Р Е Ш Е Н И Е    3185

 

Номер   3185

Година   03.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100370

по  описа  за

2019

година

 

Производството е образувано по искова молба Производството е образувано по искова молба с правно основание чл.500, ал.1, т.1 от КЗ, депозирана от ЗД„Е.”, ЕИК*, с адрес: Г.С., Б.„Х.К.”43, представлявано от Й.Ц. и Р.Б., Ч. К.А. - юрисконсулт, против И.Ц.С.,  ЕГН*, от с.Д.Д., о.Р., У.„Ч.“№25.

Ищецът претендира на основание чл.500, ал.1, т.1 от КЗ, заплащането на сумата от 1`039.17 лв., представляваща изплатено застрахователно обезщетение по щета№*/22.11.2017 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на депозиране на исковата молба в съда.

С исковата молба се претендират и  сторените по делото разноски.

В писмено становище от 26.06.2019 г. ищецът прави искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника, тъй като в случая спрямо ответника са налице предпоставките, визирани в разпоредбата на чл.239, ал.1, т.1 и т.2 от ГПК - ответникът не представя в срок отговор на исковата молба, не се е явява в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, като са му указани последиците от неспазване сроковете за размяна на книжа и неявяването му в съдебно заседание, а предявеният иск е основателен с оглед представените доказателства.

В едномесечния срок по чл.131, ал.1 от ГПК, ответникът не представя писмен отговор и не сочи доказателства. В съдебно заседание не се явява законен представител или пълномощник на ответника.

На страните са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и неявяване в съдебно заседание.

Искът се подкрепя от представените писмени доказателства.

Съдът приема, че в случая са налице предпоставките на чл.238 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, тъй като ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се е явил в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие и ищецът е поискал постановяване на неприсъствено решение срещу ответника. Освен това, съгласно изискванията на чл.239 от ГПК, на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание.

Към настоящия момент съдът счита, че предявеният от ищеца иск е допустим и вероятно основателен с оглед заявените в исковата молба обстоятелства и представените с нея писмени доказателства.

На основание горното съдът намира, че с оглед направеното искане и наличието на предвидените в чл.238, ал.1 и чл.239, ал.1 ГПК предпоставки, следва да се постанови неприсъствено решение, като иска бъде уважен в предявения размер относно претендираната главница.

Съответно, при така постановения резултат, ищецът има право на сторените от него съдебно-деловодни разноски в размер от 100.00 лв., от които: 50.00 лв. – платена държавна такса и 50.00 лв. – юрисконсултско възнаграждение.

Съгласно чл.239, ал.2 от ГПК, неприсъственото решение не се мотивира по същество, тъй като се основава на наличието на описаните по-горе предпоставки.

Водим от горното и на основание чл.239 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА И.Ц.С.,  ЕГН*, от с.Д.Д., о.Р., У.„Ч.“№25, ДА ЗАПЛАТИ на ЗД„Е.”, ЕИК*, с адрес: Г.С., Б.„Х.К.”43, представлявано от Й.Ц. и Р.Б. сумата от 1`039.17 лв., представляваща изплатено застрахователно обезщетение по щета №*/22.11.2017 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на депозиране на исковата молба в съда – 04.04.2019 г.

ОСЪЖДА И.Ц.С.,  ЕГН*, от с.Д.Д., о.Р., У.„Ч.“№25, ДА ЗАПЛАТИ на ЗД„Е.”, ЕИК*, с адрес: Г.С., Б.„Х.К.”43, представлявано от Й.Ц. и Р.Б., сумата от 100.00 лв., представляваща  деловодни разноски – държавна такса и юрисконсултско възнаграждение.

Решението не подлежи на обжалване.

На страните да се изпратят преписи от решението.

В едномесечен срок от връчването на неприсъственото решение страната, срещу която то е постановено, може да поиска от въззивния съд неговата отмяна по реда на чл.240 от ГПК. 

 

Районен съдия:.........................................................