П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3200

 

Номер   3200

Година   04.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от административно дело

 

номер

20191240700006

по  описа  за

2019

година

 

ОСТАВЯ без уважение искането на адвокат Ч., в качеството ѝ на пълномощник на Д.М. за конституиране на последната като заинтересована страна по настоящото дело.

ОСТАВЯ без Разглеждане жалбата депозирана от М.П.Т., ЕГН*, от Г.Р., у.„Б.К.“№ 51, Д.И.П., ЕГН* и С.К.П., ЕГН*, двамата от Г.Б., ул. „Д.Д.“№3, всички с адрес за призоваване: Г.П., Б.„П.“№3, .2, против Решение №01.1/25.11.1995 г.  на ОСЗГ-Р., постановено по преписка с вх. №913/24.01.1992 г. с правно основание чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ, като недопустима.

ОСЪЖДА М.П.Т., ЕГН*, от Г.Р., у.„Б.К.“№51, Д.И.П., ЕГН* и С.К.П., ЕГН*, двамата от Г.Б., у.„Д.Д.“№3, с адрес: Г.П., Б.„П.“№31, да заплатят солидарно на С.Д.В., ЕГН*, Г.Р., у.“Я.С.“№48 и Н.Д.Т., ЕГН*, Г.Р., у.“Я.С.“№21, сумата от 400.00 лева, представляващи адвокатски хонорар.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №6/2019 г. по описа на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред АС-Бл. в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:............................................