П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3523

 

Номер   3523

Година   26.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100632

по  описа  за

2019

година

 

ПОСТАНОВЯВА в книгата по чл.49, ал.1 от ЗН, водена в Рг.РС да се впише приемането от Х.И.Т., ЕГН*, с адрес в Г.Р., У.„Ч.Р.“№63  на наследството на неговата сестра Р.И.Т., ЕГН*, б.ж. на Г.Р., починала на 16.04.2014 г.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба, подадена Ч. РС-Рг. до ОС-Бл. в двуседмичен срок, който за заинтересованата страна Х.Т. тече от днес, а за молителя „.Д.”-ЕАД тече от дата на получаване на препис от протокола от днешното съдебно заседание.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………