Р Е Ш Е Н И Е    3120

 

Номер   3120

Година   27.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200191

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по жалба на Х.Г.Я., подадена срещу НП №18-3794-000493/15.10.2018 г., издадено от Н-ка на РУ„П“-Б., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание: на основание чл.638, ал.3 от КЗ - глоба от 400.00 лв. затова, че на 27.09.2018 г. около 16.40 часа на у.„П.Е.“ в г.Б., управлява МПС – лек автомобил с рег. №*, който не е негова собственост, във връзка с чието притежаване и ползване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „ГО” за автомобилистите - нарушение по чл.638, ал.3 от КЗ.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното НП, основаващи се на допуснати нарушения на материално и процесуално-правни норми. В подкрепа на същите излага съображения, че автомобилът е имал застраховка ГО.  Жалобподателят се намирал в Г., където работел. При влизането си на територията на Р.Б. бил спрян за проверка и едва тогава научил, че ЗК”О." е  фалирало. Така извежда извода, че липсва умисъл в поведението му. Алтернативно навежда довод, че следва да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, каквато е и съдебната практика.

Въззиваемата страна - редовно призована, явява се лично. В хода на съдебното следствие дава обяснения, в които излага, че ако е знаел, че компанията е фалирала е щял да си направи нова застраховка. Твърди, че не е уведомяван от последната или други органи за настъпилия фалит и задължение да сключи нова застраховка.

Ответната страна /АНО/ – редовно призована, представител не се явява. В съпроводителното писмо, с което жалбата е изпратена в съда се изразява становище, че НП е правилно и законосъобразно и се иска неговото потвърждаване.

Ответникът РП-Р. - редовно призован, не се явява представител и не се представлява, като не изразява становище по жалбата.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

Районният съд, като обсъди наведените от страните основания и след преценка на събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

На 27.09.2018 г. около 16.40 часа на у.„П.Е.“ в г.Б., свидетелите В.М. и И.К. - служители при РУ“П”-Б., спрели за проверка водача на лек автомобил с рег. №*, по време на У. на ПС от него. Установили, че това е жалбоподателя Х.Г.Я., както и че на предното панорамно стъкло на автомобила има залепен стикер за сключена задължителна застраховка „ГО” на автомобилистите за същия автомобил. Жалбоподателя им представил и договор за такава със ЗК”О." със срок на действие след датата на проверката. След като свидетелите установили, че автомобила не е негова собственост, свидетеля И.К. извършил справка по интернет чрез Гаранционен фонд, при която констатирал, че за автомобила няма сключена застраховка „ГО” на автомобилистите.

Веднага на място свидетеля И.К. съставил на жалбоподателя в негово присъствие, както и в присъствието на свидетеля В.М. АУАН с бланков №618070/27.09.2018 г. за затова, че на 27.09.2018 г. около 16.40 часа на у.„П.Е.“ в г.Б., управлява МПС – лек автомобил с рег. №*, който не е негова собственост, във връзка с чието притежаване и ползване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „ГО” за автомобилистите - нарушение по чл.638, ал.3 от КЗ.

Актът бил предявен и връчен на жалбоподателя при отказ, удостоверен с подписа на свидетеля В.М..

На основание така съставеният акт, било издадено и НП №18-3794-000493/15.10.2018 г., издадено от Н-ка на РУ„П“-Б., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание: на основание чл.638, ал.3 от КЗ - глоба от 400.00 лв.

НП е връчено на жалбоподателя на 11.03.2019 г., а е обжалвано на 11.03.2019 г..

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на обясненията на жалбоподателя, показанията на свидетелите В.М. и И.К., дадени в хода на съдебното следствие, както и от приобщените по реда на чл 283 НПК писмени доказателства.

