П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3266

 

Номер   3266

Година   10.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100415

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатата между З.П.П., ЕГН*, лично и С.С. на нейната майка Р.Т.Х., ЕГН *, и двете с А. в Г.Д., О.Б., У.„.С.№18 и П.Г.П., ЕГН*, с А. в Г.Б., У.„.Т.№13, съгласно която страните се спогаждат относно следното, с което се решава спора по гр. дело № 415 по описа за 2019 г. на РС-Рг.:

УВЕЛИЧАВА размера на определената с решение №2426 от 22.07.2009 г., постановено по гр. дело №375 по описа за 2009 г. на Рг.РС, с което ответникът П.Г.П., ЕГН*, с А. в Г.Б., У.„.Т.№13 се е задължил да заплаща на З.П.П., ЕГН*, чрез нейната майка Р.Т.Х., ЕГН*, и двете с А. в Г.Д., О.Б., У.„.С.№18 от 50,00 лв. на 150.00 лв., платима по банков път и/или чрез пощенски запис до 5-то число на месеца за който се дължи, считано от 19.04.2019 г., ведно С. законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване. ОСЪЖДА ответника П.Г.П., ЕГН*, с А. в Г.Б., У.„.Т.№13 да заплати на Р.Т.Х., ЕГН*, с А. в Г.Д., О.Б., У.„.С.№18, сумата от 150,00 лева, представляващи сторени от ищцата разноски по делото в срок до 01.09.2019 г., платима по банков път и/или чрез пощенски запис. ОСЪЖДА ответника П.Г.П., ЕГН*, с А. в Г.Б., У.„.Т.№13, да заплати по сметка на РС-Рг. сумата от 50,00 лева, представляваща дължимата държавна такса, съобразно размера на издръжката. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №415 по описа на Рг.РС за 2019 г. поради постигане на съдебна спогодба.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез РС-Рг. до ОС-Бл. в едноседмичен срок, считано от днес.

 

Районен съдия:................................................