Р Е Ш Е Н И Е    2765

 

Номер   2765

Година   07.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200073

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по жалба на В.Н.Ф., подадена срещу НП №*/09.01.2019 г., издадено от Директора на Р.Б., с което на жалбоподателят на основание чл.266, ал.1 ЗГ е наложено адм. наказание „глоба” от 180.00 лв. затова, че на 17.11.2018 г. по горски път, местността „С.”, с.Е., транспортира дървесина – 6 броя трупи от бял бор на 4 м, както следва: I клас - 0.45 куб. м. и 0.38 куб. м., II клас - 0.26 куб. м., 0.30 куб. м., 0.28 куб. м., 0.26 куб. м. с общ обем 1.93 куб. м., непридружени с превозен билет – нарушение по чл.213, ал.1, т.2 ЗГ.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното НП, основаващи се на допуснати нарушения на материални и процесуално-правни норми. Съображения не се аргументират. Навежда се и довод, че наложеното наказание е явно несправедливо, за което също не се излагат съображения.

Въззиваемата страна - редовно призована, не се явява.

Процесуалният и представител – адвокат Д., излага съображения, подкрепящи доводите за неправилност и незаконосъобразност на издаденото НП. Сочи, че нарушението не е осъществено, защото забраната на ал.2 се отнася само за маркиран материал, а в случая е установено, че материала е бил немаркиран, който факт изключва носенето на отговорност за транспортирането му без превозен билет. На следващо място поддържа, че не е установено от къде е добит превозвания материал, поради което и не може да се установи дали проверяващите са имали компетентност да извършат проверката, съответно да съставят АУАН. На трето място излага, че показанията на свидетелите са противоречиви, като се установява, че датата на съставяне на акта посочена в него е неверна.

АНО – редовно призован, представител не се явява.

Ответникът РП-Р. - редовно призован, не се явява представител и не се представлява, като не изразява становище по жалбата.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

Районният съд, като прецени събрания по делото доказателствен материал и след обсъждане на наведените от страните основания, намира за установено от фактическа страна следното:

На 17.11.2018 г. около 17.00 часа, свидетеля В.М. и негов колега, инспектори към „ОКЗ” на Ю.Б., се намирали в местността „С.”, землището на с.Е., когато спрели за проверка водача на лек автомобил /джип/ и прикачено към него ремарке, и двете без монтирани на тях табели с държавен контролен номер. След това пристъпили към проверка, като установили самоличността на водача, а именно, че това е жалбоподателя В.Н.Ф., както и, че в ремаркето се превозва дървесина – 6 броя трупи от бял бор, които не са маркирани с КГМ. След като жалбоподателя не представил поискан му от тях превозен билет за превозваната дървесина, свидетеля В.М. и колегата му уведомили за така констатираното свидетеля В.А., зам. директор на ТП„ДГС-Е.”, който от своя страна уведомил за случилото се свидетеля К.Д., горски стражар в ТП„ДГС-Е.”. Тогава последният потеглил с автомобил към посоченото му място, като по пътя срещнал автомобила, управляван от жалбоподателя с прикачено към него ремарке, както и пътуващият след него автомобил на проверилите го лица. Свидетеля К.Д. обърнал автомобила си, и ги последвал. Малко след това трите автомобила пристигнали в базата на ТП„ДГС-Е.” в с.Е., където вече се намирал свидетеля В.А., и където трупите били разтоварени от ремаркето. След това свидетеля В.М. и колегата му, в присъствието на свидетеля К.Д. измерил разтоварената дървесина, като констатирал какви класове на сортиментност е, съответно кубатура.

Веднага след това свидетелят К.Д. съставил КП, а след това в присъствие на жалбоподателя и АУАН №0019711/17.11.2018 г. затова, че на 17.11.2018 г. по горски път, местността „С.”, с.Е., транспортира дървесина – 6 броя трупи от бял бор на 4 м, както следва: I клас - 0.45 куб. м. и 0.38 куб. м., II клас - 0.26 куб. м., 0.30 куб. м., 0.28 куб. м., 0.26 куб. м. с общ обем 1.93 куб. м., непридружени с превозен билет – нарушение по чл.213, ал.1, т.2 ЗГ. След това акта бил предявен и връчен на жалбоподателя.

Въз основа на този акт, е издадено НП №*/09.01.2019 г., издадено от Директора на Р.Б., с което на жалбоподателят на основание чл.266, ал.1 ЗГ е наложено адм. наказание „глоба” от 180.00 лв.

