Р Е Ш Е Н И Е    3134

 

Номер   3134

Година   28.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200802

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. от „.-Р.Е., ЕИК*, с адрес Г.С., срещу НП №П.г., издадено от Директора на БД„З.Р.“ към МОСВ, с което на основание чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ му е наложена „имуществена санкция” от 2`000,00 лева за нарушение на чл.46, ал.1, т.3, б.“б“ от ЗВ.

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателя, чрез процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Директора на БД„З.Р.“ към МОСВ, чрез процесуалния си представител, оспорва подадената Ж. и моли съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от „.-Р.Е., ЕИК*, с адрес Г.С., срещу НП №П.г., издадено от Директора на БД„З.Р.“ към МОС, е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Атакуваното НП е издадено против „.-Р.Е., ЕИК* за това, че П. извършена проверка на 08.02.2018 г. на обект: щолна „Г.д.“, е установено следното:

- Устието на щолна „Г.д.“ е на място с географски координати заснети с GPS съответно №41 50 00,3 и Е 23 37 47,1;

- Водите от щолната посредством тръбопровод минаващ под съществуващ черен път се заустват в близкото дере, ляв приток на река Места;

- На 28.03.2018 г. П. представяне на протоколи от изпитване на водни извадки с вх. №РД-04-196/28.03.2018 г. в Б. съгласно протокол от изпитване №01-0204/16.03.2018 г. от РЛ-Б. към ИАОС-С. е установено превишение на стойността на показателя „обща алфа активност“. П. норма от 0,5 Bq/l на показателя „обща алфа активност“ е измерена стойност от 28,87 Bq/l;

- С постановление на МС №74/1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина е създадена специализираната фирма „.-Р.ЕООД-С., на която е възложена организацията и контрола на дейностите по техническата ликвидация, по техническата и биологичната рекултивация и изпълнението на свързаните с това дейности по водовземане, пречистване, заустване и мониторинг на води, както и всякакъв друг вид мониторинг за ликвидиране на последствията от проучвенто, дибави и прерачотката на уранова суровина в 78 обекта и засегнати райони, посочени в приложение №1 към постановлението, като и след предаване на обектите на собственика или ползвателя им, продължава да извършва мониторинг на водите.

- За извършваното заустване в близкото дере, ляв приток на р.М. на „.-Р.ЕООД няма издадено разрешително за ползване на воден обект, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект - адм. нарушение по чл.46, ал.1, т.3, б.“б“ от ЗВ. Нарушението е документирано с Констативен протокол №КД-01-73/08.02.2018 г.

- НП е издадено въз основа на АУАН №КД-04-102 от 27.06.2018 г., съставен от инспектор към БД„З.Р.“, с което основание чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ, на жалбоподателя е наложена „имуществена санкция” от 2`000,00 лева за нарушение на чл.46, ал.1, т.3, б.“б“ от ЗВ.

Съдържащото се в ЗАНН изискване НП да съдържа описание на обстоятелствата, П. които е извършено нарушението, означава да бъдат посочени всички съставомерни елементи на деянието и обстоятелствата, П. които то е извършено по начин, даващ възможност да се направи индивидуализация на административното нарушение. Това, от една страна е от значение за съдебния контрол за материална законосъобразност на НП, а от друга - чрез конкретизацията на нарушението от фактическа страна, се обезпечава правото на защита на лицето, привлечено към Административно-наказателна отговорност, в съдържанието на което се включва и правото му да знае точно какво адм. нарушение се твърди, че е извършило, за да може да организира защитата си в пълен обем. Всички обстоятелства, релевантни за съставомерността на деянието и за реализиране на отговорността, следва да бъдат обективирани в съдържанието на акта (чл.42, т.4 и 5 ЗАНН) и съответно - в НП (чл.57, ал.1, т.5 и 6 ЗАНН). Административното наказание се налага по строго формална процедура, имаща за цел да защити правата на лицето.

Административно наказателното производство е формален процес, поради въведените изисквания за форма, съдържание и процедура за издаваните актове и НП, като само редовно съставените такива имат доказателствена стойност и могат да са основание за налагане на адм. наказание.

При така направените фактически констатации, районният съд счита, че с обжалваното НП законосъобразно е ангажирана имуществената отговорност на жалбоподателя. От една страна обжалваното НП е издадено При спазване на установената за това законова процедура и от компетентен за това орган. Както АУАН, така и НП са надлежно връчени съобразно изискванията на ЗАНН, като и двата документа са съставени в сроковете по чл.34 от ЗАНН. След констатиране на нарушението с процесния акт, НП е издадено в 6-месечния срок за това съобразно изискванията на същия законов текст. Ето защо съдът приема, че не са налице допуснати процесуални нарушения на ЗАНН При издаването на НП в този казус. В случая настоящият състав намира, че както в АУАН, така и в процесното НП, се съдържа пълно описание на нарушението и обстоятелствата, П. които е било извършено. Разпоредбата на чл.46, ал.1, т.3, б.”б" от ЗВ, изисква разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, с каквото дружеството в настоящия казус не разполага. Посочената за нарушена в АУАН и НП правна норма, е коректно изписана, като същата съответства напълно на словесното описание на нарушението в обстоятелствената част на АУАН и НП, а наложената имуществена санкция е в минималния предвиден от закона размер, съгласно разпоредбата на чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ. Видно от показанията на разпитаните по делото свидетели, заустването на отпадъчните води се осъществява във воден обект. П. проверката е установено изливане на отпадъчните води от щолната в близкото дере, ляв приток на р.М., която безспорно е воден обект. Ето защо, след като по безпротиворечив начин се установява, че отпадъчните води от щолната, са зауствани направо във водния обект, без дружеството да има надлежно издадено разрешително за това, следва да се приеме, че то е осъществило състава на административното нарушение по чл.46, ал.1, т.3, б.”б" от ЗВ. От показанията на свидетелите и от констатациите П. извършената проверка на място се потвърждава, че водите от щолната се заустват в близкото дере, ляв приток на р.М., с дебит около 2 l\s. Същите не са включени в мониторинговата мрежа на дружеството-жалбоподател, но са включени в мониторинговата мрежа на ИАОС. Посоченото е свързано с изпълнение на предложение взето на проведена среща между представителите на Д„У.в.“ П. М. и четирите Басейнови дирекции, във връзка съгласуване на единен подход от страна на Басейновите дирекции П. интерпретацията на резултатите от анализа на проби от руднични води и унифициранен на подхода за следващите действия П. установени замърсявания. Посоченото предложение указва, П. установено изтичане на руднични води от минни изработки, да се направят предписания на дружеството, на което е възложено стопанисването на обекта, ако бъдат установени превишения на стандартите за качество за добро състояние на повърхностните води, като в срок до края на 2018 г. или 9 месеца от датата на предписанието да подаде документи за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, съобразно стандартите за качество на повърхностните и на подземните води, съобразени с изискванията на европейското законодателство.

Ето защо съдът намира, че така издаденото НП следва да бъде потвърдено изцяло като законосъобразно.

Така мотивиран, на основание чл.63, ал.1, пр.1 ЗАНН, Рг.РС, НО, 3-ти състав

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №П.г., издадено от Директора на БД„З.Р.“ към МОСВ, с което на „.-Р.Е., ЕИК*, с адрес Г.С., на основание чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ, е наложена „имуществена санкция” от 2`000,00 лева за нарушение на чл.46, ал.1, т.3, б.“б“ от ЗВ.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. пред Бл.АС в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………………………………..