П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3288

 

Номер   3288

Година   11.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200225

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между А.Т.М. към АК-Б., в качеството му на служебен защитник на подсъдимият К.И.С. и представителя на РП-Р. – мл. районен прокурор И.К., споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №225/2019 г. по описа на Рг.РС, наблюдателно производство №476/2019 г., по описа на РП-Р., БП №89/2019 г. по описа на РУ-Р., с което подсъдимия К.И.С.,  роден на 10.06.1993 г. в Г.Р., от Г.Р., ж.„С.“№4, .5, А., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, студент, ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН за това, че на 04.04.2019 г. около 23.40 часа в Г.Р., по у.„Е.Й.“ управлявал МПС - лек автомобил м. „П“* с рег. №* след употреба на наркотично вещество - коноп /марихуана/, съдържащо активен компонент тетрахидроканабинол, представляващо високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗКНВП, във вр. с чл.3, т.1 и Приложение №1 към чл.3, ал.1 от НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, в сила от 10.11.2011 г., приета с ПМС №293 от 27.10.2011 г., установено по надлежен ред, предвиден в НАРЕДБА №1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, с регистратор „Дрегер дръг чек “ 3000 /„Drager Drug Check  3000/, с номер- №ARLF 0361 - престъпление по чл.343б,  ал.3 от НК, поради което и на основание  чл.343б, ал.3 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, вр. чл.47, ал.1 от НК, на подсъдимия С. се налагат следните наказания:

- ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от 3 години;

НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК: ГЛОБА от 250.00 лева.

НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на подсъдимия С. се налага наказание:

ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от 8 месеца.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което подсъдимия К.И.С. е бил лишен по адм. ред от възможността да управлява МПС със Заповед за ПАМ №19-0331-000073 от 05.04.2019 г.  при изпълнение наказанието „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 8 месеца считано от 05.04.2019 г.

ВРЪЩА на РУ-Р. приобщеното по делото веществено доказателство, а именно непрозрачен найлонов плик с надписи на английски език и изписан №ARLF-0361, съдържащ пластмасов регистратор за употреба на наркотични вещества - Drager Drug Check  3000.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.И.С. да заплати по сметка на Рг.РС сума от 6.00 лева, представляващи разноски за свидетели, както и пет лева по сметка на Рг.РС за издаване на ИЛ.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:..............................................