Р Е Ш Е Н И Е    3219

 

Номер   3219

Година   04.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100481

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на чл.530 и сл. от ГПК, във вр. с чл.6, ал.2 от СК. Образувано е по молба на непълнолетната А.Е.М. с ЕГН*, действаща лично и С.С. на своите родители – баща Д.А.О. с ЕГН* и майка Е.Д.М. с ЕГН*, с която се иска съдът да постанови решение, с което да й разреши да сключи граждански брак с пълнолетния А.А.Г. с ЕГН*.

В съдебно заседание молителката А.Е.М. заявява, че поддържа молбата си. Твърди, че двамата с А.А.Г. желаят да сключат граждански брак поради взаимно разбирателство. Допълва доводите си, като заявява, че имат дете от общото им съжителство с Г..

Р. на молителката - баща Д.А.О. с ЕГН* и майка Е.Д.М. с ЕГН*, декларират в писмена декларация пред съда, че са съгласни дъщеря им да сключи граждански брак с посоченото лице.

Пълнолетният А.А.Г. също заявява лично пред съда, че желае да сключи граждански брак с непълнолетната А.Е.М., с която съжителстват съвместно.

Д”СП”-В. и Д”СП”-Я., в откритото съдебно заседание по делото чрез социален работник, изразяват становище, че е в интерес на непълнолетната А.Е.М. да сключи граждански брак с посоченото лице, доколкото двамата съжителстват съвместно.

Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени доказателства и изслуша становищата на страните, съобразявайки разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Видно от удостоверение за раждане от 17.01.2019 г., издадено въз основа на акт за раждане №308/09.05.2003 г., към настоящия момент молителката е непълнолетна, но е навършила 16 години. Същата произхожда от майка Е.Д.М. с ЕГН* и баща Д.А.О. с ЕГН*.

По делото е приложена декларация с рег. №2624/07.05.2019 г. на нотариус в район РС-Рг., в която е обективирано С. на майката на молителката Е.Д.М. с ЕГН*, да сключи граждански брак с пълнолетния А.А.Г..

При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

От доказателствата по делото се установява, че молителката е непълнолетна, но е навършила 16 години. Единствената възможност да сключи граждански брак е при наличие на съдебно разрешение. Разпоредбата на чл.6, ал.2 от СК предвижда възможност такова разрешение да бъде дадено от съда по изключение, в случай че важни причини налагат това. Съдът, преценявайки материалите по делото и по-конкретно обстоятелството, че молителката съжителства с пълнолетния А.А.Г. през един сравнително продължителен период от време, както и настоящото им семейно положение, и желае да сключи граждански брак, намира, че в настоящия случай са налице предпоставките да бъде постановено решение, с което исканото разрешение бъде дадено. Следва да се вземе предвид и обстоятелството, че по време на проведеното изслушване пред съда непълнолетна А.Е.М. показа, че осъзнава същността на брака и отговорностите, които следват от него, като е готова да ги поеме. Пълнолетният А.А.Г. също изразява категорична готовност да встъпи в брак, като осъзнава последиците от него. При своята преценка съдът съобрази и даденото от Р. на молителката съгласие в този смисъл, който недвусмислено заявяват, че желаят дъщеря им да сключи брак с посоченото лице. Следва да бъде отчетено и положителното становище на представителя на Д”СП", който категорично заявява, че е в интерес на непълнолетната А.Е.М. съдът да й разреши да сключи граждански брак с А.А.Г..

С оглед гореизложеното, настоящият съдебен състав намира, че в случая са налице "важни причини" по смисъла на чл.6, ал.2 от СК, които обуславят съдът по изключение да даде разрешение непълнолетната А.Е.М. да сключи граждански брак с лицето А.А.Г..

Така мотивиран, съдът:

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА на непълнолетната А.Е.М. с ЕГН*, действаща лично и С.С. на своите родители – баща Д.А.О. с ЕГН* и майка Е.Д.М. с ЕГН*, да сключи граждански брак с пълнолетния А.А.Г. с ЕГН*.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.537, ал.1 от ГПК.

Препис от настоящото решение да се връчи на молителката.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………………..