П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3262

 

Номер   3262

Година   10.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100860

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между „.Х.Е., ЕИК*, с адр.: У.„Г.Д.“№24А, Г.Р., о.Б., Б., представлявано от управителя Й.И.К., Ч. процесуален представител адвокат Р.К., член на АК-Б., и

2. Р.Е.Н., гражданка на Р.Ф., родена на 30.11.1954 г. в К., СССР, А.: Р.Ф., 1. Г.М., У.„П.”, Д.5.К. 2. и Е.А.С., гражданин на Р.Ф., роден на 04.01.1980 г. в А., СССР, А.: Р.Ф., 1.Г.М., У.П., Д.5.К.2. Ч. адвокат Т.Д., съгласно която след като беше констатирано и потвърдено от страните по настоящата спогодба се съгласяват за следното:

A. Ответниците притежават следният недвижими имоти, находящи се в комплекс „П.г. и к.к.”, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 61813.559.22.2.5, представляващо СТУДИО № 03 b (D-ЗА-ОЗЬ), находящ се на трети етаж на вход А на Блок 3 в кв. Д., с обща площ 48.32 кв.м.,

Б. Между страните е сключен договор за поддръжка и управление на 08.06.2011 г., изменен с анекс № 1 от 30.08.2016г.;

„.Х.ЕООД е завело Г. дело № 860/2018 г. по описа на Рг.РС за дължими по договора суми, вкл. неустойки и лихви в цена на иска 7`100,61 лева, от които: 2`835,18 лева (годишно възнаграждение (такса) за поддръжка и управление за календарните 2017 и 2018 г.); 2`835,18 лева - обезщетение за забава в двоен размер във връзка с неплатените такси за поддръжка и управление за 2017 и 2018 г.; 432,00 лева - годишни такси за телевизия, телефон и интернет за календарната 2018 г.; 184,31 лева - преки комунални услуги съгласно измервателните уреди за м.08.2017 (8,52 лв. - такса за вода; 175,79 лв. - такса за електроенергия); 813,94 лева - разноски, необходими за поддръжка/ основен ремонт на фасади

Р.Н. и Е.С. са погасили частично задълженията, предмет на иска, с изключение на обезщетението за забава за неплатеното в срок годишно възнаграждение (такса) за поддръжка и управление за календарните 2017 и 2018 г. и таксата за реновиране на фасадата.

Страните, като направиха взаимни отстъпки, се спогодиха за следното:

Чл.1. Ответниците Р.Н. и Е.С. се задължават да заплатят по банковата сметка на „.х.”ЕООД в деня на подписване на настоящата спогодба направените от „.х.”ЕООД разноски от общо 876.81 лева, от които:

376.81 лева - държавна такса за завеждане на гражданско дело ;

500.00 лева – депозит пред РС-Рг. за превод а документи;

Ответниците са заплатили на „.х.”ЕООД сумата в брой, съгласно разписка, неразделна част от настоящата спогодба.

Чл. 2 С подписване на настоящата спогодба и получаване на плащанията по чл.1 ищецът „.Х.ЕООД се отказва от претендираните неустойки и/или обезщетения за забавено плащане, както и се отказва да търси от ответниците разноски по делото над сумата, която ответниците са платили, а именно 876.81 лева.

Чл.2 След подписване на съдебна спогодба по Г.д. №860 /2018 г. по описа на Рг.РС, „.Х.”ЕООД, ще поиска да му бъде възстановена от съда 1/2 от платената държавна такса по същото гражданско дело.

СТРАНИТЕ се споразумяват, че нямат и няма да имат каквито и да било претенции, включително финансови, по описания по-горе договор за поддръжка и управление, за задължения с падеж до края на 2018 г., включително за такса поддръжка за 2018 и такса ТВ, интернет и телефон за 2018 г., към датата на подписване на настоящото споразумение, с изключение на 813.93 лв., дължими за:

За основен ремонт на фасадата - 813.94 лв.

Разходите за консумативи Р.Н. и Е.С. се задължават да заплатят в деня на спогодбата, а сумата, от 813.94 лв., дължима за основен ремонт на фасадата - не по-късно от 30.03.2019г.

Чл.3 С подписването на настоящата спогодба страните уреждат всички имуществени и неимуществени въпроси във връзка със спора, предмет на Г.д. №860/2018 г. по описа на Рг.РС и заявяват, че при изпълнението й няма да имат каквито и да било претенции една към друга в тази връзка.

Чл.4 Страните се задължават във възможно най-кратък срок, след получаване на плащането по чл.1 от настоящата спогодба да внесат в съда съдебна спогодба, отразяваща постигнатите в настоящата спогодба договорености и да поискат същата да бъде утвърдена от съда на съдебно заседание, като за целта упълномощят представляващите ги адвокати да предприемат необходимите действия за приключване на делото със съдебна спогодба.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:..............................................