Р Е Ш Е Н И Е    2699

 

Номер   2699

Година   05.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200159

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на гл. трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. от С.А.Т. с ЕГН*, с адрес Г.Р., срещу НП №* от 04.02.2019 г. на Директора на РДГ-Б., с което на жалбоподателя е наложено на основание чл.266, ал.1 от ЗГ, адм. наказание "глоба" от 100.00 лв. за нарушение на чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ, постановено е на основание чл.273, ал.1 от ЗГ, отнемане на вещите, предмет на нарушението – 1,40 пр.куб.м. дърва за огрев от бук.

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган, чрез процесуалния си представител, моли за потвърждаване на НП, като правилно и законосъобразно.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от С.А.Т. с ЕГН*, с адрес Г.Р., срещу НП №* от 04.02.2019 г. на Директора на РДГ-Б. е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН бл.№025894 от 20.07.2018 г. в 23,30 ч. от горски инспектор за това, че на 20.07.2018 г. около 22,30 ч. на асфалтов път на изхода на Г., в посока „П.“, в района на автокомплекс „А.“ транспортира 1,40 пр.куб.м. широколистни дърва от бук с джип „Х.Г.“ , с рег. №* – немаркирани с контролна горска марка. Съставен е и констативен протокол №400563, за посочените обстоятелства.

В следствие на така съставения АУАН на 04.02.2019 г. било издадено НП №* на Директора на Р.-Б., с което на жалбоподателя е наложено на основание чл.266, ал.1 от ЗГ, адм. наказание "глоба" от 100.00 лева за нарушение на чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ, и е постановено отнемане на вещите, предмет на нарушението.

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото О. е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към приложение на разпоредбите на НПК. В производството по О. на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации не се считат за установени до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

Съдът счита, че в хода на съдебното производство беше доказано по безспорен начин извършено адм. нарушение от страна на жалбоподателя Т.. От показанията на свидетелите се установява, че на процесната дата – 20.07.2018 г. жалбоподателят Т. е бил спрян за проверка на асфалтов път на изхода на Г., в посока „П.“, в района на автокомплекс „А.“, като при проверката установили, че автомобила е натоварен с дървен материал – широколистни дърва за огрев от бук, които не били маркирани. Свидетелите - горски инспектори, в присъствието на нарушителя замерили материала и установили, че същият е в количество 1,40 пр.куб.м. широколистни дърва за огрев от бук, като за това съставили както констативен протокол, така и АУАН, тъй като жалбоподателят не представил документи за тях, и дървата не били маркирани с КГМ. Показанията на свидетелите са непротиворечиви, последователни и логични, като същите свидетелстват за факти, които лично и непосредствено са възприети от тях, и съдът внимателно и критично обсъди същите, като не намери основания да се съмнява в тяхната достоверност, респективно да не приеме, че нещата са се случили именно по начина, пресъздаден от свидетелите, горски служители.

На следващо място съдът счита, че административно-наказателното производство пред АНО е протекло при спазване на разпоредбите на чл.42  и чл.57 от ЗАНН, като подробно и обстоятелствено са описани фактите, обуславящи състав на нарушението по чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ, като в тази връзка възраженията са несъстоятелни.

Съгласно Тълкувателно постановление №1/2015 г. на ОСС от НК на ВКС и ОСС от II колегия на ВАС, в тълкувателната си дейност по ЗАНН, ВС последователно е застъпвал тезата за давностен характер на сроковете по чл.34 от ЗАНН. С TP №112/16.12.1982 г. по н.д. №96/1982 г. на ОСНК на ВС пък е възприето, че институтите на спиране и прекъсване на давността за наказателно преследване - чл.81 от НК, се прилагат и за давността по чл.34 от ЗАНН. Постановлението за отказ да се образува наказателно  производство на РРП по настоящия случай е от 15.08.2018 г., като 6-месечния  срок по чл.34, ал.3 от ЗАНН изтича на 14.02.2019 г., доколкото за времето през което преписката е била разглеждана в районната П., давността спира, с изтичането на която се погасява възможността компетентният орган да реализира правомощията си по административно-наказателното правоотношение, поради което релевираното в тази насока с жалбата възражение е неоснователно.

