Р Е Ш Е Н И Е    2788

 

Номер   2788

Година   10.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200593

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на чл.59-63 от ЗАНН. Образувано е по жалба, подадена от Н.И.К., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„.№4, в.Б, .6, а.18, с адрес за призоваване в Г.Б., У.„.Д.П.№18, срещу НП №5. от 1. г., издадено от Н-ка на отдел „КРПМ“, Д„АРОК“, А„ПИ-С., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание на основание чл.53, ал.1, т.2, вр. чл.53, ал.2 от ЗП – глоба от 3`500.00 лв. за нарушение на чл.26, ал.2, т.1, б.„а“ от ЗП, вр. чл.37, ал.1, т.1, от Наредба №11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС.

Твърди се в жалбата, че оспореното НП е незаконосъобразно, тъй като е постановено при допуснати съществени процесуални нарушения. В санкционния акт не са изложени подробно фактите и обстоятелствата, при които е извършено административното нарушение. Наказаното лице оспорва измерванията, направени от актосъставителя и сочи, че възраженията му в тази насока, направени в хода административно-наказателната процедура не за взети предвид от издателя на НП.

С жалбата Н.К. не ангажира доказателства.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не изпраща представител. Представя писмено становище.

Процесуалният представител на административно-наказващия орган моли за потвърждаването на издаденото НП. Представя писмени доказателства. В становището си по съществото на спора излага подробни съображения за законосъобразност на атакуваното НП.

РП-Р. - редовно призована, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

След съвкупен анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

На 28.06.2018 г., около 16,30 часа, на път II-19, км 30+250, свидетелите Д.Д. и Я.И. са спрели за проверка съчленено ППС с пет оси – МПС с две оси марка „С.“, модел „*“ с рег. №* и полуремарке с три оси с рег. №*, управлявано от жалбоподателя Н.К.. При проверката е извършено измерване на превозното средство с техническо средство - ролетка РО5 и електронна везна тип DFW-KR №118807, при което свидетелите са установили натоварване на задвижващата (втора) единична ос от 14,450 т. при допустима стойност от 11,5 т. и общо натоварване на тройната ос на полуремаркето от 25,250 т. при разстояние между осите от 1,31 м. и допустимо максимално натоварване от 24т. Проверяващите длъжностни лица са констатирали, че водачът на ППС няма разрешение за дейности за специално ползване на пътищата от извънгабаритно ППС.

На 28.06.2018 г., след извършването на проверката, свидетелят Д.Д. в присъствието на свидетеля Я.И., е съставил акт за установяване на адм. нарушение №0006239 против Н.И.К. затова, че на 28.06.2018 г., около 16,30 часа, на път II-19, км 30+250 управлява съчленено ППС с пет оси – МПС с две оси марка „С.“, модел „*“ с рег. №* и полуремарке с три оси с рег. №* без разрешение за дейности от специалното ползване на пътищата, издадено от А. на извънгабаритно ППС, което разрешение е необходимо поради натоварване на задвижващата (втора) единична ос от 14,450 т. при допустима стойност от 11,5 т. и общо натоварване на тройната ос на полуремаркето от 25,250 т. при разстояние между осите от 1,31 м. и допустимо максимално натоварване от 24т. Актосъставителят квалифицира нарушението като такова по чл.26, ал.2, т.1, б.„а“ от ЗП, вр. чл.37, ал.1, т.1, от Наредба №11 от 03.07.2001 г. на МРРБ. Актът е съставен в присъствието на жалбоподателя, на когото е връчен препис от него веднага след изготвянето му.

При съставянето на акта, както и в законовия срок по чл.44, ал.1 от ЗАНН, Н.К. не е направил възражения.

