Р Е Ш Е Н И Е    3379

 

Номер   3379

Година   17.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100028

по  описа  за

2018

година

 

Производството по делото е образувано след отделяне в самостоятелно производство и изпращане на Рг.РС на предявения осъдителен иск по чл.21 ЗЗД от М.Г. – британска гражданка, Ч. пълномощниците й А.Д.К.У. – вписан в Единния регистър на чуждестранните адвокати с личен №* при АК-С. и А.П.М. – от АК-С., против „.Б., с адрес: Г.С., Р.В., П.С.Н.№7 с ЕИК*, представлявано от Л.Х. и А.К. за сумата от 10`000.00 лв., представляваща обезщетение за вреди /претърпяна загуба/, причинени от непозволено намесване на ответника в договорните отношения във връзка със сключения от ищцата предварителен договор за покупко-продажба на право на строеж на недвижим имот и за строителни и довършителни работи, от които 5`000.00 лв. имуществени вреди и 5`000.00 лв. неимуществени вреди.

На основание чл.214, ал.1 от ГПК е допуснато изменение на предявения иск с правно основание чл.21, от ЗЗД, по отношение разпределението на търсеното обезщетение за сумата от 10`000.00 лв. - обезщетение за претърпените и търпими от ищцата имуществени и неимуществени вреди в следствие на всички непозволени и недобросъвестни действия на ответника, изразяващи и най-вече да попречи да се изпълни цитирания предварителен договор без тежести е разпределена както следва: 6`000.00 лв. - обезщетение за имуществени вреди и 4`000.00 лв. обезщетение за неимуществени вреди.

От страна на ответника в едномесечния срок по чл.131, ал.1 от ГПК е представен писмен отговор, с който прави възражение за неоснователност на исковите претенции.

Съгласно предварителен договор за покупко-продажба на правото на строеж на недвижим имот и строителни и довършителни работи от 2006 г. между М.Г. като купувач и „Б.С.Д.“ЕООД като продавач страните са се задължили да подпишат окончателен договор за покупко-продажба правото на строеж за недвижим имот, представляващ: апартамент №С 2 находящ се на първи етаж в сграда на С.Д., състояща се от мазе и четири етажа, която ще бъде построена в поземлен имот №151063 с площ 5267 кв.м., разположен в местност Ш., землището на Г.Б., със застроена площ на апартамента 24,76 кв.м., състоящ се от: коридор, тоалетна/баня, хол с кухня, и балкон, при съседи: коридор, апартамент С 1, калкан и апартамент С 3, ведно с 0,55% съответващи на 15,22 кв.м. ид. ч. от общите части на сградата и правото на строеж на сградата за сумата от 26`148,60 €.

В чл.4 от предварителния договор страните са постигнали съгласие правото на продавача да сключи конвенционална ипотека върху правото на строеж, като разходите във връзка със заема се поемат от продавача.

С анекс към предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот за апартамент С20, строеж на „С.Д.“ от 2007 г. страните са се споразумели относно промяна на банковата сметка, по която следвало да се заплаща уговорената продажна цена.

