О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    3499

 

Номер   3499

Година   25.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100300

по  описа  за

2018

година

 

Делото е образувано по депозирана искова молба от М.М.Д., ЕГН*, с А. с.Г.К., о.Б., Ч. А.Д.Т. – АК-П., със С.А. Г.В., б.„Х.А., против Г.С.А., ЕГН*, с А. Г.С., Ж.„З.Б-5”№1, в.Б, .13, а.132, А.К.П.-А., ЕГН*, с А. Г.С., У.„Т./Г.Х.Л.”№38, Л.Г.П., ЕГН*, с А. с.Е., У.„В.Б.”№82, Р.Г.Н., ЕГН*, с А. Г.Р., У.„П.К.№3, С.С.В., ЕГН*, с А. Г.В., У.„К.№6, Й.А.В., ЕГН*, с А. Г.В., У.„К.№6, В.Й.В., ЕГН*, с А. с.Е., У.„Ц.С.№1 и Г.Й.В., ЕГН*, с А. с.Е., о.Р., У.„К.№11, с посочено правно основание чл.124 от ГПК.

С определение №3050 от 24.06.2019 г., съдът повторно е указал на ищеца по реда на чл.101 от ГПК, да представи по делото платежен документ удостоверяващ заплащане на определения депозит за особен представител на А.К.П.-А., ЕГН*, с А. Г.С., У.„Т./Г.Х.Л.”№38, в размер на 1`090.71 лв. по набирателната сметка на Рг.РС за депозити на вещи лица, адвокатски възнаграждения и свидетели. С цитираното определение, съдът изрично е указал последиците от непредставяне на доказателства за внесен депозит в едноседмичен срок от получаване на съобщението за настоящето разпореждане на съда, а именно че производството по делото ще бъде прекратено.

Определението е получено от ищеца на 08.07.2019 г., Ч. пълномощника му.

Съдът в изпълнение на задълженията си по реда на чл.140 от ГПК, след изтичане на срока определен с горецитирания съд. акт констатира, че въпреки изрично дадените указания към ищеца и последиците от тяхното неизпълнение в предоставения срок не са представени доказателства за внесен депозит за особен представител на ответника.

С оглед на горното, съдът намира че неизпълнението на дадените от съда указания е процесуално бездействие, имащо за последица прекратяване на исковото производство, тъй като процесуалните срокове са преклузивни и след изтичането им се погасява правото за извършване на съответното процесуално действие.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №300 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС, в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на ищеца.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………