НП е връчено на жалбоподателя на 18.01.2019 г., а е обжалвано на 23.01.2019 г. /видно от клеймото върху пощенския плик/.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на показанията на свидетелите В.М., В.А. /частично/ и К.Д., дадени в хода на съдебното следствие, както и от приобщените по реда на чл 283 НПК писмени доказателства.

За да приеме горната фактическа обстановка, съдът кредитира като напълно достоверни показанията на разпитаните свидетели В.М. и К.Д., които са възприели последователно фазите от развитието на процесния случай. Съдът възприема показанията им, защото разгледани в тяхната съвкупност, дават ясна картина какво точно се е случило и показанията им във взаимовръзката си са подробни, последователни, изчерпателни, логични и кореспондират с установеното по делото.  От показанията на тези свидетели се изяснява времето, мястото и начина на извършване на административното нарушение.

Следва да се отчете, че гласните доказателствени средства, събрани чрез разпита на свидетелите В.М. и К.Д. са единни и непротиворечиви, като в хронологична последователност свидетелите дават сведения относно фактите свързани с извършената проверка, респективно съставянето на акта. Показанията на първия от тях са пряк източник на информация относно интересуващите процеса факти, доколкото са възпроизведени от свидетел-очевидец. В изложеното от него се съдържа сведение за направената констатация към момента на проверката жалбоподателя да е управлявал автомобила, за който е било прикачено ремарке, с превозвани в него трупи, които са били без поставена ГКМ и за които същия не е представил потърсен му превозен билет. Тези му твърдения относно направените констатации по време на проверката намират потвърждение в КП. Кредитираните от съда посочени по-горе доказателства оборват показанията на свидетеля В.А., в частта, в която сочи, че заедно с К.Д. е отишъл на мястото, където е бил спрян автомобила, управляван от жалбоподателя, както и че там е съставен КП. Показанията му тази им част се опровергават категорично от показанията на останалите свидетели, единият от които установява, че свидетеля В.А. ги е чакал в базата на ТП„ДГС-Е.”, а вторият, че е бил сам в автомобила си, когато е потеглил към посоченото му място, където е била извършена проверката на жалбоподателя. Очевидно е при това положение, че показанията на свидетеля В.А. в тази им част са недостоверни, като очевидно е налице объркване, предвид изминалия период от време.

Не са налице данни да не се кредитират показанията на свидетеля В.А. в останалата им част, защото не се опровергават от останалия събран приет за достоверен доказателствен материал.

Съдът възприема и приобщените на осн. чл.283 НПК, писмени доказателства по делото, като съответни на кредитираните гласни, последователни и спомагащи за изясняване на обективната истина.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

При разглеждане на дела по оспорени наказателни постановления районният съд е инстанция по същество, с оглед на което дължи цялостна проверка относно правилното приложение на материалния и процесуалния закон, независимо от основанията, посочени от жалбоподателя.

В изпълнение на това свое правомощие съдът констатира, че жалбата срещу НП е подадена в установения в чл.59, ал.2 от ЗАНН, преклузивен 7-дневен срок от връчване на НП, от надлежна страна, срещу акт, подлежащ на проверка, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, е основателна, като съображенията на съда в тази насока са следните:

В хода на административно-наказателната процедура не са били нарушени установените законови норми относно сроковете и процедурите на съставянето на акта и НП. Актът е съставен в присъствие на жалбоподателя, като след това му е предявен и връчен, което последно действие законодателят свързва със законосъобразност на процедурата. От друга страна актът е съставен в преклузивния срок, считано от деня на откриване на нарушението /нарушението е констатирано в деня на проверката/, а НП е издадено след изтичане на 3-дневния срок от съставянето му, но също в преклузивния такъв /6 месеца/, така, че жалбоподателя да има възможност да направи възражения по акта. Правото на защита на дееца не е ограничено, защото не е бил лишен от възможността в 3-дневен срок от връчване на АУАН да направи възражения по него. Така са спазени сроковете по чл.34, ал.1 и ал.3 от ЗАНН, както и срокът за абсолютната погасителна давност по чл.81, ал.3, във вр. с чл.80, ал.1, т.5 от НК. Актът е съставен в присъствие на свидетел на твърдяното нарушение, след което е предявен и връчен на жалбоподателя веднага след това. При тази установена фактическа обстановка при съставянето на АУАН, съответно издаването на НП, административно-наказващият орган, е спазил сроковете и процедурите по ЗАНН. Съдът не установи процесуални пропуски в тази насока.

