О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    3401

 

Номер   3401

Година   18.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100621

по  описа  за

2019

година

 

Производството по делото е образувано по молба с правно основание чл.51 от ЗН, депозирана от “Б.ДСК”-ЕАД, с адрес г.С., р.О., у.„М.”№19, ЕИК*, депозирана чрез С.К.Д. – юрисконсулт на Банката, със съд. адрес в г.Р., у.„Ш.“№13. Твърди се в молбата, че между Банката и Г.Б.З., ЕГН*, е сключен договор за кредит за текущо потребление. Кредитополучателят е починал на 26.10.2014 г., поради което Банката-молител е образувала частно г.дело №1350 по описа за 2016 г. на Рг.РС, в хода на което н-ците на починалия Г.З. не са заявили дали приемат или се отказват от наследството, поради което са загубили правото да го приемат. С обстоятелството, че е кредитор на наследството на Г.Б.З., ЕГН*, “Б.ДСК”ЕАД-С. обосновава качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.51, ал.1 от ЗН и правния си интерес от предявяване на искане да бъдат призовани н-ците на Г.З. от втори и трети ред да заявят дали приемат или се отказват от наследството му.

С определение №2780 07.06.2019 г., постановено по настоящето дело, молбата е оставена без движение. В изпълнение на дадените от съда указания, молителят е отстранил част от нередовностите, като е посочил някои от наследниците на Г.З., които желае да бъдат призовани в настоящето производство. След представянето на поправената молба, на молителя са дадени нови указания относно конституирането на наследниците на починалата сестра на Г.З. – Н.Б.Д.. Съобщението за отстраняване на тези нередовности е връчено на пълномощника на „Б.ДСК“ЕАД на 08.07.2019 г., но в законовия и указан от съда едноседмичен срок, молителят не е отстранил нередовността на молбата. В този смисъл са налице предпоставките на чл.129, ал.3 от ГПК, за връщане на молбата и прекратяване на производството по делото.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА молбата на “Б.ДСК”ЕАД, с адрес – г.С., р.О., у.„М.”№19, ЕИК*, депозирана чрез С.К.Д. – юрисконсулт на Банката, със съдебен адрес в г.Р., у.„Ш.“№13, въз основа на която е образувано гражданско дело №621 по описа за 2019 г. на Рг.РС.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №621 по описа за 2019 г. на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на молителя.

 

Районен съдия:.........................................