с идентификатор 02676.501.122 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: Г.Б., о.Б., У.”.№4, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10 м), площ 530,00 кв.м., номер по предходен план: 122, кв.125, парцел XIV, при съседи на поземления имот: 02676.501.121, 02676.501.4574, 02676.501.123, 02676.501.119, 02676.501.2684, 02676.501.116;

- Сграда с идентификатор 02676.501.122.3 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: Г.Б., о.Б., У.”.№4, предназначение на самостоятелния обект: Селскосопанска сграда, брой етажи: 1, застроена площ: 21,00 кв.м., номер по предходен план: няма; Сградата е построена в Поземлен имот с идентификатор 02676.501.122 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: Г.Б., о.Б., У.”.№4, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10 м), площ 530,00 кв.м., номер по предходен план: 122, кв.125, парцел XIV, при съседи на поземления имот: 02676.501.121, 02676.501.4574, 02676.501.123, 02676.501.119, 02676.501.2684, 02676.501.116;

- Сграда с идентификатор 02676.501.122.4 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: Г.Б., о.Б., У.”.№4, предназначение на самостоятелния обект: Хангар, депо, гараж, брой етажи: 1, застроена площ: 26,00 кв.м., номер по предходен план: няма; Сградата е построена в Поземлен имот с идентификатор 02676.501.122 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: Г.Б., о.Б., У.”.№4, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10 м), площ 530,00 кв.м., номер по предходен план: 122, кв.125, парцел XIV, при съседи на поземления имот-02676.501.121, 02676.501.4574, 02676.501.123, 02676.501.119, 02676.501.2684, 02676.501.116;

- Сграда с идентификатор 02676.501.122.5 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: Г.Б., о.Б., У.”.№4, предназначение на самостоятелния обект: Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи - 1, застроена площ: 34,00 кв.м., номер по предходен план: няма; Сградата е построена в Поземлен имот е идентификатор 02676.501.122 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: Г.Б., о.Б., У.”.№4, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10 м), площ 530,00 кв.м., номер по предходен план: 122, кв.125, парцел XIV, при съседи на поземления имот: 02676.501.121, 02676.501.4574, 02676.501.123, 02676.501.119, 02676.501.2684, 02676.501.116.

В едномесечният срок от получаване на разпореждането на съда, по делото е депозиран писмен отговор на исковата молба от ответника. С първоначалния писмен отговор на исковата молба, депозиран от наследодателя Г.Д.П., ЕГН*, с адр. Г.Б., У.”.№4 /починал в хода на процеса/, на първо място, се изразява становище за недопустимост на иска, като се твърди, че към датата на неговото предявяване собствеността върху 1/2 ид.ч. е била придобита от друг правен субект Р.Х. по силата на давностно владение. По посочената причина ищецът не бил собственик на имотите и нямал призната от закона възможност да иска делба.

По същество искът се оспорва като неоснователен. Изложени са доводи, че през 2010 г. предишния собственик Д.П. е изгубил правото си на собственост върху 1/2 ид.ч. от имотите, тъй като друго физическо лице – Р.Х. на основание чл.77, във вр. чл.79, ал.1 от ЗС, придобил същите по давност в съответната 1/2 ид.ч. По този начин към датата на издаване на постановлението за възлагане на 1/2 ид.ч. от имотите длъжникът по изпълнението вече не е бил техен собственик. По посочените причини, ответникът счита, че ищецът Б.М. не бил придобил собствеността върху 1/2 ид.ч. от имотите. В конкретния случай съсобственик на процесните имоти било друго лице – Р.Х., който придобил собствеността върху 1/2 ид.ч. от имотите въз основа на 10-годишно непрекъснато владение за себе си. Евентуално извършена делба без участието на посоченото лице, според ответника щяла да бъде нищожна. С писмения отговор на исковата молба изцяло се оспорват фактическите твърдения на ищеца, че е придобил собствеността върху 1/2 ид.ч. от процесните имоти по силата на провела се публична продан на същите и издадено постановление за възлагане по изп.д. №148/2014 г. по описа на ЧСИ А.Ц.. Оспорва се и твърдението, че с Ч. нотариална покана с рег.№993 том 1 акт №33/31.03.2015 г. по описа на нотариус Н.М. е бил поканен да подпишат договор за доброволна делба, като твърди, че никога не е получавал такава нотариална покана. Ответникът не оспорва изтъкнатия в исковата молба факт, че на 08.04.2015 г. в 12,00 часа не се е явил в кантората на нотариус Н.М. в Г.Р., като моли този факт да се приеме за безспорен между страните и ненуждаещ се от доказване.

