Р Е Ш Е Н И Е    2881

 

Номер   2881

Година   13.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200203

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. от „.Е. с ЕИК*,  с адрес Г.С., срещу НП №НП-33 от 14.03.2019 г. на Зам.Председателя на Д., с което на жалбоподателя на основание чл.55, ал.2 от ЗТИП, е наложена "имуществена санкция” от 2`000.00 лв., за нарушение на чл.46, ал.2, т.3 от ЗТИП, вр. чл.24, т.4 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ /НУБЕПРГСИУПГ/.

В жалбата жалбоподателят излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Зам.Председателя на Д. оспорва подадената Ж. и моли съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от „.Е. с ЕИК*,  с адрес Г.С., срещу НП №НП-33 от 14.03.2019 г. на Зам.Председателя на Д. е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН №АУАН-115 на 25.09.2018 г. от гл. специалист, за това, че при извършена проверка на 27.06.2018 г. на промишлена газова инсталация за природен газ с рег. №БлГИ 0657 и преглед на документи  - сменен дневник и ревизионна книга, е установено, че липсват записи в ревизионната книга за извършени Т. прегледи и проверки на съоръжението от пускането му в експлоатация през 2014 г.; съоръжението се експлоатира, без да му е извършен Т. преглед съгласно чл.359, ал.1, т.2, б.“а“ от НУБЕПРГСИУПГ – органите за Т.Н. извършват следните Т. прегледи на съоръженията- периодични на съоръженията по чл.1а-5 – веднъж на 12 месеца. Описаната промишлена газова инсталация представлява съоръжение с повишена опасност по смисъла на чл.32 от ЗТИП и попада в обхвата на чл.1а, т.6 от НУБЕПРГСИУПГ, приета на основание чл.31, ал.1 от ЗТИП. Ползвателя „.ЕАД е допуснал на 10.05.2018 г. експлоатацията на описаната промишлена инсталация с рег. №БлГИ 0657, намираща се в о.Б., о.Б., с.О., м.„Б.“, главен път Д. - Г.Д., асфалтова база, без да й е извършен Т. преглед от орган за Т.Н., с което е нарушил разпоредбите на чл.46, ал.2, т.3 от ЗТИП, във вр. чл.24, т.4 от НУБЕПРГСИУПЗ.

Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение, е издадено на 14.03.2019 г. обжалваното НП №НП-33 на Зам.Председателя на Д., с което на жалбоподателя на основание чл.55, ал.2 от ЗТИП, е наложена "имуществена санкция” от 2`000.00 лв., за нарушение на чл.46, ал.2, т.3 от ЗТИП, вр. чл.24, т.4 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ /НУБЕПРГСИУПГ/, за това, че на 27.06.2018 г. е допуснало експлоатацията на описаната промишлена газова инсталация с регБлГИ 0657, намираща се в о.Б., о.Б., с.О., м. „Б.“, главен път Д. - Г.Д., асфалтова база, без да й е извършен Т. преглед от орган за Т.Н..

При съвкупната преценка на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че обжалваното НП е незаконосъобразно по следните съображения:

Съдържащото се в ЗАНН изискване НП да съдържа описание на обстоятелствата, при които е извършено нарушението, означава да бъдат посочени всички съставомерни елементи на деянието и обстоятелствата, при които то е извършено по начин, даващ възможност да се направи индивидуализация на административното нарушение. Това, от една страна е от значение за съдебния контрол за материална законосъобразност на НП, а от друга - чрез конкретизацията на нарушението от фактическа страна, се обезпечава правото на защита на лицето, привлечено към Административно-наказателна отговорност, в съдържанието на което се включва и правото му да знае точно какво адм. нарушение се твърди, че е извършило, за да може да организира защитата си в пълен обем. Всички обстоятелства, релевантни за съставомерността на деянието и за реализиране на отговорността, следва да бъдат обективирани в съдържанието на акта (чл.42, т.4 и 5 ЗАНН) и съответно - в НП (чл.57, ал.1, т.5 и 6 ЗАНН). Административното наказание се налага по строго формална процедура, имаща за цел да защити правата на лицето.

Административно-наказателното производство е формален процес, поради въведените изисквания за форма, съдържание и процедура за издаваните актове и наказателни постановления, като само редовно съставените такива имат доказателствена стойност и могат да са основание за налагане на адм. наказание.

Изложените в двата акта обстоятелства, при които е извършено нарушението, по отношение времето на извършване на нарушението са различни – в АУАН – като време на извършване на нарушението е посочено -  на 10.05.2018 г., а в НП – на 27.06.2018 г., поради което не позволяват индивидуализацията на конкретното изпълнително деяние, като адм. нарушение с присъщите му обективни белези.

Също така, изложените в НП обстоятелства, при които е извършено нарушението, и по-конкретно относно времето на извършване на нарушението, не се подкрепя от събрания по делото доказателствен материал. По делото са разпитани свидетелите по установяване на нарушението, извършили проверката. Видно от показанията на свидетелите, при проверката по документи /сменен дневник/ е установено, че съоръжението е работило на 10.05.2018 г., т.е. не се установява извършено нарушение на посочената в НП дата – 27.06.2018 г. Липсват доказателства за експлоатацията на съоръжението на посочената  дата в НП.

Съдът намира, че следва да бъдат кредитирани показанията на разпитаните свидетели, като логични, обективни, последователни и непротиворечиви помежду си. Следователно събраните по делото гласни доказателства, на които съдът дава вяра, опровергават установеното в НП по отношение времето на извършване на административното нарушение.

Противоречието в обстоятелствата, при които е извършено нарушението, представлява съществено процесуално нарушение, което е довело до нарушение правото на защита на жалбоподателя, предвид това, че го затруднява да разбере вмененото му нарушение и да се защити срещу него, поради което и представлява основание за отмяна на обжалваното постановление. Описанието на нарушението в НП следва да е пълно, точно и ясно, които елементи способстват за индивидуализиране на конкретното нарушение, за което е ангажирана отговорността на нарушителя. Съгласно императивната разпоредба на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, в НП следва точно, конкретно и напълно ясно, във взаимно съответствие да се посочи описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават. Съдът намира, че в разглеждания случай не са изяснени напълно обстоятелствата по административното нарушение, не са посочени доказателствата които го потвърждават, което е довело до незаконосъобразност на обжалваното НП. Налице са противоречия по установяване на административното нарушение и неговото описание, което не води до несъмненост на административното обвинение и безспорна доказаност на административното нарушение.

С оглед на гореизложеното, съдът счита, че обжалваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.  

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №НП-33 от 14.03.2019 г. на Зам.Председателя на Д., с което на „.Е. с ЕИК*,  с адрес Г.С., на основание чл.55, ал.2 от ЗТИП, е наложена "имуществена санкция” от 2`000.00 лв., за нарушение на чл.46, ал.2, т.3 от ЗТИП, вр. чл.24, т.4 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ /НУБЕПРГСИУПГ/, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………..