Р Е Ш Е Н И Е    3236

 

Номер   3236

Година   08.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20171240101360

по  описа  за

2017

година

 

Производството е образувано въз основа на искова молба, подадена от Етажна собственост на сградата на Ф.Х. (F.H.), с адм. адр. г.Б. м. „Г.", И.0. представлявана от Е.В.П., ЕГН*, с А. с.Д., О.Р., У.14 - Управител, Ч. А.Б.П.Б. - КАК, със съд. адр. Г.Б., У."Т.А."№2, .7, срещу Т.Б.К., испански гражданин, роден на 16.11.1956 г. в П.д.М., с А. И., о.А., У.„А.”№4 и Х.А.О.С., испански гражданин, роден на 24.07.1956 г. в П.д.М., с А. И., о.А., У.„Д.П.”№3 с адрес в РБ: Г.Б., м.„Г.", И.0.С. на Ф.Х. (F.H.).

Позовавайки се на изложените в исковата молба фактически и правни твърдения, обуславящи според ищецът наличието на правен интерес от предявяване на процесният иск, се иска съдът да постанови решение, с което да осъди Т.Б.К., испански гражданин, роден на 16.11.1956 г. в П.д.М., с А. И., о.А. У.„А.”№4 и Х.А.О.С., испански гражданин, роден на 24.07.1956 г. в П.д.М., с А. И., о.А., У.„Д.П.”№3 с адрес в РБ: Г.Б., м.„Г.", И.0.С. на Ф.Х. (F.H.) да заплатят солидарно на Етажна собственост на сградата на Ф.Х. (F.H.), с адм. адр. г.Б., м.„Г.", И.0. с подадено уведомление, изх. №94-02-6517{1}/23.05.2013 г. представлявана от Е.В.П., ЕГН*, с А. с.Д., О.Р., У.14 - Управител, сумата от 7`469,53 EUR , включваща следните задължения:

1. Такса поддръжка и управление общо в размер на 5`069,19 €, от които 724,17 € за 2011 г.; 724,17 € за 2012 г.; 724,17 € за 2013 г.; 724,17 € за 2014 г., 724,17 € за 2015 г., 724,17 € за 2016 г. и 724,17 € за 2017 г.

2. Допълнителни услуги извън включените в т.1, а именно 1`575.00 €, от които 525.00 € за 2015 г.; 525.00 € за 2016 г. и 525.00 € за 2017 г.

3. Сума за извършване на СМР по общите части на ЕС 825,34 €, ведно със законната лихва върху претендираните суми, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумите.

С исковата молба процесуалният представител на ищцовата етажна собственост ангажира писмени доказателства.

В съдебно заседание пълномощникът на ищеца поддържа предявените искове и направените доказателствени искания. Не сочи нови доказателства.

В срока по чл.131 от ГПК, ответиците, редовно уведомени по реда на Регламент (ЕО) 1393/2007, не представят писмен отговор, с който да изразят становище по предявените искове и/или да ангажира доказателства.

Ответниците не изпращат представител и в откритото съдебно заседание.

Процесуалната пасивност на ответника мотивира пълномощникът на етажната собственост да отправи искане за разглеждане на делото по реда на чл.238 и сл. от ГПК. С протоколно определение от 06.06.2019 г., съдът допусна развитие на производство по постановяване на неприсъствено решение като прие, че са налице предпоставките на чл.238, ал.1, вр. чл.239, ал.1, т.1 и 2 от ГПК – ответниците не са предприели никакви процесуални действия в срока за отговор и в първото съдебно заседание, след като изрично са им указани неблагоприятните последици от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяването в първото по делото съдебно заседание, вкл. и възможността за постановяване на неприсъствено решение.

От друга страна, предявените от етажната собственост осъдителни искове са допустими и вероятно основателни.

Съобразно сочените в исковата молбата страни, фактически основания и петитум претенцията е допустима – изхожда от активно процесуално легитимирано търговско дружество против правоспособни физически лица и от данните по делото не се установява наличието на отрицателни процесуални предпоставки, съществуването на които да е пречка за надлежното упражняване на право на иск.

Въз основа на приложените към исковата молба документи могат да се направят фактическите констатации, че ответниците са етажни собственици в сградата, чиято етажна собственост предявява претенции за заплащане на дължими такси. Представени са и протоколи от общо събрание на етажните собственици, на което са взети решения за заплащане на претендираните от ищеца такси за поддръжка и управление на общите части на сградата в режим на етажна собственост и други такси и разноски. Въз основа на посочените данни съдът приема, че са налице достатъчно доказателства, въз основа на които да се приеме, че за ответника е възникнало задължението да заплаща таксите, приети с решения на общото събрание, което обосновава и извода за вероятна основателност на предявените осъдителни искове.

Гореизложените доводи, обосноваващи съществуването на процесуалните и материалното условия за постановяване на неприсъствено решение, предпоставят приложението на разпоредбата на чл.239, ал.2 от ГПК, поради което настоящия съдебен акт не следва да бъде мотивиран по същество, а исковите претенции на етажната собственост на сградата на Ф.Х. (F.H.), с адм. адр. г.Б. м.„Г.", И.01101, трябва да бъдат уважени единствено въз основа на извода на съда за тяхната вероятна основателност, основана на твърденията в исковата молба и представените с нея доказателства.

В изпълнение на разпоредбата на чл.78, ал.1 от ГПК и с оглед изхода на производството, в тежест на ответника следва да бъдат възложени направените от ищеца в исковото производство разноски за заплащане на държавна такса и адвокатски хонорар, възлизащи общо на сумата от 1`184,12 лв.

Водим от горното и на основание чл.239, ал.2 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА Т. Б. К., испански гражданин, роден на 16.11.1956 г. в П.д.М., с А. И., о.А., У.„А.”№4 и Х.А.О.С., испански гражданин, роден на 24.07.1956 г. в П.д.М., с А. И., о.А., У.„Д.П.”№3, да заплатят солидарно на Етажна собственост на сградата на Ф.Х. (F.H.), с адм. адр. г.Б., м,„Г.", И.0. представлявана от Е.В.П., ЕГН*, с А. с.Д., о.Р., У.14, сумата от 7`469,53 EUR, ведно със законната лихва върху нея от датата на подаване на исковата молба – 10.10.2017 г., до окончателното изплащане на вземането, от която а) сумата от 5`069,19 EUR - такса поддръжка и управление за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 г.; б) сумата от 1`575.00 EUR – такса за допълнителни услуги за 2015, 2016 и 2017 г. и в) сумата от 825,34 EUR - сума за извършване на СМР по общите части на ЕС.

ОСЪЖДА Т.Б.К., испански гражданин, роден на 16.11.1956 г. в П.д.М., с А. И., о.А., У.„А.”№4 и Х.А.О.С., испански гражданин, роден на 24.07.1956 г. в П.д.М., с А.И., о.А., У.„Д.П.”№3, да заплатят солидарно на Етажна собственост на сградата на Ф.Х. (F.H.), с адм. адр. г.Б., м.„Г.", И.0. представлявана от Е.В.П., ЕГН*, с А. с.Д., о.Р., У.14, сумата от 1`184,12 лв., представляваща направени от ищеца разноски за заплащане на държавна такса и адвокатски хонорар.

Решението не подлежи на обжалване.

 

Районен съдия:………………………………….