В депозирания от конституираните в хода на процеса като ответници наследници на починалия Г.П. - В.А.П., ЕГН*, Д.Г.П., ЕГН* и Д.Г.П., ЕГН*, писмен отговор, на първо място е изразено становище за частична недопустимост на иска за делба, поради учредено право на ползване на 1/2 ид.ч. по отношение на поземлен имот с идентификатор №02676.501.122 и по отношение на построената в него двуетажна жилищна сграда с идентификатор 02676.501.122.1., извършено с Нотариален акт №64, том XIII, дело №1369/2014 год. с вх.рег №4083/25.09.2014 год. по описа на Съдия по вписванията при РС-Рг. Освен това ответниците считат за недопустимо искането за извършване на делба на самия поземелен имот, доколкото в същия са построени сгради и не отговаря на изискванията на чл.19 от ЗУТ. По отношение на останалите сгради е изразено становище за частична основателност на иска за делба по отношение на част от ответниците.

Оспорват като неоснователен иска за делба срещу Д.П., тъй като посочения ответник, на основание чл.52 от ЗН се е отказал от наследството останало от Г.Д.П. със заявление с вх. №21/18.07.2016 г. След този отказ частта на дяловете на останалите ответници В.П. и Д.П. се е увеличил на по 1/4 ид.ч. от всички имоти, чиято делба се иска. Според ответниците единствените права, които Д.П. има по отношение на процесните имоти е правото на ползване на поземления имот и двуетажната жилищна сграда. С оглед на изложеното правят алтернативно искане за допускане до делба на процесните имоти при посочените квоти. По отношение на искането за извършване на делбата правят искане да им бъдат възложени /поставени в дял/ имотите, които евентуално ще бъдат допуснати до делба. В тази връзка са изложени конкретни доводи.

С определение №1959 от 22.04.2019 г., съдът е прекратил производството по делото по отношение на Д.Г.П., ЕГН* от Г.Б., У.”.№4, поради оттегляне на иска по отношение на посочения ответник, предвид направен отказ от страна на Д.П. от наследството, оставено от наследодателя Г.Д.П..

В съдебно заседание ищците редовно призовани се представляват от упълномощен представител, който поддържа предявените искове.

В съдебно заседание ответниците, се явяват лично като изразяват становище за недопустимост и неоснователност на иска за делба по изложените в отговора съображения.

Съдът след като съобрази приложените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намира от фактическа и правна страна следното:

Твърдените спорни факти и поддържаното въз основа на тях искане за защита определят правната квалификация на предявения иск – по чл.34 от ЗС – за делба в първата делбена фаза – по допускането й.

По процесуалната допустимост: заявен е от процесуално легитимирана страна, имаща правен интерес от това – ищците твърдят, че с ответната страна са съсобственици на процесните недвижими имоти, от които са придобили 1/2 ид.ч. в режим на СИО по силата на постановление за възлагане на недвижим имот, изх. №10729/25.11.2014 г. на ЧСИ-А.Ц., вх. р. №441/16.02.2015 г., том I, №199 на Служба по вписвания-Р. към Агенция по вписвания-С. и Постановление за поправка на Постановление за възлагане на недвижим имот изх. №03940/15.04.2015 г. на ЧСИ-А.Ц., вх. р. №1532/15.04.2015 г., том I, №1057, имотна партида 51276 на Служба по вписвания-Р. към Агенция по вписвания-С..