На 10.10.2007 г. между „ГБ-Б.С.Д.”ЕООД, ЕИК*, представлявано от управителя Н.П.Х. и „.Б., с адрес: Г.С., Р.„В.“, П.„С.Н.”№7 с ЕИК*, представлявано от Л.Х. и А.К. е сключен договор за учредяване на договорна ипотека, обективиран в нотариален акт №93, т. IV, рег. №3057, н.д. №651/2007 г. на нотариус С.К. с рег. №505 в НК, с Р. на действие РС-Рг., вписан в Службата по вписванията Р. с вх.рег. №6682/10.10.2007 г., акт №172, т. ІІІ, д. №6128/2007 г. С ипотеката е обезпечено вземането на „ГБ-Б.С.Д.”ЕООД, ЕИК*, по договор за банков кредит №278/09.10.2007 г., с който ответната банка е предоставила на „ГБ-Б.С.Д.”ЕООД, ЕИК*, банков кредит от 3`450`000.00 € с два подлимита: инвестиционен кредит от 3`000`000.00 € и револвиращ кредит от 450`000.00 €, при посочените в договора за ипотека условия. Краен срок за погасяване на първия подлимит инвестиционен кредит – 08.06.2009 г., краен срок на погасяване на втория подлимит револвиращ кредит – 08.04.2009 г. За обезпечаване на всички вземания на банката-кредитор по договор за банков кредит №278/09.10.2007 г., с посочения нотариален акт е учредена договорна ипотека върху следните собствени на „ГБ-Б.С.Д.”ЕООД, ЕИК*, недвижими имоти и вещни права: поземлен имот с №151063 с площ от 5267 кв.м., находящ се в местността “Ш.“, землището на Г.Б., образуван от имоти с №№151056, 151028, 151062, 151073, 151074, 151075, 151070, 151035, 151034, 151033, 151032 при описаните в договора за ипотека граници, ведно с правото на строеж върху имота, включващо правото да се построи жилищен комплекс за сезонно ползване „С.Д.“, със застроена площ от 1575 кв.м. и разгърната застроена площ от 8911 кв.м., съгласно одобрен архитектурен проект от О.Б. от 24.11.2006 г. и разрешение за строеж №384/24.11.2006 г., издадено от О.Б.. В договора за учредяване на ипотека подробно е описан бъдещия строеж на сградата, както и самостоятелните обекти, които ще се изградят в сградата. В нотариалния акт б. В/ първи етаж е описан апартамент С2, със застроена площ на апартамента 24.76 кв.м. и тераса 11.20 кв. м. към него, състоящ се от- коридор, баня с тоалетна и дневна с кухня, при съседи: коридор, Апартамент С1, външна стена и Апартамент С3, ведно с 0.45% съответни на 8,07 кв.м. ид. ч. от общите части на сградата и правото на строеж на сградата.

С анекси №1/07.10.2008 г., №2/06.03.2009 г., №3/03.04.2009 г., №4/07.09.2009 г., №5/05.10.2009 г., №6/08.12.2009 г., №7/08.02.2010г. и №8/08.03.2010г. към договор за банков кредит №278 от 09.10.2007 г. е продължен крайния срок за издължаване на инвестиционния кредит и револвиращия кредит до 08.06.2011 г.

С нотариален акт за продажба на право на строеж върху недвижими имот и строителство №115, том IV, рег. №3135, дело №671 от 2007 г., ищцата М.Г. е закупила от „ГБ-Б.С.Д.”ЕООД, ЕИК*, безсрочното право на строеж за построяване на следния недвижим имот: апартамент №С 2, находящ се на първи етаж, на сграда С.Д., състояща се от сутерен, четири етажа и подпокривен етаж, в УПИ 151063 с площ от 5 267 кв.м., находящ се в землището на Г.Б., при граници и съседи, подробно посочени в акта, като застроената площ на апартамента е 24,76 кв.м., състои се от: баня с тоалетна, дневна с кухня, тераса с площ от 11,20 кв.м., при съседи: коридор, апартамент С 1, външна стена и апартамент С 3, ведно с 0.45% съответни на 8,07 кв.м. ид. ч. от общите части на сградата и правото на строеж на сградата за сумата от 17`432,40 €. Продавачът се задължил да построи обекта, за който е продал безсрочното право на строеж, като го изгради и предаде във вида, описан в нотариалния акт, не по-късно от 31.05.2008 г., като общата цена на строителството и довършителните работи е посочена в размер на 26`148,60 €. Купувачът се задължил да заплати на продавача цената на правото на строеж, стойността на строителството и дължимия ДДС по посочена банкова сметка на дружеството-продавач по подробно описани срокове и суми за плащане.

По делото са приети платежни документи, от които е видно, че ищцата М.Г. е заплатила уговорената продажна цена.

