Р Е Ш Е Н И Е    2924

 

Номер   2924

Година   17.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200202

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от „Г.Л.“ООД с ЕИК*, с адрес Г.С., срещу НП №НП-27 от 06.03.2019 г. на Зам. Председател на Д., с което на основание чл.55, ал.2 от ЗТИП, на жалбоподателя е наложена "имуществена санкция” от 2`000.00 лв., за нарушение на чл.7а, т.1, вр. чл.10, ал.1, т.17 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия Н. на асансьори /НБЕТНА/. 

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателят, Ч. процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Зам.Председател на Д., Ч. процесуалния си представител оспорва подадената жалба и моли съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от „Г.Л.“ООД с ЕИК*, с адрес Г.С., срещу НП №НП-27 от 06.03.2019г. на Зам.Председател на Д. е подадена в срок от лице, което има право на жалба, поради което е процесуално допустима.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН №АУАН-155 от 14.12.2018 г. за това, че при извършен внезапен Т. преглед на 25.10.2018 г. на асансьор пътнически хидравличен, който се поддържа от „Г.Л.“О. видно от ревизионен акт №5/25.10.2018г. и договор от 01.10.2013г., е установено следното: В хотел „Г.Х.Б.“, Г.Б., У.Г. №5, е монтиран асансьор пътнически хидравличен с рег. №*, 9 спирки, товароподемност 450 кг.; описаният асансьор се експлоатира видно от това, че същият се движи и превозва хора, както и изпълнява зададените му от бутоните за управление команди; при прегледа е установено, че не функционира устройството за двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора, съгласно чл.9, ал.1, т.5 от НБЕТНА; констатирано е, че на 25.10.2018г. „Г.Л.“О. в качеството му на поддържаща фирма на асансьора, е допуснало в хотел „Г.Х.Б.”-Б., експлоатацията на описания пътнически хидравличен асансьор при неизправно устройство за двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора съгласно чл.9, ал.1, т.5  от НБЕТНА – нарушение на  чл.7а, т.1, вр. чл.10, ал.1, т.17 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия Н. на асансьори /НБЕТНА/. 

Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение е издадено на 06.03.2019 г. обжалваното НП №НП-27 на Зам.Председател на Д., с което на основание чл.55, ал.2 от ЗТИП, на дружеството-жалбоподател е наложена "имуществена санкция” от 2`000.00 лв., за нарушение на чл.7а, т.1, вр. чл.10, ал.1, т.17 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия Н. на асансьори /НБЕТНА/. 

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации не се считат за установени, до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес. Административно-наказателното производство е формален процес, поради въведените изисквания за форма, съдържание и процедура за издаваните актове и наказателни постановления, като само редовно съставените такива имат доказателствена стойност и могат да са основание за налагане на административно наказание.

За изясняване на обстоятелствата по делото, бяха допуснати гласни доказателства – разпитани бяха актосъставителя, свидетели по установяване на нарушението, свидетели за установяване на обстоятелства от предмета на доказване по делото.

При съвкупната преценка на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че обжалваното НП е незаконосъобразно по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.7а, т.1 от НБЕТНА, лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да уведомяват писмено ползвателите им и да не допускат експлоатацията на асансьорите, когато асансьорите престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна експлоатация и/или са констатирани неизправности по чл.10, ал.1; Съгласно чл.10, ал.1, т.17 от НБЕТНА лицата, които поддържат асансьори, задължително уведомяват писмено ползвателите им, които с тяхно съдействие спират асансьорите до отстраняването на следната неизправност: нефункциониращо устройство за двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора съгласно чл.9, ал.1, т.5.

В НП и АУАН като фактическа обстановка е посочено, че не функционира устройството за двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора съгласно чл.9, ал.1, т.5 от НБЕТНА. От показанията на свидетелите – служители в поддържащата фирма на асансьора, и писмените доказателства по делото – упътване на аварийно асансьорно устройство и осветление LiftGuard LG-V230, се установява, че аварийната гласова връзка с устройството на асансьора се осъществява, когато пътник/пътници не могат да напуснат кабината /асансьорът е заседнал между етажите, не се отваря етажна врата, кабината е в постоянно движение/, при следните условия: 1. ако за време по-голямо от 2 минути не спре на етаж; 2. при отпадане на мрежовото захранване; 3. при спиране на етаж и вратата не се отваря за време по –голямо от 10 секунди; 4. при поява на сигнал отворена врата по време на движение.  От показанията на посочените свидетели се потвърждава, че устройството за двустранна разговорна връзка функционира само при конкретни условия на аварийна ситуация, каквито не се установяват да са съществували към момента на извършената проверка, а именно: 1. ако за време по-голямо от 2 минути не спре на етаж; 2. при отпадане на мрежовото захранване; 3. при спиране на етаж и вратата не се отваря за време по –голямо от 10 секунди; 4. при поява на сигнал отворена врата по време на движение.  Създадената ситуация по време на проверката – спиране на асансьора между етажите, не предпоставя настъпила аварийна ситуация и осъществяване на гласова връзка с устройството на асансьора, ако не са изпълнени конкретно посочените по-горе условия за това съгласно упътването на аварийното асансьорно устройство. Горното се потвърждава и от гласните доказателстава по делото за извършен последващ преглед на асансьора непосредствено след първоначалния същия ден, при който при създадена аварийна ситуация Ч. спиране на мрежовото захранване на асансьора устройството за гласова връзка е работило. В случая съдът счита, че посочената фактическа обстановка в НП и АУАН не съответства на установеното от доказателствата по делото. Установи се, че устройството за двустранна разговорна връзка между кабината на процесния асансьор и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора е функциониращо при създадени аварийни условия за осъществяване на гласова връзка на процесната дата, съгласно упътването за аварийно асансьорно устройство и осветление на асансьора. От представения по делото дневник на асансьора, се констатира че редовно се осъществяват проверки на техническото състояние на асансьора, както и се води ревизионна книга за извършените Т. проверки на техническите органи.

В този смисъл съдът приема, че не е доказано по един безспорен начин описаното в акта и НП нарушение.

С оглед на гореизложеното, съдът счита, че обжалваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

ВОДИМ от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №НП-27 от 06.03.2019г. на Зам.Председател на Д., с което на „Г.Л.“ООД с ЕИК*, с адрес Г.С., на основание чл.чл.55, ал.2 от ЗТИП, е наложена "имуществена санкция” от 2`000.00 лв. за нарушение на чл.7а, т.1, вр. чл.10, ал.1, т.17 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия Н. на асансьори /НБЕТНА/, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………