В случая актът за установяване на адм. нарушение е съставен от оправомощено съгласно разпоредбата на чл.274, ал.1, т.2 от ЗГ, длъжностно лице-служител в Д.Г.С., заемащ длъжност, за която се изисква лесовъдско образование, и съгласно нормата на чл.201, ал.1 от същия закон, според която служителите в ИА по Г. и в нейните структури, както и горските инспектори могат да осъществяват правомощията си върху територията на цялата страна, както и извън установеното им работно време.

Съгласно разпоредбата на чл.275, ал.1, т.2 ЗГ НП се издава от оправомощени от министъра на ЗХ длъжностни лица от Р.. В процесното НП е цитирана Заповед №РД-49-199/16.09.2011 г. на министъра на ЗХ, с която наказващият орган е мотивирал правомощието си да издаде НП. Същата е приложена към АН Преписка и е видно, че с нея се дават правомощия на директорите на Р. да издават НП по ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Следователно НП е издадено от надлежно оправомощено за това длъжностно лице.

От друга страна мястото на извършване на нарушението попада в териториалния обхват на Р.Б., защото от неговата територия е извършено транстортиране на дървесината.

Налице е пълно фактическо и правно единствено между АУАН и НП, досежно описанието на административното нарушение и фактите по неговото извършване, по идентичен начин възпроизведени в съдържанието на двата акта.

Съдът приема довода, изложен в жалбата, че са налице формални предпоставки за отмяна на НП. констатира

Основателни са твърденията свързани с неяснота на изпълнителното деяние на нарушението, описано в АУАН и НП. Този аргумент се възприема от съда, поради следното:

Правоприлагането по принцип, и в частност административно-наказателното такова, не може да почива на предположения, нито на служебно известни факти. Административните наказания са форма на държавна принуда - репресивни мерки, водещи до ограничаване на права или вменяване на задължения, по повод неправомерно поведение на определено лице. Именно с оглед този характер на административните наказания законодателят е предвидил строго формални процесуални правила за реализирането на административно-наказателната отговорност. В този смисъл всяко формално нарушение на изискванията за индивидуализация на извършеното нарушение, опорочава НП и е основание за неговата отмяна.

В настоящия случай наказващият орган, осъществявайки правомощията си в пределите на своята компетентност, не е установил обективно всички факти и обстоятелства, отнасящи се до правата, задълженията и отговорностите на субекта на АНО. В АУАН и в НП не е конкретизирано в достатъчна степен процесното нарушение, което е довело до неяснота относно мястото на извършване на деянието.

За да предизвика целените с издаването му правни последици, НП, следва да съдържа отнапред определен в закона минимален обем информация. Данните, фактите и обстоятелствата, които безусловно следва да съдържа НП са посочени в чл.57 от ЗАНН. Тези от тях, посочени в чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН, а именно - описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, доказателствата, които го потвърждават, както и законните разпоредби, които са били нарушени виновно, съставляват мотивите – фактическите и правни основания, от които следва постановения от административно-наказващия орган резултат. Същото се отнася и за акта за установяване на адм. нарушение, с оглед разпоредбите на чл.42, т.3, т.4 и т.5 от ЗАНН. Неспазването на така установените нормативни изисквания, има за последица постановен в съществено нарушение на закона акт.

Както се посочи по-горе, един от задължителните реквизити на НП е пълното описание на нарушението с неговите признаци от субективна и обективна страна, както и посочване на обстоятелствата, при които същото е извършено. В конкретния случай съдът намира, че наказващият орган не е изпълнил това си задължение. В акта за установяване на адм. нарушение не са спазени изискванията на чл.42 ЗАНН, а при издаването на атакуваното НП - тези на чл.57 ЗАНН. Както АУАН, така и НП не съдържат всички изискуеми от закона реквизити.

Съдът установи, че липсва посочване на начина, по който е извършено твърдяното за извършено нарушение. Посочени са единствено датата и часа където е спрян автомобил, както и мястото. По този начин е налице непълнота във фактическата обстановка от страна на наказващия орган. При това положение актосъставителят и АНО са били длъжни при описание на нарушението да посочат с какво е била транспортирана дървесината. След като не са посочени тези обстоятелства АУАН и НП са издадени в нарушение на чл.42, т.4, съответно на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН.

При това положение налице е неяснота на факти, същевременно сочи липса на мотиви. Подобен недостатък е несъвместим с правният ефект и природа на санкционният акт, който е правораздавателен по характера си, а и със съдържание в минимум на реквизити, регламентиран изрично в процесуалния закон.

Описаното представлява съществено нарушение на процесуалните правила за реализация на административно-наказателната отговорност на жалбоподателя, както и неправилно приложение на материалния закон, и е довело до недопустимо накърняване на процесуалните права на същия. Неспособността на жалбоподателя да разбере за какво е привлечен да отговаря е засегнало правото му на защита и е основание за отмяна на НП, като незаконосъобразно само на това основание.

