Р Е Ш Е Н И Е    2932

 

Номер   2932

Година   17.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200506

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел пета от ЗАНН. Образувано е по Ж. от „.-1.Е. с ЕИК*, с адрес Г.Р., У.Х.Б.№21, срещу НП №01/000745 от 04.06.2018 г. на Директора на Д„ИТ-Б., с което на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.3 КТ, на жалбоподателя е наложена "имуществена санкция” от 2`000.00 лв., за нарушение на чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 КТ.

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателя, чрез процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло. Поддържа се, че в случая не е осъществен съставът на визираното в АУАН и НП адм. нарушение по чл.62, ал.1, във вр. с чл.1, ал.2 от КТ. Релевират се и оплаквания за допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила по смисъла на чл.42, т.4 и т.5, чл.57, ал.1, т.5 и т.6  и др. от ЗАНН.

Административно-наказващият орган Директора на Д„ИТ-Б. чрез процесуалния си представител, оспорва подадената Ж. и моли съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от „.-1.Е. с ЕИК*, с адрес Г.Р., У.Х.Б.№21, срещу НП №01/000745 от 04.06.2018 г. на Директора на Д„ИТ-Б. е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН №01-000745 от 11.04.2018 г. от гл. инспектор за това, че при извършена проверка на 09.03.2018 г. около 11.00 часа от представители на Д„ИТ-Б. по работни места относно спазване разпоредите на трудовото законодателство, на обект – Дърводелски цех, находящ се в Г. стар УПИ VI, кв.6, ПИ с идентификатор №61813.750.343.1, експлоатиран от „.-1.Е. с ЕИК*, и от извършена проверка на 11.04.2018 г. по документи на търговското дружество, е установено, че „.-1.Е. с ЕИК*, в качеството му на работодател, е извършил нарушение на трудовото законодателство, като не е сключил писмен трудов договор със С.Г., за предоставяната от него работна сила, в стопанисвания от търговското дружество обект – Дърводелски цех, находящ се в Г. стар УПИ VI, кв.6, ПИ с идентификатор №61813.750.343.1, преди датата на постъпване на работа на лицето. В тази връзка с постановление изх.№18028669/11.04.2018 г. е обявено съществуването на трудовото правоотношение между С.Г. и „.-1.Е. с ЕИК*, за предоставяната от С.Г. работна сила, като „общ работник“ в обект – Дърводелски цех, находящ се в Г. стар УПИ VI, кв.6, ПИ с идентификатор №61813.750.343.1, считано от 09.03.2018 г. Посоченото постановление изх.№18028669/11.04.2018 г. е влязло в сила. В Акта за нарушение е отразено, че доказателство за установяване на описаното в него нарушение е и попълнена декларация за св. С.Г. от датата на проверката, в която декларация, е посочено извършваната от него трудова дейност за жалбоподателя като негов работодател, с конкретно определено му работно място, работно време, почивни дни, длъжност и трудово възнаграждение.

Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение е издадено на 04.06.2018 г. обжалваното НП №01/000745 на Директора на Д„ИТ-Б., с което на жалбоподателя е наложена "имуществена санкция” от 2000 лева за нарушение на чл.62, ал.1, вр. с чл.1, ал.2 от КТ.

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, Административно-наказващият орган е този, който поддържа Административно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации  не се считат за установени, както и нарушителят не се счита за такъв, до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.  

За изясняване на обстоятелствата по делото, бяха допуснати и гласни доказателства – разпитани бяха актосъставителя, свидетели по  установяване на административното нарушение и други свидетели относно обстоятелства от предмета на доказване по делото.

При съвкупната преценка на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че обжалваното НП е незаконосъобразно по следните съображения:

В хода на производството по ангажиране на Административно-наказателната отговорност на дружеството-жалбоподател са били допуснати нарушения на процесуалния закон и по-точно – чл.43, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, тъй като акта не е предявен за подпис на нарушителя.

Предявяването на акта има за цел да запознае нарушителя с вмененото му нарушение. Видно от доказателствата по делото, липсват достатъчно достоверни данни АУАН да е бил предявен за подпис на нарушителя или на упълномощено от него лице.

Видно от Акт за установяване на адм. нарушение №01/000745/11.04.2018 г. в същия е отразено присъствието на свидетел при отказа на законния представител на дружеството да получи акта, а в реквизита за връчване липсва подпис, три имена и длъжност на връчител. В акта е посочено, че е отказал да получи АУАН, като за това е положен подпис на свидетел по отказа на нарушителя, с което е нарушена разпоредбата на чл.43, ал.2 от ЗАНН, тъй като в същия липсва подпис на връчителя, неговите имена и длъжността му. Ето защо не е налице надлежно връчване на АУАН на санкционираното юридическо лице.

В чл.43, ал.4 от ЗАНН е регламентирано, когато актът е съставен в отсъствие на нарушителя, АУАН да бъде изпратен на съответната служба, а ако няма такава - на общинската А. по местоживеене /в случая по седалището и адреса на управление на дружеството/ за предявяване и подписване. При подписване на акта, на нарушителя се връчва препис от него срещу разписка, в акта се отбелязва датата на подписване и именно от тази дата тече срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН, а подписан екземпляр се връща на административно-наказващия орган.

Безспорно, след като АУАН не е предявен за запознаване със съдържанието му на нарушителя, същият е лишен от възможността да възрази срещу него. Тридневният срок за възражение тече от подписването на акта, каквото в случая липсва.

Съставянето на АУАН при условията на чл.40, ал.2 от ЗАНН, не освобождава органа от задължението да връчи АУАН на нарушителя за запознаване със съдържанието му съобразно разпоредбата на чл.43, ал.1 от ЗАНН и при отказ да го подпише, да оформи акта съобразно правилото на чл.43, ал.2 от ЗАНН.

По изложените съображения настоящата инстанция счита, че следва да бъде отменено горепосоченото НП като незаконосъобразно.

Предвид всичко изложено и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №01/000745 от 04.06.2018 г. на Директора на Д„ИТ-Б., с което на „.-1.Е. с ЕИК*, с адрес Г.Р., У.Х.Б.№21, на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.3 КТ, е наложена "имуществена санкция” от 2`000.00 лв., за нарушение на чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 КТ, като незаконосъобразно. 

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :……………………………