П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2682

 

Номер   2682

Година   04.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200291

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между А.Н.С.  - адвокат към АК-С., в качеството й на защитник на А.И.К. и представителя на РП-Р. – прокурор М.К. и  подписано в днешното съдебно заседание, от мл. районен прокурор К., споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №291/2019 г., по описа на Рг.РС, ДП67/2019 г. по описа на РУ на МВР-Б. при ОДМВР-Б., наблюдателно производство №297/2019 г. по описа на РП-Р., с което обвиняемият А.И.К., роден на 10.04.1990 г. в г.Б., с адрес: г.Б., о.Б., У.„П.”№18, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, касиер на паркинг, неосъждан (реабилитиран по право), ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата до 28.02.2019 г. в г.Б., в лек автомобил марка и модел „Ф.Б.” с per. №*, паркиран на паркинг, находящ се на У.„К.”№3, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от ЗКНВП и чл.1 и сл. от НАРЕДБА за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП е държал високорисково наркотично вещество - кокаин, поставено под контрол съгласно Списък №1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, във вр. с чл.3, ал.2, т.1 от ЗКНВП - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, както следва:

- кокаин с нето тегло 0,59 грама с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент кокаин база - 91,7% на стойност 206.50 лева;

- кокаин с нето тегло 0,53 грама кокаин с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент кокаин база - 78,8%, на стойност 148.40 лева;

- кокаин с нето тегло 0,64 грама кокаин с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент кокаин база - 38,2 % на стойност 80.00 лева,

всичко с общо нето тегло 1,76 грама на обща стойност 434.90 лева - престъпление по чл.354а, ал.3, пр.II, т.1, пр.I от НК, поради което и на основание на чл.354а, ал.3, пр.II, т.1, пр.I от НК, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т. 4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК и чл.47, ал.1 от НК, на обвиняемия А.И.К. се налага НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 месеца и наказание „ГЛОБА” от 1`500.00 лева.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 години.

ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, предметът на престъплението - остатъкът от инкриминираното наркотично вещество след изследването по физикохимична експертиза №Н - 113/11.04.2019 г. на СНТЛ при ОД на МВР-Б., в полза на държавата.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия А.И.К. да заплати по сметката на ОД на МВР-Б., сумата от 108.32 лева, представляваща сторени разноски по ДП, както и пет лева по сметка на Рг.РС за издаване на изпълнителен лист.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………….