По отношение на материалната законосъобразност на обжалваното НП, съдът намира че е неправилно.

На първо място следва да се посочи, че в АС-Б. е налице противоречива практика за нарушенията по чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ. Част от съдиите приемат, че за да е извършено нарушение по този текст необходимо условие се явява да се касае за дърва със законен произход. Когато дървесината не е маркирана с КГМ, и непридружена с превозен билет няма съставомерно нарушение по чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ. Друга част от съдиите са на противоположното мнение.

Настоящият съдия-докладчик приема второто становище.

В закона няма легално определение на понятието дървесина, но от текста на чл.2, ал.1 от закона, който определя гората като земя, заета с Г. - дървесна растителност с определени параметри следва извода, че под дървесина следва да се разбира добивът на дървесна растителност от Г. като е без значение в какъв вид е този добив-като цели дървета или като нарязани части от тях. Разпоредбата на чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ, която е обусловила обективните рамки на повдигнатото обвинение, забранява: покупко-продажбата и други разпоредителни сделки, товаренето, транспортирането, разтоварването, придобиването, съхраняването и преработването на: т.2. дървесина, непридружена с превозен билет. Процесното обвинение е индивидуализирано чрез една от изпълнителните форми, посочени по-горе, а именно "транспортиране на дървесина, непридружена от превозен билет". Логическото тълкуване на нормата на чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ, налага извод, че е приложима и при транспортиране на дърва без необходимата по закон производствена или контролна горска марка, т.е., за да е налице нарушението по чл.213, т.2 от ЗГ, липсва необходимо условие да се касае за дърва със законен произход. В конкретния казус е безспорно установено, че процесната дървесина не е била маркирана с КГМ, и непридружена с превозен билет.

Независимо от така установеното изводите на АНО за съставомерността на нарушението по чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ, не следва да бъдат споделени. В настоящи случай фактическите твърдения изложени в НП се свеждат до това, че жалбоподателя на на 17.11.2018 г. по горски път, местността „С.”, с.Е., транспортира дървесина – 6 броя трупи от бял бор на 4 м, както следва: I клас - 0.45 куб. м. и 0.38 куб. м., II клас - 0.26 куб. м., 0.30 куб. м., 0.28 куб. м., 0.26 куб. м. с общ обем 1.93 куб. м., непридружени с превозен билет. Липсва обаче посочване по какъв начин е извършено деянието, т.е. как е бил транстортирана дървесината. Предвид санкционния характер на производството, описанието на нарушението, мястото и времето на извършването му, както и начинът му на извършване не могат да се извличат по тълкувателен път от данните по преписката. Съдът следва, въз основа на събраните по делото доказателства, да направи преценка, дали доказателствата установяват и доказват фактическата обстановка такава, каквато тя е описана в НП, респективно, да направи преценка, налице ли са обективните и субективните признаци на твърдяното нарушение. Ето защо при така посочените в НП факти съставомерността на деянието не може да бъде установена. Твърдението, че дървесината е транспортирана е фактически извод, като начина по който е извършено транстортирането не е посочен. При липса на данни за това обстоятелство съдът не може да прецени дали този фактически извод е верен, макар и начина на извършване на деянието да може да се извлече от събраните по делото доказателства. Така направената фактическа формулировка и правна обосновка на обвинението не позволява формиране на еднозначни правни изводи за волята на наказващия орган по фактите и по приложението на закона.

По изложените съображения, НП се явява издадено в нарушение на материалния закон, а като такова следва да бъде отменено като неправилно.

Липсата на установеност на нарушението, не дава възможност да се обсъжда въпроса за прилагането на чл.28 от ЗАНН. Последният следва да се приложи само при доказване на противоправното деяние от обективна страна.

Така мотивиран и на основание чл.63, ал.1, пр.З ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №*/09.01.2019 г., издадено от Директора на Р.Б., с което на жалбоподателят на основание чл.266, ал.1 ЗГ, е наложено адм. наказание „глоба” от 180.00 лв. затова, че на 17.11.2018 г. по горски път, местността „С.”, с.Е., транспортира дървесина – 6 броя трупи от бял бор на 4 м, както следва: I клас - 0.45 куб. м. и 0.38 куб. м., II клас - 0.26 куб. м., 0.30 куб. м., 0.28 куб. м., 0.26 куб. м. с общ обем 1.93 куб. м., непридружени с превозен билет – нарушение по чл.213, ал.1, т.2 ЗГ.

Решението на съда, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………………………………