Р Е Ш Е Н И Е    3123

 

Номер   3123

Година   27.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200801

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. от „.-Р.Е., ЕИК*, с адрес Г.С., срещу НП №П.г., издадено от Директора на БД„З.Р.“ към МОСВ, с което на основание чл.200, ал.1, т.42 от ЗВ му е наложена „имуществена санкция” от 2`000,00 лева за нарушение на чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ.

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателя, чрез процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Директора на БД„З.Р.“ към МОСВ, чрез процесуалния си представител, оспорва подадената Ж. и моли съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от „.-Р.Е., ЕИК*, с адрес Г.С., срещу НП №П.г., издадено от Директора на БД„З.Р.“ към МОС, е подадена в срок от лице което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Атакуваното НП е издадено против „.-Р.Е., ЕИК* за това, че П. извършена проверка на 08.02.2018 г. на обект: щолна „Б.р.“, е констатирано следното:

- Устието на щолна „Б.р.“ е на място с географски координати заснети с GPS съответно №41 54 18,2 и Е 23 36 02,6.

- Извършено е пробовземане от каптаж, намиращ се от другата страна на минаващия покрай устието на щолната съществуващ черен горски път. Същият е на място с географски координати заснети с GPS съответно №41 54 18,7 и Е 23 36 02,3.

- Водите от каптажа се заустват в р.Б..

- Съгласно протокол от изпитване №02-0026/28.02.2018 г. от РЛ-Б. към ИАОС-С. е установено превишение на стойностите по показател желязо – общо. П. норма от 200мг/л стойността е 1940.

На 28.03.2018 г. П. представяне на протоколи за изпитване на водни извадки с вх. №РД-4-196/28.03.2018 г. в БДЗБР съгласно протокол от изпитване №01-0204/16.03.2018 г. от РЛ-Б. към ИАОС-С. са констатирани превишения на стойностите на следните показатели:

- П. норма от 0,5 Bq/l на показателя „обща алфа активност“ е измерена стойност от 63,1 Bq/l;

- П. норма от 2 Bq/l на показателя „обща бета активност“ е измерена стойност от 15,2 Bq/l;

- П. норма от 0,3 мBq/l на показателя „естествен уран“ е измерена стойност от 1,31 мBq/l.

За извършваното заустване в р.Б. на „.-Р. ЕООД няма издадено разрешително за ползване на воден обект, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект - адм. нарушение по чл.46, ал.1, т.3, б.“б“ от ЗВ.

Нарушението е документирано с Констативен протокол №КД-01-73/08.02.2018 г.

НП е издадено въз основа на АУАН №КД-04-101 от 27.06.2018 г., съставен от инспектор към БД„З.Р.“, с което основание чл.200, ал.1, т.42 от ЗВ на жалбоподателя е наложена „имуществена санкция” от 2`000,00 лева за нарушение на чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ.

Съдържащото се в ЗАНН изискване НП да съдържа описание на обстоятелствата, П. които е извършено нарушението, означава да бъдат посочени всички съставомерни елементи на деянието и обстоятелствата, П. които то е извършено по начин, даващ възможност да се направи индивидуализация на административното нарушение. Това, от една страна е от значение за съдебния контрол за материална законосъобразност на НП, а от друга - чрез конкретизацията на нарушението от фактическа страна, се обезпечава правото на защита на лицето, привлечено към Административно-наказателна отговорност, в съдържанието на което се включва и правото му да знае точно какво адм. нарушение се твърди, че е извършило, за да може да организира защитата си в пълен обем. Всички обстоятелства, релевантни за съставомерността на деянието и за реализиране на отговорността, следва да бъдат обективирани в съдържанието на акта (чл.42, т.4 и 5 ЗАНН) и съответно - в НП (чл.57, ал.1, т.5 и 6 ЗАНН). Административното наказание се налага по строго формална процедура, имаща за цел да защити правата на лицето.

Административно-наказателното производство е формален процес, поради въведените изисквания за форма, съдържание и процедура за издаваните актове и НП, като само редовно съставените такива имат доказателствена стойност и могат да са основание за налагане на адм. наказание.

Съгласно разпоредбата на чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ Водоползвателите - титуляри на разрешителни, имат задължение в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставят на директора на съответната Б.Д., а в случаите на издадено разрешително по чл.46, ал.1, т.3 - и на директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, доклад за изпълнението на условията в издадените им разрешителни; в случаите на издадено разрешително по чл.117 от ЗООС докладът се представя като част от доклада по чл.125, ал.1, т.5 от същия закон;.

Посочената нормата, по която административно-наказващият орган е квалифицирал нарушението /чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ/, противоречи на описаното в обстоятелствената част на АУАН и НП. Противоречието между описанието на обстоятелствата, П. които е извършено нарушението и посочената като нарушена правна норма, представлява съществено процесуално нарушение, което е довело до нарушение правото на защита на жалбоподателя, предвид това, че го затруднява да разбере вмененото му нарушение и да се защити срещу него, поради което и представлява основание за отмяна на обжалваното постановление в тази част. Описанието на нарушението в НП следва да е пълно, точно и ясно, които елементи способстват за индивидуализиране на конкретното нарушение, за което е ангажирана отговорността на нарушителя. Съгласно императивната разпоредба на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, в НП следва точно, конкретно и напълно ясно, във взаимно съответствие да се посочи описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, П. които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават. Налице са противоречия по установяване на административното нарушение, неговото описание и посочените нарушени правни норми, което не води до несъмненост на административното обвинение и безспорна доказаност на административното нарушение.

Съдът намира, че П. издаването на процесното НП са допуснати процесуални нарушения, които са съществени и не са от категорията на тези нарушения, които могат да бъдат преодолени по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН, като същите са достатъчно основание за отмяна на НП. Нарушението е съществено, когато е довело до ограничаване на правата на страните, в която и да е фаза на процеса. Нарушаването на правото на страната да узнае за какво нарушение й е съставен акт и да отстоява своята теза срещу това твърдение обуславя извода, че издаденото НП въз основа на такъв акт е незаконосъобразно.

С оглед на гореизложеното съдът счита, че обжалваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №П.г., издадено от Директора на БД„З.Р.“ към МОСВ, с което на „.-Р.Е., ЕИК*, с адрес Г.С., на основание чл.200, ал.1, т.42 от ЗВ е наложена „имуществена санкция” от 2`000,00 лева за нарушение на чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………….