П Р И С Ъ Д А    2951

 

Номер   2951

Година   18.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20181240200714

по  описа  за

2018

година

 

ПРИЗНАВА подсъдимата М.В.Г., родена на 15.12.1987г. в Г.Р., с адрес Г.Б., У.„Р.”№25, о.Б., българка, българско гражданство, неомъжена, без образование, неосъждана, безработна, с ЕГН*, ЗА ВИНОВНА в това, че при условията на реална съвкупност, съгласно чл.23, ал.1 НК извършила следните престъпления, а именно:

1. За периода от м.02.2018 г. до м.08.2018 г. включително, в Г.Б., о.Б., след като е осъдена с определение за одобряване на спогодба с №4801/2014 г., влязло в сила на 26.11.2014 г., постановено по гр. дело №523/2014 г. по описа на Рг.РС, да издържа свой низходящ - Р.Р.Г., роден на 12.08.2006 г., като изплаща издръжка от 85.00 лева, платима чрез неговия баща и законен представител Р.Г.Г. от Г.Б., о.Б., съзнателно не е изпълнила задължението си от повече от две месечни вноски - общо 7 вноски в общ размер на 595.00 лева - престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.183, ал.1, вр. с чл.57, ал.1 и ал.2, вр. с чл.54, ал.1 и. ал.2, вр. с чл.42а, ал.1 и ал.2, т.1 и. т.2, вр. с чл.42а, ал.3, т.1, вр. с ал.4, вр. с чл.42б, ал.1 и. ал.2 от НК, я осъжда на ПРОБАЦИЯ, чрез налагане на ПРОБАЦИОННИТЕ МЕРКИ: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящия адрес на подсъдимата за срок от 6 МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване два пъти седмично и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 6 МЕСЕЦА.

2. За периода от м.02.2018 г. до м.08.2018 г. включително, в Г.Б., о.Б., след като е осъдена с определение за одобряване на спогодба с №4801/2014 г., влязло в сила на 26.11.2014 г., постановено по гр. дело №523/2014 г. по описа на Рг.РС, да издържа свой низходящ - Г.Р.Г., родена на 30.07.2009 г., като плаща издръжка от 85.00 лева, платима чрез нейния баща и законен представител Р.Г.Г., съзнателно не е изпълнила задължението си от повече от две месечни вноски - общо седем вноски в общ размер на 595.00 лева - престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.183, ал.1, вр. с чл.57, ал.1 и ал.2, вр. с чл.54, ал.1 и. ал.2, вр. с чл.42а, ал.1 и ал.2, т.1 и. т.2, вр. с чл.42а, ал.3, т.1, вр. с ал.4, вр. с чл.42б, ал.1 и. ал.2 от НК, я осъжда на ПРОБАЦИЯ, чрез налагане на ПРОБАЦИОННИТЕ МЕРКИ: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящия адрес на подсъдимата за срок от 6 МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване два пъти седмично и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 6 МЕСЕЦА.

Налага на основание чл.23, ал.1 НК, на М.В.Г., с ЕГН*, най-тежкото от така определените наказания, а именно ПРОБАЦИЯ, включваща следните ПРОБАЦИОННИ МЕРКИ: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящия адрес на подсъдимата за срок от 6 МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване два пъти седмично и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 6 МЕСЕЦА.

Присъдата подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС изпълнителен лист.

 

Районен съдия:.............................................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 24.06.2019 година

към ПРИСЪДА №2951 от 18.06.2019 г.

по НАК.Д. №714 от 2018 г. по описа на РС-Разлог

 

РП-Р. е повдигнала обвинение против М.В.Г., с ЕГН* за това, че при условията на реална съвкупност, съгласно чл.23, ал.1 НК, извършила следните престъпления, а именно:

1. За периода от м.02.2018 г. до м.08.2018 г. включително, в Г.Б., о.Б., след като е осъдена с определение за одобряване на спогодба с №4801/2014 г., влязло в сила на 26.11.2014 г., постановено по гр. дело №523/2014 г. по описа на Рг.РС, да издържа свой низходящ - Р.Р.Г., роден на 12.08.2006 г., като изплаща издръжка от 85.00 лева, платима чрез неговия баща и законен представител Р.Г.Г. от Г.Б., о.Б., съзнателно не е изпълнила задължението си от повече от две месечни вноски - общо седем вноски в общ размер на 595.00 лева - престъпление по чл.183, ал.1 от НК.

2. За периода от м.02.2018 г. до м.08.2018 г., включително, в Г.Б., о.Б., след като е осъдена с определение за одобряване на спогодба с №4801/2014 г., влязло в сила на 26.11.2014 г., постановено по гр. дело №523/2014 г. по описа на Рг.РС, да издържа свой низходящ - Г.Р.Г., родена на 30.07.2009 г., като плаща издръжка от 85 лева, платима чрез нейния баща и законен представител Р.Г.Г., съзнателно не е изпълнила задължението си от повече от две месечни вноски - общо седем вноски в общ размер на 595.00 лева - престъпление по чл.183, ал.1 от НК.