За да приеме горната фактическа обстановка, съдът кредитира като напълно достоверни показанията на разпитаните свидетели на АНО, които са възприели последователно фазите от развитието на процесния случай. Вътрешната непротиворечивост в показанията на тези свидетели, съвкупният им анализ и оценка с останалите доказателства, обоснова крайната съдебна оценка за тяхната достоверност. Съдът възприема показанията им, защото разгледани в тяхната съвкупност, дават ясна картина какво точно се е случило и показанията им във взаимовръзката си са подробни, последователни, изчерпателни, логични и кореспондират с установеното по делото. Следва да се отчете, че гласните доказателствени средства, събрани чрез разпита на свидетелите В.М. и И.К. са единни и непротиворечиви, като в хронологична последователност свидетелите дават сведения относно фактите свързани с извършената проверка. Следва да се отчете, че от показанията на тези свидетели се изяснява времето, мястото и начина на извършване на проверката и констатираното от тях, включително и за съставянето на акта. Твърденията на свидетелите В.М. и И.К. относно направените констатации по време на проверката намират потвърждение в съставения АУАН - предявен и връчен на жалбоподателят. Тъй като липсват вътрешни или външни противоречия в показанията на свидетелите, същите не следва да бъдат обсъждани подробно.

Следва да се кредитират изцяло и обясненията на жалбоподателя, защото се подкрепят от тези на свидетелите и приетите писмени доказателства.

Съдът възприема и приобщените на осн. чл.283 НПК писмени доказателства по делото, като съответни на кредитираните гласни, последователни и спомагащи за изясняване на обективната истина.

В този смисъл съдът кредитира посочените гласни доказателства, както кредитира и неоспорените писмени такива, доколкото същите кореспондират на кредитираните гласни доказателства и в съвкупност с тях по един безспорен начин, допринасят за установяване на гореописаната фактическа обстановка. Всички тези доказателства са взаимно допълващи се в логична връзка и последователност едно спрямо друго, поради което и не се налага тяхното подробно обсъждане.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

При разглеждане на дела по оспорени наказателни постановления районният съд е инстанция по същество, с оглед на което дължи цялостна проверка относно правилното приложение на материалния и процесуалния закон, независимо от основанията, посочени от жалбоподателя.

В изпълнение на това свое правомощие съдът констатира, че жалбата срещу НП е подадена в установения в чл.59, ал.2 от ЗАНН преклузивен 7-дневен срок от връчване на НП /срока за обжалване изтича в неработен ден, поради което следва да се приеме, че жалбата е в срок/, от надлежна страна срещу акт, подлежащ на проверка, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, е основателна, като съображенията на съда в тази насока са следните:

Съдът приема доводите, изложени в жалбата, че са налице формални предпоставки за отмяна на НП.

В хода на административно-наказателната процедура не са били нарушени установените законови норми относно сроковете и процедурите на съставянето на акта и НП. Актът е редовно съставен и връчен на жалбоподателя. Същия е съставен в преклузивния срок, считано от деня на извършване/откриване на нарушението, а НП е издадено след изтичане на 3 дневния срок от съставянето му, но също в преклузивния такъв /6 месеца/, така, че жалбоподателя да има възможност да направи възражения по акта. Така са спазени сроковете по чл.34, ал.1 и ал.3 от ЗАНН, както и срокът за абсолютната погасителна давност по чл.81, ал.3 във връзка с чл.80, ал.1, т.5 от НК. Актът е съставен от свидетел на твърдяното нарушение в присъствие на втори свидетел на същото, след което е предявен и връчен на жалбоподателя от същите свидетели. Тези обстоятелства са отразени в акта и се установяват безспорно от показанията на тези двама свидетеля. Правото на защита на дееца не е съществено ограничено, защото не е бил лишен от възможността в 3-дневен срок от връчване на АУАН да направи възражения по него. Съдът, не установи процесуални пропуски в тази насока. При тази установена фактическа обстановка при съставянето на АУАН, съответно издаването на НП, административно-наказващият орган е спазил сроковете и процедурите по ЗАНН.