Въз основа на акт за установяване на адм. нарушение №0006239 от 28.06.2018 г., след преценка на констатациите на актосъставителя и на възраженията на нарушителя, Н-кът на отдел „КРПМ“, Д„АРОК“, А„ПИ-С., е издал атакуваното НП №5. от 1. г., с което за нарушение на чл.26, ал.2, т.1, б.„а“ от ЗП, вр. чл.37, ал.1, т.1, от Наредба №11 от 03.07.2001 на МРРБ, на Н.И.К. е наложено адм.наказание „глоба” от 3`500.00 лв. Фактическото описание на нарушението в санкционния акт е осъществяване на движение на извънгабаритно ППС по смисъла на пар.1, т.1, от ДР на Наредба 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС с подробно описание на натоварването, идентично с това в АУАН, без разрешение (разрешително или квитанция за платени пътни такси). Административно-наказващият орган е приел, че административното нарушение е за втори път – НП №4960 от 14.02.2018 г., влязло в законна сила на 22.02.2018 г.

НП е връчено на нарушителя на 02.08.2018 г. с пощенска пратка. Жалбата срещу него е депозирана пред административно-наказващия орган на 10.08.2018 г., изпратена по пощата на 09.08.2018 г.

В административно-наказателната преписка са приложени и приети като писмени доказателства в настоящето производство документи за самоличност и свидетелство за правоуправление на наказаното лице, трудовия му договор, свидетелство за регистрация на ППС, пътен лист, превозен билет и кантарна бележка №185 от 28.06.2018 г.

При обжалването на НП пред Рг.РС са събрани гласни доказателства – разпит на лицата, извършили проверката. Показанията на двамата служители на административно-наказващия орган са безпротиворечиви, логически последователни и кореспондиращи едни с други и се припокриват с фактическите констатации, изложени в акта за установяване на адм. нарушение.

Със заповед №РД-11-42 от 29.01.2018 г. на Председателя на УС на А. е определил длъжностните лица, които да осъществяват КРПМ, включително актосъставителя Д.Д.. С пълномощно с вх. №П-25 от 30.01.2018 г. е овластен Н-ка на отдел „КРПМ“, Д„АРОК“, А„ПИ-С., Г.В.С. да издава НП по съставени от оправомощени служители на А. актове за установяване на адм. нарушения.

В хода на съдебно производство са събрани и писмени доказателства. Удостоверение за признаване на одобрен тип средство за измерване №06.07.4603, свидетелство за калибриране №839А-Д-15, регистрация на извършени последващи проверки, протокол за проведено обучение от 07.08.2017 г. и сертификат за акредитация от 26.07.2018 г. и придружаващите го документи, удостоверяват годността на измервателните средства (електронна везна и ролетка), с които е установена тежестта и натоварването на ППС, управлявано от санкционираното лице.

Като доказателство по делото е прието и НП №4960 от 14.02.2018 г., влязло в законна сила на 22.02.2018 г., с което на Н.И.К. е наложено адм.наказание „глоба” от 1`000.00 лв. за нарушение по чл.26, ал.2, т.1, б.„а“ от ЗП, вр. чл.37, ал.1, т.1, от Наредба №11 от 03.07.2001 г. на МРРБ.

Горната фактическа обстановка съдът приема за доказана въз основа на писмените доказателства, приети по делото и свидетелските показания, събрани в откритото съдебно заседание на 22.01.2019 г.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Производството по делото е допустимо, с оглед обстоятелството, че жалбата е подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Обжалваното НП е издадено от материално и териториално компетентен административно-наказващ орган. Съгласно чл.56, ал.3, т.1 от ЗП, санкционните актове се издава от Председателя на УС на А. или упълномощено от него лице, какъвто е издателят на процесното НП. Актът за установяване на адм. нарушение, също е съставен от надлежно оправомощено лице, на когото са възложени тези функции със заповед №РД-11-42 от 29.01.2018 г. на Председателя на УС на А., вр. чл.56, ал.2, т.1, от ЗП.

В хода на административно-наказателната процедура не са нарушени установените законови норми относно сроковете за съставянето на акта за установяване на адм. нарушение и издаване на НП. Актът е съставен в давностния тримесечен срок по чл.34, ал.2 от ЗАНН, считано от деня на откриване на нарушението. НП е издадено след изтичане на 3-дневния срок за възражения от съставянето на акт и преди изтичането на едномесечния срок по чл.52, ал.1 от ЗАНН.