Атакуваното НП и АУАН са съставени от компетентни органи в кръга на правомощията им, изложени са всички относими обстоятелства, обуславящи дадената правна квалификация и наказанието е наложено съобразно изискванията за индивидуализация на същото. Разпоредбата на чл.213, ал.1, т.1 ЗГ съдържа фактически състав на отделно адм. нарушение, който изисква забрана за транспортиране на дървесина, немаркирана с контролна горска марка. Същият състав е възпроизведен и в обстоятелствената част на атакуваното НП и фактите изложени в него съответстват на установеното. В случая се установи безспорно от показанията на свидетелите, че нарушителят е транспортирал с МПС дървесина, немаркирана с КГМ. По този начин, чрез действията си същия е извършил адм. нарушение, тъй като виновно е осъществил състава на чл.213, ал.1, т.1 ЗГ. Елемент от състава на нарушението е единствено липсата на КГМ, което обстоятелство  води до извършване на нарушение при транспортиране на дървесината.

Органът е квалифицирал това деяние като нарушение на чл.213, ал.1, т.1 ЗГ, което кореспондира с посочената от него санкционна норма - чл.266, ал.1 ЗГ. Наложеното на жалбоподателя наказание, е определено правилно по вида си, съобразно приложимият санкционен състав – чл.266, ал.1 ЗГ. Така проведената индивидуализация, според съда е изцяло съобразена с разпоредбата на чл.27, ал.2 ЗАНН, доколкото АНО е отчел всички релевантни за отговорността обстоятелства, а именно времето и мястото на извършване на нарушението, количеството дървесина, което е мотивирало и наказващия орган да определи размер на глоба като достатъчен с оглед осъществяване на целите на наказанието по чл.12 ЗАНН.

НП се издава когато се установи, че нарушителят е извършил деянието виновно и ако няма основание за прилагането на чл.28 ЗАНН. В ЗАНН не се съдържа дефиниция за "маловажен случай", поради което и предвид разпоредбата на чл.11 последната препраща към общата част на НК. Деянието не представлява "маловажен случай", защото по естеството си не представлява по - ниска степен на обществена опасност /чл.11 от ЗАНН вр. с чл.10 от НК/. То изложеното деянието не следва да се дефинира като "маловажен случай" по см. на чл.11 от ЗАНН, вр. с чл.93, т.9 НК.

По отношение на постановеното отнемане на вещите – предмет на нарушението  1,40 пр.куб.м. широколистни дърва за огрев от бук съдът намира, че е законосъобразно постановено, доколкото по делото безспорно бе установено, че дървения материал не е маркиран с КГМ и е предмет на адм. нарушение. Отнемането на вещите предмет на нарушението в полза на държавата, е законосъобразно, с оглед разпоредбата на чл.273, ал.1 ЗГ и доказаността на нарушението, предвид задължителната законна последица за това.

Що се касае до направените от съда разноски от 26,34 лева за явяването на свидетел по делото, то на основание чл.84 от ЗАНН, вр. с чл.189, ал.3 от НПК и съгласно разрешението, дадено в ТР №3/1985 г. на ОСНК на ВС, следва нарушителят да бъде осъден да заплати същите по сметката на Рг.РС.

Предвид всичко изложено и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №* от 04.02.2019 г. на Директора на РДГ-Б., с което на С.А.Т. с ЕГН*, с адрес Г.Р., на основание чл.266, ал.1 ЗГ е наложено адм. наказание „глоба” от 100.00 лв. за нарушение на чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ и на основание чл.273, ал.1 от ЗГ са отнети вещите, предмет на нарушението – 1,40 пр.куб.м. дърва за огрев от бук.

ОСЪЖДА С.А.Т. с ЕГН*, с адрес Г.Р., да заплати по сметка на Рг.РС сумата от 26,34 лева – разноски за явяването на свидетел по делото.

Решението подлежи на О. пред Бл.АС в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ………………………………………….