О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    3408

 

Номер   3408

Година   19.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101064

по  описа  за

2018

година

 

Производството по делото е по реда на чл.248 от ГПК. Постъпила е молба от Т.С.Р., гражданка на П., родена на 23.04.1955 г. в С. - П., с адрес: Д.265, М., Г., чрез адв. П.К., с която моли съда на основание чл.248 от ГПК, да постанови определение за изменение на протоколно определение  от 12.06.2019 г. по г.дело № 1064/2018  г.  в частта за разноските.

Твърди, че съдът неправилно е присъдил съдебни и деловодни разноски на ищеца във връзка с прекратения инцидентен установителен иск.

Препис от молбата съдът е изпратил на насрещната страна с указание за представяне на отговор в едноседмичен срок от получаване на съобщението, на основание чл.248, ал.2 от ГПК.

В дадения срок е постъпило възражение от ответника В дадения срок е постъпило възражение от пълномощника на ищеца, с което същия моли съдът да не уважава молбата с оглед нейната неоснователност.

Искането за изменение на решението в частта за разноските е направено в срока по чл.248, ал.1 от ГПК - в срока за обжалване на постановеното определение, поради което същото следва да се приеме за допустимо.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства счита, че конкретния казус не са налице основания за изменение на протоколно определение от 12.06.2019 г. в частта относно разноските, поради следното:

Съгласно чл.81 от ГПК, във всеки акт с който приключва делото в съответната инстанция, съдът се произнася и по искането за разноски. Отговорността за разноските е право на едната страна да иска и задължение на другата страна да плати направените разноски от страната, в чиято полза съдът е решил делото. Тази отговорност е винаги с акцесорен характер и макар да зависи от изхода на делото, тя възниква при кумулативното наличие на няколко предпоставки: 1./ искане, 2./ размерът на разноските да е определен и 3./ разноските да са действително направени.

В конкретния случай предявения от Т.С.Р. инцидентен установителен иск е прекратен и поради тази причина разноските се дължат на ищеца. Съдът констатира, че искането за присъждане на разноски, чрез своя процесуален представител ищецът е направил своевременно. По делото са приложени и необходимите документи, удостоверяващи, че претендираните разноски са действително направени – лист 179 и лист 180 от делото.

При постановяване на цитирания по-горе съдебен акт, в т.ч. и в частта досежно направените в хода на процеса разноски, решаващият съд е съобразил изложените по-горе обстоятелства и с оглед изхода на спора, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, е уважил искането на ищеца.

С оглед на изложените по-горе съображения съдът намира, че не са налице основания за уважаване на молбата за изменение на протоколно определение от 12.06.2019 г. в частта относно разноските, което налага оставянето й без уважение.

Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ  УВАЖЕНИЕ молбата, подадена от Т.С.Р., гражданка на П., родена на 23.04.1955 г. в С. - П., с адрес: Д.265, М., Г., чрез адв. П.К., за изменение на протоколно определение  от 12.06.2019 г. по гр.дело №1064/2018 г. по описа на Рг.РС по реда на чл.248 ГПК.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бл.ОС в едноседмичен срок от съобщението до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………