Актът за установяване на административното нарушение е съставен от овластено за целта длъжностно лице, за което същият има законово основание по арг. от чл.647, ал.1 от КТ.

След извършването на служебна проверка, съдът констатира наличието на съществени процесуални нарушения, свързани с нарушаване на компетентността на съответното длъжностно лице издало НП.

Видно от съдържанието на НП в същото е посочено, че издателя му е упълномощен със Заповед №244з-1343/27.06.2016 г. на Директора на ОД М. да издава НП за констатирани нарушения по КЗ. От съдържанието на същата обаче се установява, че с нея се оправомощават лица да издават НП само за нарушения по чл.315, ал.1 и ал.2 от КЗ. Очевидно с тази заповед е допусната грешка, защото не е отчетено, че от 01.01.2016 г. е в сила нов КЗ, в който разпоредбите на чл.315, ал.1 и ал.2 от КЗ вече касаят дейности на застрахователни агенти. Ето защо материалната компетентност на Н-ка на РУ-Б. да издава НП за нарушения по КЗ, не се доказва от приетата по делото Заповед №244з-1343/27.06.2016 г. на Директора на ОД М., т.е. Н-кът на РУ-Б. не се явява носител на санкционна власт, делегирана му в длъжностно качество (заемана длъжност) от наказващия орган по закон съгласно чл.647, ал.2 от КЗ - Директорът на ОД на М-Б. по надлежния ред с индивидуален адм. акт - Заповед. Поради изложеното НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

От друга страна мястото на извършване на нарушението попада в териториалния обхват на РУ Б..

На следващо място съдът намира, че в акта за установяване на адм. нарушение са спазени изискванията на чл.42 ЗАНН, а при издаването на атакуваното НП - тези на чл.57 ЗАНН. Както АУАН така и НП съдържат конкретните фактически обстоятелства на извършеното нарушение, които са описани с необходимата пълнота, и които отразяват признаците от състава му. В НП и АУАН е отразено в какво се изразява конкретното поведение на жалбоподателя, посочени са ясно и изчерпателно конкретните обстоятелства, при които е извършено административното нарушение, тоест нарушението на жалбоподателя е описано точно и достатъчно обстоятелствено. Както в акта, така и в НП са посочени и датата и мястото на нарушението. Самото нарушение е описано както словесно, така и с посочване на относимата правна квалификация, както и съответната санкционна норма, които са законосъобразни. Нарушението е описано с обективните му признаци в обстоятелствената част, които са квалифицирани по приложимата към момента на извършване разпоредба на чл.638, ал.3 КЗ. Описаното в НП нарушение е именно такова по чл.638, ал.3 КЗ, която норма въвежда задължение водач на МПС да не управлява МПС, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка ГО на автомобилистите.

В заключение - така изложените обстоятелства са напълно достатъчни за наказаното лице, за да разбере в цялост извършеното адм. нарушение и да организира адекватно защитата си.

Налице е пълно фактическо и правно единствено между АУАН и НП, досежно описанието на административното нарушение и фактите по неговото извършване, по идентичен начин възпроизведени в съдържанието на двата акта.

Основателни са възраженията за неправилно приложение на материалния закон, по-конкретно за несъставомерност на деянието. По отношение на материалната законосъобразност на обжалваното НП съдът намира, че е неправилно.

Разпоредба на чл.638, ал.3 КЗ гласи, че лице което не е собственик и управлява МПС, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "ГО" на автомобилистите, се наказва с глоба от 400.00 лв. Следователно същата предписва правило за поведение на определени субекти - адресати на нормата, а именно водачи на МПС, което не е тяхна собственост. Нарушението е формално, като за осъществяването му не е необходимо настъпването на определен противоправен резултат. От друга страна обект на застраховане по задължителната застраховка е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата, като застраховани лица са собственикът на МПС, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което ползва МПС на законно основание. Ирелевантно е обстоятелството кой е дължал сключването на застраховка "ГО", т.е. кое е следвало да бъде застрахованото лице.

