О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    3170

 

Номер   3170

Година   01.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20161240101135

по  описа  за

2016

година

 

Производството по делото е по реда на чл.248 от ГПК. С решение №2134 от 08.05.2019 г., постановено по Г. дело №1135/2016 г. по описа на РС-Рг., съдът е отхвърлил предявения иск на основание чл.31, ал.2 от ЗС, от Р.Д.Х., ЕГН*, от Г.Б., У.„П.Р.С.”№3, против М.И.Б. и Е.Г.Б., двамата от Г.Б., У.„Я.С.”№5 за заплащане на сумата от 1`029.00 лв., представляваща обезщетение за времето, през което е била лишена от възможността да ползва собствената си 1/10 ид. част от 282 кв. м. от недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 02676.501.1252 по КК на Г.Б. с адм. адр. в Г.Б., У.„Г.“№4, а именно от 21.12.2013 г. до датата на депозиране на настоящата искова молба, ведно със законната лихва върху главницата до окончателното й изплащане.

Със същото решение съдът е осъдил ищеца Р.Д.Х., ЕГН*, да заплати на ответниците направените по делото разноски в размер на 2`000.00.

Поради неточно изчисление съдът е присъдил по-малък размер разноски на ответниците, съгласно представените списъци по чл.80 от ГПК.

По делото е постъпила молба от А.Р.Н. – пълномощник на ответника Е.Б. и А.С.Б. - пълномощник на ответника М.Б., с която молят да бъде изменено постановеното решение в частта за разноските, като се присъдят направените разноски от всеки от ответниците, съгласно представените списъци.

Препис от молбата съдът е изпратил на насрещната страна – Р.Д.Х., с указание за представяне на отговор в едноседмичен срок от получаване на съобщението, на основание чл.248, ал.2 от ГПК.

В дадения срок не е постъпило възражение от ищеца или процесуалния му представител.

Съдът като взе предвид постъпилата молба и се запозна повторно с материалите по делото намира, че искането е допустимо, като направено в законоустановения срок и основателно.

По делото са представени доказателства за направени разноски от всеки от ответниците за заплащане възнаграждение на адвокат – от М.Б. в размер на общо 2`000.00 лева и от Е.Б. в размер на 350.00 лева. Последните не са били взети предвид от съда при постановяване на решението за присъждане на разноски.

По изложените съображения и по аргумент от чл.248, ал.1 от ГПК, молбата за изменение и допълване на решение №2134 от 08.05.2019 г. по настоящото Г.д., в частта за разноските, следва да бъде уважена, като ищцата Р.Д.Х., ЕГН*, от Г.Б., У.„П.Р.С.”№3, бъде осъдена да заплати на ответника М.И.Б. от Г.Б., У.„Я.С.”№5, направените по настоящото дело разноски за адвокатско възнаграждение от 2`000.00 лева и на Е.Г.Б., от Г.Б., У.„Я.С.”№5, направените по настоящото дело разноски за адвокатско възнаграждение от 350.00 лева.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ИЗМЕНЯ решение №2134 от 08.05.2019 г., постановено по Г. дело №1135/2016 г. по описа на Рг.РС в частта за разноските, като ОСЪЖДА Р.Д.Х., ЕГН*, от Г.Б., У.„П.Р.С.”№3, да заплати на М.И.Б. от Г.Б., У.„Я.С.”№5, сумата от 2`000.00 лв., представляваща разноски за заплащането на адвокатски хонорар.

ДОПЪЛВА, на основание чл.248, ал.1 от ГПК, решение №2134 от 08.05.2019 г., постановено по Г.дело №1135/2016 г. по описа на РС-Рг., в частта за разноските, както следва:

ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.3 от ГПК, Р.Д.Х., ЕГН*, от Г.Б., У.„П.Р.С.”№3, да заплати на Е.Г.Б., двамата от Г.Б., У.„Я.С.”№5, сумата 350.00 лева, представляваща разноски по настоящото дело за възнаграждение на вещо лице.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бл.ОС в едноседмичен срок от съобщението до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………………..