О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    3240

 

Номер   3240

Година   08.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101421

по  описа  за

2018

година

 

Производството е образувано по иск, предявен от Г.Н.Г., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„З.”№38, чрез пълномощника й А.В.Д., АК-С., със служ. адрес в Г.С., У.„И.”№28, .4, против М.С.Т., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„О.”№65.

Твърди се в исковата молба, че ищцата и ответника са сключили неформален договор за заем за потребление, в изпълнение на задълженията си по който Г.Г. е предоставила на М.Т. сумата от 30`000.00 лв. Заемателят е върнал по-голямата част от паричната сума, като за остатъка от 8`000.00 лв. е издал запис на заповед. Падежът на задължението за връщане на тази сума е 10.05.2017 г., но М.Т. не е изпълнил задължението си до датата на подаване на исковата молба.

Г.Г. е депозирала заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл.417 от ГПК, въз основа на което е образувано частно гр. дело №1191 по описа за 2018 г. на Рг.РС. Заявлението е отхвърлено, поради което и на основание чл.415, ал.1, т.3 от ГПК, на заявителя е указана възможността да предяви осъдителен иск за вземането, претендирано по реда на заповедното производство. Това обстоятелство обуславя правният интерес от воденето на настоящето производство, с което ищцата претендира да бъде осъден ответника да й заплати сумата от 8`000.00 лв., ведно със законната лихва от 11.05.2017 г. до датата на подаване на исковата молба.

С исковата молба процесуалният представител на ищцата ангажира писмени доказателства.

За датата на откритото съдебно заседание, пълномощникът на Г.Г. депозира писмено становище, с което заявява, че поддържа исковата претенция и направените доказателствени искания. Не сочи допълнително доказателства.

В срока по чл.131 от ГПК, ответникът не депозира отговор, с който да изрази становище по предявения осъдителен иск и/или да ангажира доказателства.

М.Т. не се явява и в откритото съдебно заседание, нито изпраща процесуален представител.

Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Със запис на заповед, издаден на 10.04.2017 г. ответникът М.Т. се е задължил да заплати на ищцата сумата от 8`000.00 лв. в срок до 10.05.2017 г. Оригиналът на записа на заповед е приложен в кориците на частно гр. дело №53628 по описа за 2018 г. на РС-Сф..

Г.Г. е депозирала заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК въз основа на записа на заповед за сумата от 8`000.00 лв. Същото е отхвърлено, тъй като заповедният съд е приел, че ценната книга е недействителна поради липса на задължителния реквизит по чл.535, т.1 от ТЗ (наименованието „запис на заповед“ в текста на документа) и на заявителката са дадени указания за възможността да предяви осъдителен иск в едномесечен срок, по който е образувано настоящето производство.

При така установеното от фактическа страна, съдът намира за недопустима претенцията, имаща за предмет акцесорното вземане за заплащане на обезщетение за забавено изпълнение, равняващо се на законната лихва върху главницата от 11.05.2017 г. до датата на подаване на исковата молба, предвид следните съображения:

Настоящето исково производство е образувано по реда на чл.415, ал.1, т.3 от ГПК – след приключване на частно гр. дело №1191 по описа за 2018 г. на Рг.РС, с разпореждането по което е отхвърлено искането на Г.Г. за издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на запис на заповед. Предмет на заповедното производство е единствено главница в размер на 8`000.00 лв. Със заявлението, инициирало цитираното частно гр. дело, ищцата не е заявила претенция за заплащане на мораторна лихва. Исковото производство, образувано по реда на чл.415, ал.1, вр. чл.422 от ГПК е своеобразно продължение на заповедното производство и неговите рамки са определени от заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение. Ето защо и доколкото обезщетението за забава не е било предмет на заповедното производство е недопустимо и разглеждането му в исковия процес.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1421 по описа за 2018 г. на Рг.РС в частта по иска, предявен от Г.Н.Г., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„З.”№38, против М.С.Т., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„О.”№65, за осъждане на ответника да заплати на ищцата законната лихва върху главница от 8`000.00 лв. за периода от 11.05.2017 г. до датата на подаване на исковата молба – 27.12.2018 г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

Препис от определението да се изпрати на страните.

 

Районен съдия:……………………………………..