Ответниците основават своето право на собственост по силата на Нотариален акт за дарение на недвижим имот от 15.11.1979 г., том II, дело №547/1979 г. на Рг.РС, вх.рег.№472/15.11.1989 г., том.64, стр.445 и Нотариален акт за дарение на недвижим имот от 15.11.1979 г., том II, дело №547/1979 г. на Рг.РС, вх.рег.№472/15.11.1989 г., том.64, стр.445, както и по приращение на сградите /като собственици на имота, върху която същите са построени/.

За да се уважи предявения иск за делба, е необходимо да се установи, че страните са съсобственици на общата вещ, но не могат да я поделят доброволно, както и че законът не разпорежда друго и поисканата делба на вещта не е несъвместима с нейното естество и предназначение /арг. чл.34, ал.1 от ЗС/.

Видно от приложеното по делото Постановление за възлагане на недвижим имот, изх. №10729/25.11.2014 г. на ЧСИ-А.Ц., вх. р. №441/16.02.2015 г., том I, №199 на Служба по вписвания-Р. към Агенция по вписванията и Постановление за поправка на Постановление за възлагане на недвижим имот изх. №03940/15.04.2015 г. на ЧСИ-А.Ц., вх. р. №1532/15.04.2015 г., том I, №1057, имотна партида 51276 на Служба по вписвания-Р. към Агенция по вписванията е, че ищците се легитимират като собственици на 1/2 ид.ч. от процесните имоти. Постановлението за възлагане не е обжалвано и е породило своя вещно прехвърлителен ефект. Доколкото имотите са възложени по време на брака на Б.М. с М.М., правата на собственост върху същия са придобити от последните в режим на СИО.

С Протокол от 27.03.2015 г. за въвод във владение по изп.дело №*0148 на ЧСИ А.Ц., per. №701, с район на действие ОС-Бл. ищецът Б.Г.М. е въведен във владение на процесните имоти.

От приложения Нотариален акт за дарение на недвижим имот, том І, дело №80 от 15.02.1982 г., на Рг.РС се установява, че длъжникът по изпълнението Д.Г.П. е придобил 1/2 ид.ч. от имотите въз основа на извършена в негова полза дарствена разпоредителна сделка. Като собственик на 1/2 ид.ч. от земята, по силата на приращението и по арг. на чл.92 от ЗС длъжникът по изпълнението е придобил и съответните 1/2 ид.ч. от сградите построени върху същия имот.

Наследодателят на ответниците Г.Д.П. /починал в хода на процеса/ е придобил останалата 1/2 ид.ч. от процесните имоти по силата на извършено в негова полза дарение, обективирано в Нотариален акт за дарение на недвижим имот том ІІ, дело №547 от 15.11.1979 г. Като собственик на 1/2 ид.ч. от земята, първоначалния ответник се е легитимирал по приращение като собственик и на 1/2 ид.ч. от сградите построени в имота.

От приложеното по делото удостоверение, издадено от РС-Рг се установява, че в хода на процеса Д.П. се е отказал от наследството, оставено от Г.Д.П. /първоначалния ответник по иска/. По арг. на чл.53 от ЗН частта на отреклия от наследството уголемява дела на останалите наследници – ответниците В.П. и Д.П..