Преди даване ход на съдебното следствие съдът е конституирал Р.Г.Г., в качеството на баща и законен представител на децата Р.Г. и Г.Г., като частен обвинител в настоящото производство.

Представителят на РП-Р. в съдебно заседание поддържа обвинението, като счита, че то е доказано по несъмнен начин от събраните в хода на съдебното следствие доказателствени материали. Пледира съдът да признае подсъдимата за виновна в извършване на инкриминираното престъпление, като й наложи наказание „пробация“ и по-конкретно задължителните пробационни мерки за срок от 6 месеца. Отбелязва, че при определяне на наказанието следва да се вземат предвид като смекчаващи отговорността обстоятелства –изпълнение на задълженията си за издръжка по обвинителния акт в хода на наказателното производство, а като отегчаващо – обремененото съдебно минало на подсъдимата.

Частният обвинител Р.Г.Г., в качеството на баща и законен представител на децата Р.Г. и Г.Г. поддържа становището на представителя на Р.П.Р..

Подсъдимата М.Г. участва лично в съдебно заседание. В последната си дума заявява, че предоставя решението по делото на преценката на съда. Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, прие за установено от фактическа страна следното:

М.В.Г., родена на 15.12.1987г. в Г.Р., с адрес - Г.Б., У.„Р.”№25, о.Б., българка, българско гражданство, неомъжена, без образование, неосъждана, безработна, с ЕГН*.

М.Г. и св. Р.Г.Г. живеели заедно на съпружески начала и от съвместното им съжителство имали родени две деца – Р.Р.Г., роден на 12.08.2006г. и Г.Р.Г., родена на 30.07.2009г. М. и Р. се разделили през 2012 г., като Р.Г. и двете му деца заживели в неговия дом, находящ се в Г.. С влязло в сила на 26.11.2014 г. определение №4801/2014 г., за одобряване на постигната съдебна спогодба, постановено по Г.д. №523/2014 г. по описа на Рг.РС, подсъдимата М.Г. е осъдена да заплаща издръжка за всяко от двете си деца – Р.Г. и Г.Г., чрез техния баща и законен представител Р.Г., от 85,00 лв. месечно.

С присъда №1688/2016г по НОХД №583/2015 г. по описа на Рг.РС, влязла в сила на 06.04.2016 г. подсъдимата Г. е била осъден за извършено престъпление по чл.183, ал.3 НК – за неплащане на издръжката за всяко от децата си за периода от м.12.2014 г. до м.08.2015 г.

В рамките на досъдебното производство, съгласно протокол за доброволно предаване от 16.08.2018 г., ведно с вносни бележки за извършени банкови преводи, дължимите издръжки за периода в обвинителния акт от м.02.2018 г. до м.08.2018 г. вкл., общо от 1`190.00 лв. са изплатени от подсъдимата. Следователно издръжките за периода в обвинителния акт са платени по банков път на законния представител на децата – Р.Г..

Така изяснената фактическа обстановка съдът приема за несъмнено установена от събраните по делото доказателства - показанията на свидетелите – Р.Г. и Г.П., писмените доказателства – автобиография, декларация за семейно и материално положение, справка за съдимост, протокол за доброволно предаване, ведно с вноски бележки от 16.08.2018 г.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

С оглед на изложеното по-горе настоящият състав намира, че подсъдимата Г. е осъществила при условията на реална съвкупност, от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.183, ал.1 от НК, по отношение на всяко едно от децата си. Изложените фактически обстоятелства се установяват по безспорен начин от събраните по делото доказателства гласни и писмени - показанията на разпитаните свидетели Г. и П. - вътрешно непротиворечиви, а и съответни едни спрямо други по отношение на съставомерните обстоятелства. На лице е и съответствие на установеното от показанията на тези свидетели и с писмените доказателства по делото - влязло в сила на 26.11.2014 г. определение №4801/2014 г., за постигната съдебна спогодба, постановено по Г.д. №523/2014 г. по описа на Рг.РС.

Безспорно установено от доказателствата по делото е обстоятелството, че подсъдимата Г. от м.02.2018 г. до м.08.2018 г. включително, в Г.Б., о.Б., след като е осъдена с влязло в сила на 26.11.2014 г. определение №4801/2014 г., за одобряване на постигната съдебна спогодба, постановено по Г.д. №523/2014 г. по описа на Рг.РС, да издържа свои низходящи: дъщеря си Г.Р.Г., ЕГН* и сина си Р.Р.Г., ЕГН*, като заплаща на техния баща Р.Г. от Г.Б. в качеството му на законен представител на посочените деца ежемесечна издръжка от 85.00 лв. за всяко от тях, до настъпване на причини, даващи основание за изменение или прекратяването й, съзнателно не е изпълнила задължението си за всяко от децата, от повече от две месечни вноски, а именно от 7 месечни вноски по 85.00 лева месечно, в общ размер на 1`190.00 лева.