В административно-наказателното производство не са допуснати процесуални нарушения по съставянето и връчването на АУАН и НП. Актът е връчен на санкционираното физическо лице. Обжалваното НП също е връчено лично на нарушителя.

Оспореното НП е незаконосъобразно, респ. жалбата е основателна, тъй като е налице неяснота относно нарушението, за което е санкциониран Н.К.. Както в АУАН, така и в НП, ясно и точно е посочено, че жалбоподателят е управлявал ППС с натоварване над нормативно предвидените стойности в чл.7 от Наредба №11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС и представляващо тежко ППС по смисъла на пар.1, т.2, вр. чл.3 от Наредбата. Съдът счита, че натоварването на осите над допустимите граници се установи в хода на въззивната проверка, а доводите на жалбоподателя в обратната насока са неоснователни. Административно-наказващият орган представи надлежни писмени доказателства удостоверяващи годността и проверките на измервателните средства, както и обучаването на актосъставителя да извършва съответните измервания с тези уреди.

Доказа се от свидетелските показания на служителите на административно-наказващия орган, че Н.К. е управлявал тежко (извънгабаритно) ППС по републиканската П. мрежа. Установи се и предходно санкциониране на жалбоподателя за същото нарушение, като нарушението – предмет на процесното НП е извършено в едногодишен срок от влизане в сила на НП №4960 от 14.02.2018 г. Горното обуславя приложението на чл.53, ал.2, вр. пар.1, т.16 от ДР на ЗП.

Независимо от изложеното съдът счита, че НП следва да бъде отменено поради неяснота на административното обвинение. Сочените като нарушени правни норми в НП и в АУАН са тези на чл.26, ал.2, т.1, б.„а“ от ЗП и чл.37, ал.1, т.1, от Наредба №11 от 03.907.2001 г. на МРРБ. Съгласно тези норми е забранено движението на тежки (извънгабаритни) ППС по републиканската П. мрежа без разрешително или без документ за платена такса в случаите на чл.14, ал.3 от Наредбата. Съдът счита, че така цитираните правни норми дефинират два самостоятелни състава на адм. нарушение – движение на извънгабаритно ППС без разрешително и движение на извънгабаритно ППС без платена такса, когато натоварването попада в границите на чл.14, ал.3 от Наредба №11 от 03.907.2001 г. на МРРБ. В случая, не е ясно за кое от тези 2е нарушения е санкциониран жалбоподателя. Както като правна квалификация на нарушението, така и като текстово описание, административно-наказващия орган е цитирал и двата състава на адм. нарушения. Още повече, че в случая, натоварването на ППС, управлявано от Н.К. надминава нормативно установените стойности, но попада в приложното поле на чл.14, ал.3 от Наредбата т.е. допустимо е движението на извънгабаритното ППС без разрешение, но с наличието на квитанция за платени пътни такси. Следва също така да се има предвид, че в акта за установяване на адм. нарушение, с който следва да бъдат определени рамките на административното обвинение, е вменено нарушение за управление на тежко ППС без разрешение и едва с НП недопустимо се „разширява“ обвинението като се включва и движение на извънгабаритното ППС без документ за платени такси.

Предвид горното, съдът намира, че в административно-наказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като не е дадена правилна правна квалификация на административното нарушение. Същото накърнява правото на защита на наказаното лице, тъй като за него е налице неяснота срещу какво административно обвинение се защитава. Това процесуално нарушение е неотстранимо във въззивна проверка, поради което има за последица отмяната на обжалваното НП.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №5, от 1. г., издадено от Н-ка на отдел „КРПМ“, Д„АРОК“, А„ПИ-С., с което на Н.И.К., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„.№4, в.Б, .6, а.18, е наложено адм.наказание на основание чл.53, ал.1, т.2, вр. чл.53, ал.2 от ЗП – глоба от 3`500.00 лв. за нарушение на чл.26, ал.2, т.1, б.„а“ от ЗП, вр. чл.37, ал.1, т.1, от Наредба №11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.АС по реда на глава 12-та от АПК в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне от страните.

 

Районен съдия:………………………………………