П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2939

 

Номер   2939

Година   18.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200315

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от днешното съдебно заседание споразумение между адвокат А.Д. от АК-Б. – защитник на обвиняемия В.Д.И. и М.К. – прокурор при РП-Р. за решаване на досъдебно производство №331 ЗМ-27/2019 г. по описа на РУ на МВР-Р., с което обвиняемият В.Д.И., роден на 18.03.1980 г. в г.Р., о.Б., с адрес: г.Р., о.Б., У.”С.П.”№2, българин, български гражданин, неженен - съжителства на съпружески начала, начално образование, безработен, осъждан, ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 05.02.2019 г. в с.К., о.Б., о.Б., пред мл. полицейски инспектор Й.И.Я. и полицейски инспектор В.Г.Б. - служители при РУ на МВР-Р., съзнателно се е ползвал от неистински официален документ - свидетелство за управление на МПС със сериен №АС5728141 и №CS3735910K, на което е било придаден вид, че е било издадено на 04.12.2017 г. от властите на Р.И. на името на V.I., роден на 18.03.1980 г. в R.(BG), като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316 от НК, вр. чл.308, ал.2, вр. ал.1 от НК.

НАЛАГА на основание на чл.316 от НК, вр. чл.308, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, вр. чл.42а, ал.1, ал.2, т.1, т.2 и т.6, ал.3, т.1 и т.3 от НК и вр. чл.42б, ал.1, ал.2 и ал.5 от НК, на обвиняемия В.Д.И., със снета по делото самоличност, наказание „Пробация”, включващо следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес: г.Р., о.Б., У.”С.П.”№2, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 пъти седмично, за срок от 3 години;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 г.;

- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно за срок от 3 г.

ОСЪЖДА обвиняемия В.Д.И., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР-Б., сумата от 48.32 лева, представляващи разноски за експертиза в хода на досъдебното производство.

ОТНЕМА в полза на държавата, приобщеното по делото като веществено доказателство свидетелство за управление на МПС със сериен №АС5728141 и №CS3735910K.

ПОСТАНОВЯВА приобщеното по делото веществено доказателство – свидетелство за управление на МПС със сериен №АС5728141 и №CS3735910K да се унищожи по надлежния ред след влизане на настоящето определение в законна сила.

ПРЕКРАТЯВА производството по н.о.х. д №315 по описа за 2019 г.  на РС-Рг..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът служебно се занима с мярката за неотклонение взета спрямо обвиняемия В.Д.И. и като взе предвид, че наказателното производство спрямо същия е прекратено, като му е определено наказание без „Лишаване от свобода” намира, че са налице предпоставките на чл.309, ал.2 от НПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета спрямо В.Д.И., с адрес: г.Р., о.Б., У.”С.П.”№2, ЕГН*, по ДП №27/2019 г. по описа на РУ на МВР-Р., наблюдателно производство №207 по описа за 2017 г. на РП-Р., по н.о.х. дело №315 по описа за 2019 г. на Рг.РС..

Определението на съда подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред Бл.ОС по реда на глава 22-ра от НПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………………………….