От материалите по приложеното към настоящето производство Г.д. №270/2015 г. по описа на РС-Рг. се установява, че с влязло в сила решение, съдът е отхвърлил предявения от Р.Р.Х., с ЕГН*, с адр. С., ж.„Х.С.“, б.1, в.А, .3, а.8, против Г.Д.П., ЕГН*, с адр. Г.Б., У.”.№4, иск с правно основание чл.124 от ГПК, във вр. чл.79, ал.1 от ЗС, за собственост на 1/2 ид.ч. от процесните имоти. Със същото решение е отхвърлен и предявения от Р.Р.Х., с ЕГН*, с адр. С., ж.„Х.С.“, б.1, в.А, .3, а.8, против Б.Г.М., с ЕГН*, с адр. Г.Б., У.”.№8, иск с правно основание чл.498, ал.2 от ГПК, във вр. чл.108 от ЗС, във вр. чл.79, ал.1 от ЗС, за ревандикация на 1/2 ид.ч. от имотите.

Влязлото в сила решение по арг. на чл.298 от ГПК е задължително за съда, страните по делото и техните правоприемници. Предвид посоченото, съдът намира за изцяло неоснователни възраженията на ответниците за неоснователност на предявения иск, обосновано с твърдението, че не ищците, а третото лице Р.Х. е собственик на процесните имоти.

Съдът намира за необоснован и следващия довод за неоснователност на предявения иск за делба обоснован с твърдението, че с Нотариален акт за учредяване на ограничено вещно право на ползване върху недвижим имот №84, том II, рег. №3360, дело №258/2014 г. по описа на Нотариус Н.М., приживе първоначалния ответник Г.Д.П. е учредил на Д.Г.П. право на ползване върху 1/2 ид.ч. от процесния поземлен имот и 1/2 ид.ч. от двуетажната еднофамилна жилищна сграда, построена в имота с идентификатор 02676.501.122.1. По аргумент на чл.344, ал.1 от ГПК в решението, с което се допуска делбата, съдът се произнася по въпросите между кои лица и за кои имоти ще се извърши тя и каква е частта на всеки от съделителите. В делбения процес не представлява част от предмета на делото наличието на ограничени вещни права на трети лица, които същите са запазили върху делбения имот. Евентуалното наличие на такива права може да бъде съобразено с оглед особеностите на конкретния случай при определяне цената на имота и евентуално на способа за извършване на делбата.

По изложените по-горе съображения съдът приема, че предявените искове за делба на процесните имоти са основателни, като делбата следва да бъде допусната при следните квоти: общо 1/2 ид.ч. в режим на СИО за ищците - Б.Г.М., ЕГН*, с адр. Г.Б., У.”.№8 и М.К.М., ЕГН*, с А. Г.Б., У.”.№8 и общо 1/2 ид.ч. за ответниците, от която: 1/4 ид.ч. за В.А.П., ЕГН*, 1/4 ид.ч. за Д.Г.П., ЕГН*.

Не се установи в хода на производството във фазата по допускането на съдебната делба, същите имоти да са били предмет на съдебна или доброволна делба между страните по делото.

Видно от приложените по делото Нотариална покана, per. №993, том I, №33/31.03.2015 г. по описа на Н.М., нотариус в район Рг.РС , per. №494 на НК и Констативен протокол по чл.593 от ГПК, акт №41, том I, per. №1105/08.04.2015 г. по описа на Н.М., нотариус в район Рг.РС , per. №494 на НК, е, че ищците са поканили праводателя на конституираните в хода на производството ответници да поделят доброволно процесните имоти, но същият не се е явил на посочения ден и час за изповядване на договор за доброволна делба.

В настоящия процес участват всички съделители, които са задължителни другари.

Водим от гореизложеното, съдът

Р  Е  Ш  И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебна делба между Б.Г.М., ЕГН*, с адр. Г.Б., У.”.№8, М.К.М., ЕГН*, с А. Г.Б., У.”.№8, В.А.П., ЕГН*, с А. Г.Б., У.”.№4 и Д.Г.П., ЕГН*, с А. Г.Б., У. "С. К." №2, на следните недвижими имот, а именно:

- Поземлен имот с идентификатор 02676.501.122 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: Г.Б., о.Б., У.”.№4, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10 м), площ 530,00 кв.м., номер по предходен план: 122, кв.125, парцел XIV, при съседи на поземления имот: 02676.501.121, 02676.501.4574, 02676.501.123, 02676.501.119, 02676.501.2684, 02676.501.116;

- Сграда с идентификатор 02676.501.122.1 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: Г.Б., о.Б., У.”.№4, предназначение на самостоятелния обект: Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи: 2, застроена площ: 78,00 кв.м., номер по предходен план: няма; Сградата е построена в Поземлен имот с идентификатор 02676.501.122 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: Г.Б., о.Б., У.”.№4, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10 м), площ 530,00 кв.м., номер по предходен план: 122, кв.125, парцел XIV, при съседи на поземления имот: 02676.501.121, 02676.501.4574, 02676.501.123, 02676.501.119, 02676.501.2684, 02676.501.116;

- Сграда с идентификатор 02676.501.122.2 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: Г.Б., о.Б., У.”.№4, предназначение на самостоятелния обект: Селскостопанска сграда, брой етажи: 1, застроена площ: 15,00 кв.м., номер по предходен план: няма; Сградата е построена в Поземлен имот с идентификатор 02676.501.122 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: Г.Б., о.Б., У.”.№4, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10 м), площ 530,00 кв.м., номер по предходен план: 122, кв.125, парцел XIV, при съседи на поземления имот: 02676.501.121, 02676.501.4574, 02676.501.123, 02676.501.119, 02676.501.2684, 02676.501.116;

- Сграда с идентификатор 02676.501.122.3 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: Г.Б., о.Б., У.”.№4, предназначение на самостоятелния обект: Селскосопанска сграда, брой етажи: 1, застроена площ: 21,00 кв.м., номер по предходен план: няма; Сградата е построена в Поземлен имот с идентификатор 02676.501.122 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: Г.Б., о.Б., У.”.№4, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10 м), площ 530,00 кв.м., номер по предходен план: 122, кв.125, парцел XIV, при съседи на поземления имот: 02676.501.121, 02676.501.4574, 02676.501.123, 02676.501.119, 02676.501.2684, 02676.501.116;

- Сграда с идентификатор 02676.501.122.4 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: Г.Б., о.Б., У.”.№4, предназначение на самостоятелния обект: Хангар, депо, гараж, брой етажи: 1, застроена площ: 26,00 кв.м., номер по предходен план: няма; Сградата е построена в Поземлен имот с идентификатор 02676.501.122 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: Г.Б., о.Б., У.”.№4, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10 м), площ 530,00 кв.м., номер по предходен план: 122, кв.125, парцел XIV, при съседи на поземления имот-02676.501.121, 02676.501.4574, 02676.501.123, 02676.501.119, 02676.501.2684, 02676.501.116;

- Сграда с идентификатор 02676.501.122.5 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: Г.Б., о.Б., У.”.№4, предназначение на самостоятелния обект: Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи - 1, застроена площ: 34,00 кв.м., номер по предходен план: няма; Сградата е построена в Поземлен имот е идентификатор 02676.501.122 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: Г.Б., о.Б., У.”.№4, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10 м), площ 530,00 кв.м., номер по предходен план: 122, кв.125, парцел XIV, при съседи на поземления имот: 02676.501.121, 02676.501.4574, 02676.501.123, 02676.501.119, 02676.501.2684, 02676.501.116.

при следните квоти, а именно: общо 1/2 ид.ч. в режим на СИО за ищците - Б.Г.М., ЕГН*, с адр. Г.Б., У.”.№8 и М.К.М., ЕГН*, с А. Г.Б., У.”.№8 и общо 1/2 ид.ч. за ответниците, като правоприемници на починалия в хода на процеса Г.Д.П., от която: 1/4 ид.ч. за В.А.П., ЕГН* и 1/4 ид.ч. за Д.Г.П., ЕГН*.

Решението на съда подлежи на обжалване пред Бл.ОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съдия:…………………………………………….