В случая АНО въвежда твърдение, че нарушителят е управлявал автомобил, който не е негова собственост, във връзка с чието притежаване и ползване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „ГО” за автомобилистите за 2019 г. Изводът е законосъобразен. Безспорно се установи от събраните по делото доказателства, че жалбоподателят е управлявал автомобила. Безспорно доказано е, и, че в момента на У. на автомобила не е имал сключен и действащ договор за задължителна застраховка "ГО" на автомобилистите, които жалбоподателя като водач е длъжен да има съгласно чл.638, ал.3 КЗ. Това е основният обективен признак от вменения административно-наказателен състав, който е категорично установен в хода на АНП. За да се приеме обаче, че нарушението е извършено, е необходимо да са налице и доказателства, от които може да се направи несъмнен извод, че жалбоподателят е бил наясно с обстоятелството, че управляваният от него автомобил е без действаща застраховка. Такива доказателства липсват. Жалбоподателят е управлявал МПС, което не е било негова собственост, но за което му е била предоставена от собственика полица за сключена застраховка "ГО" към ЗД„О.", с отразена в нея валидност към датата на проверката. Действително, сключените задължителни застраховки "ГО" със ЗК„О.", клон Б., са прекратени на 17.08.2018 г., тъй като лицензът на застрахователя със седалище в К. е бил отнет от Надзорния орган върху застраховането в Р.К. и е бил назначен предварителен ликвидатор. При това положение, съобразно законодателството на К., застрахователните договори се считат за прекратени от датата на публикуване на решението за назначаване на предварителния ликвидатор. Така полиците, сключени със ЗК„О.", осигуряват покритие само до 18.08.2018 г. Т.е. от 18.08.2018 г. собственикът на автомобила е имал задължение да сключи валидна застрахователна полица с друго ЗД. По делото не са налични доказателства обаче, че жалбоподателят е бил наясно с факта, че сключения от собственика на автомобила договор за застраховка "ГО", е прекратен служебно от компетентен орган на чужда държава, доколкото информацията от средствата за масово осведомяване няма обвързваща сила. По делото не е установено до собственика на автомобила да е отправяно изрично съобщение от държавна институция, включително застрахователя „О.", Комисията за финансов надзор или Гаранционния фонд, че договора за застраховка "ГО" е прекратен, считано от 00.00 ч. на 18.08.2018 г. Така е невъзможно да се приеме, че жалбоподателят е знаел за обстоятелството, че считано от 18.08.2018 г. за управлявания от него автомобил, няма сключена и действаща застраховка "ГО". Затова, макар да са осъществени обективните признаци на състава на чл.638, ал.3 от КЗ, то липсват каквито й да било доказателства за това, деянието да е извършено от жалбоподателя виновно, което предпоставя извод за несъставомерност, поради липса на субективен елемент.

При установените факти съдът намира, че жалбоподателят не е осъществил състава на административното нарушение по чл.638, ал.3 КЗ. Презумптивната доказателствена сила на акта е оборена в хода на съдебното производство. Обективираното в него се опровергава и от събрания и проверен по делото доказателствен материал.

При този изход на делото не следва да се обсъжда приложението на чл.28 от ЗАНН.

С оглед на тези мотиви се налага и извод, че НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно и неправилно.

Разноските следва да останат за сметка на държавата, предвид изхода на делото.

Така мотивиран и на основание чл.63, ал.1, пр.З ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №18-3794-000493/15.10.2018 г., издадено от Н-ка на РУ„П“-Б., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание: на основание чл.638, ал.3 от КЗ - глоба от 400.00 лв. затова, че на 27.09.2018 г. около 16.40 часа на у.„П.Е.“ в г.Б., управлява МПС – лек автомобил с рег. №*, който не е негова собственост, във връзка с чието притежаване и ползване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „ГО” за автомобилистите - нарушение по чл.638, ал.3 от КЗ.

Решението на съда, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………………