О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    3500

 

Номер   3500

Година   25.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101407

по  описа  за

2018

година

 

Производството по дело е образувано по молба депозирана от В.А.С., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„К.Б.Т.”№12.

С определение №142 от 11.01.2019 г., постановено по Г.д. №1407 по описа на Рг.РС за 2018 г., съдът е оставил исковата молба без движение като неотговаряща на изискванията на чл.127, ал.1, т.2, т.3, т.4, т.5 и чл.128, т.2 от ГПК. С цитираното определение, съдът изрично е указал последиците от неотстраняването в срок на нередовностите в едноседмичен срок от получаване на съобщението за настоящето разпореждане на съда, а именно съгласно чл.129, ал.3 от ГПК, производството по делото ще бъде прекратено, а исковата молба ще бъде върната.

Съдът в изпълнение на задълженията си по чл.129, ал.2 от ГПК, след като извърши проверка на редовността на предявената молба след изтичане на срока, определен с горецитирания съдебен акт констатира, че въпреки изрично дадените указания, ищецът не е отстранил посочените нередовности. В указания срок не е превел исковата молба в съответствие с изискванията на закона, като не е посочил името и адрес на ответника и на неговите законни представители. Също така не е посочил цената на предявения иск. Не конкретизирал обстоятелствата, на които се основават предявените искове и не е отправил ясно искане към съда за защита на накърнено материално гражданско право. В предоставения срок ищцата не е представила доказателства и за внесена държавна такса по сметка на Рг.РС за разглеждане на настоящето исково производство.

С оглед на горното съдът намира, че неизпълнението на дадените от съда указания по привеждането на исковата молба в съответствие с изискванията на закона е процесуално бездействие, имащо за последица връщане на исковата молба, тъй като процесуалните срокове са преклузивни и след изтичането им се погасява правото за извършване на съответното процесуално действие.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА молбата, депозирана от В.А.С., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„К.Б.Т.”№12, въз основа на която е образувано гр. дело №1407 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1407 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС, в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на ищеца.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………