Безспорно подсъдимата Г. е била осъдена с влязло в сила на 26.11.2014 г. определение №4801/2014 г., за одобряване на постигната съдебна спогодба, постановено по Г.д. №523/2014 г. по описа на Рг.РС, да заплаща на малолетните си деца  Р.Г. и Г.Г., чрез техния баща и законна представителка Р.Г., месечна издражка от 85,00 лв. за всяко от тях, считано от 19.11.2014 г., до настъпването на законови предпоставки за нейното изменяне или прекратяване. От обективна страна е налице престъпно бездействие от страна на Г., поставило в опасност здравето и живота на малолетните, при наличието на съзнание за това като не е предприела необходимите действия за предоставяне на дължимата издръжка.

В настоящият случай се установява, че по отношение на подсъдимата не са налични каквито и да е непреодолими препятствия от обективен характер, които да рефлектират на възможността да изплаща издръжка. Последната е трудоспособен човек в млада възраст. Финансовите затруднения не изключват съзнание относно обективните елементи на състава на чл.183, ал.1 НК. Отделно от това от показанията на разпитаните свидетели се установяват доказателства, за изплащане суми за издръжка от страна на подсъдимата, съобразно одобрената съдебна спогодба, след подаване на жалба от Р.Г. до Р.П.Р. и образуване на наказателното производство за престъплението по чл.183, ал.1 НК.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вината пряк умисъл - Г. е съзнавала, че в продължение на повече от два месеца не заплаща дължимата по силата на влязло в сила определение за одобряване на постигната съдебна спогодба издръжка на свои низходящи. Подсъдимата е осъзнавала общественоопасните последици на действията си и е желаел настъпването им, доколкото е извършила престъплението, знаейки, че чрез бездействието си лишава децата си от част от необходимите за съществуването им средства.

Съдът намира, че деянията от подсъдимата са извършени при условията на реална съвкупност, съгласно чл.23, ал.1 НК, по отношение на всяко едно от децата. Престъпленията по отношение на децата подсъдимата Г. е извършила преди да е имало влязла в сила присъда, за което и да е от тях. С оглед на това съдът намира, че са налице предпоставките на чл.23, ал.1 от НК и за тези престъпления следва да се наложи на подсъдимата най-тежкото наказание между определените наказания за всяко престъпление отделно. Съобразно принципа за законоустановеност на наказанието следва да се вземе предвид визираната в закона санкция за този вид престъпление - "лишаване от свобода" до една година или наказание "Пробация". Съдът като преценява обществената опасност на дееца, счита, че се касае за личност с невисока степен на обществена опасност, с оглед обстоятелството, че е на лице тежко материално положение, което всъщност е и причината да не се изпълнява задължението. Като отегчаващо отговорността обстоятелства следва да се вземе предвид обремененото съдебно минало на подсъдимата. След анализ на посочените индивидуализиращи отговорността обстоятелства, съдът е на становище, че за извършеното престъпление по чл.183, ал.1 от НК по отношение на всяко едно от децата, на подсъдимия следва да бъде определено второто алтернативно предвидено наказание в разпоредбата, което се явява по лекото такова предвидено в текста - пробация, като пробационните мерки определи като такива по т.1 и 2 от ал.2 на чл.42а от НК, които съгласно разпоредбата на ал.4 на чл.42а от НК се налагат задължително на всички осъдени на пробация. Срока на определеното наказание пробация и по двете мерки, а именно задължителна регистрация по настоящ адрес и задължителни периодични срещи с пробационен служител, съдът определи към минималния предвиден в ал.3, т.1 на чл.42а от НК – 6 месеца за всяка една от тях, като взе предвид степента на обществена опасност на осъщественото от Г. деяние. С оглед на това съдът намира, че са налице предпоставките на чл.23, ал.1 от НК и за тези престъпления следва да се наложи на подсъдимата най-тежкото наказание между определените наказания за всяко престъпление отделно, а именно ПРОБАЦИЯ, включваща следните ПРОБАЦИОННИ МЕРКИ: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящия адрес на подсъдимата за срок от 6 МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване два пъти седмично и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 6 МЕСЕЦА. Настоящия състав намира, че както по вид, така и по размер наложеното на Г. наказание е съобразено както с процесуалното й поведение, така и с тежкото социално и материално положение, тъй като е безработна, с нисък социален статус. Съдът прецени, че процесуалното й поведение в хода на досъдебното производство и цялостното развитие на процеса, съдействието за установяване на обективната истина, отношението й към вече осъщественото, впоследствие заплащане на дължимите издръжки за процесния период, а и социалното и материално положение, определят приложението на чл.54, ал.1 от НК, при превес на смекчаващи отговорността обстоятелства. Определеното по вид и размер наказание ще осъществи в пълнота целите визирани в чл.36 от НК.

По изложените съображения съдът постанови присъдата.

 

Районен съдия:........................................................