В Рг.РС въз основа на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК, в полза на „.Б., с адрес: Г.С., Р.В., П.С.Н.№7 с ЕИК*, представлявано от Л.Х. и А.К., срещу длъжниците „ГБ-Б.С.Д.“ЕООД с ЕИК*, с адрес в Г.Б., У.“К.П.В.”№3, представлявано от управителя Н.Па.Х. и „Г.Н.“ЕООД с ЕИК*, с адрес в Г.Б., У.“К.П.В.”№3, представлявано от управителя Н.Па.Х. е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.417 ГПК и изпълнителен лист по ч.Г.д. №678/2014 г. по описа на съда въз основа на извлечение от счетоводните книги на ответната банка по договор за банков кредит №278 от 09.10.2007 г. и анекси към него. Ответната банка въз основа на издадения изпълнителен лист по ч.Г.д. №678/2014 г. по описа на РС-Рг. е образувала изпълнително дело №478/2014 г. по описа на ЧСИ Ш.Д., по което дело апартамент С 2 бил изнесен на публична продан. С обявление от 09.02.2016 г. недвижимият имот е изнесен на публичната продан с първоначална цена 37`634.82 лв. Ищцата на е уведомена за образуваното ч.Г.д. №678/2014 г. по описа на РС-Рг. и изпълнително дело №478/2014 г. по описа на ЧСИ Ш.Д..

От заключението на вещото лице по допуснатата и приета от съда съдебно-икономическа експертиза, кредитирано като обективно и компетентно дадено се установява, че ищцата е превела по сметка на „ГБ-Б.С.Д.“ЕООД с ЕИК*, суми за апартамент С2, които суми впоследствие са прехвърляни в друга сметка на дружеството, от която са погасявани задълженията му по ивнестиционния и револвиращ кредит.

При така приетата фактическа обстановка съдът от правна страна приема следното:

Предявеният иск е допустим, но изцяло неоснователен и като такъв следва да бъде отхвърлен. Съображенията в тази насока са следните:

Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.2 ЗЗД трети лица, които недобросъвестно попречат на изпълнението на договора, дължат обезщетение. Посоченият иск е специална форма на деликтната отговорност и уважаването му изисква установяване при условието на пълно и главно доказване на фактите от фактическия състав на деликта по смисъла на чл.45 ЗЗД, а именно: 1/ съществуването на договорно правната връзка между ищцата и негов контрагент – в случая „ГБ-Б.С.Д.“ЕООД с ЕИК*; 2/ конкретните противоправни и недобросъвестни действия действия от страна на ответника, създаващи пречки за изпълнението на това договорно правоотношение; 3/ развалянето на договора по причини поведението на третото лице 4/ настъпилите конкретни вреди за ищеца, вкл. техния размер; 5/ причинна връзка между противоправното поведение на ответника и настъпилите за ищеца вреди.

Според съда ищцата, чиято е тежестта да установи горните факти, не стори това.

От приетите по делото доказателства се установи наличието на договорна връзка между ищцата М.Г. и „ГБ-Б.С.Д.“ЕООД с ЕИК*, като през 2006 г. между тях е сключен предварителен договор за продажба на право на строеж и договор за извършване на строителни и довършителни работи. С цитирания договор „ГБ-Б.С.Д.“ЕООД с ЕИК*, се е задължило съгласно чл.1.1 от договора да прехвърли на купувача М.Г. собствеността върху правото на строеж, освободен от тежести. В чл.4 /3/ от договора обаче страните са постигнали съгласие продавачът да има право да ипотекира правото на строеж. Страните по договора с анекс от 2007 г. са постигнали съгласие за изменение на договора, като е променена банковата сметка, по която ищцата като купувач следва да внася уговорената продажна цена. След като в договора между ищцата и „ГБ-Б.С.Д.“ЕООД с ЕИК*, е предвидено право на продавача „ГБ-Б.С.Д.“ЕООД с ЕИК*, да ипотекира правото на строеж, той в качеството си на собственик на същия, е учредил в полза на банката ответник договорната ипотека, обективирана в нотариален акт №93, т. IV, рег. №3057, н.д. №651/2007 г. на нотариус С.К. с рег. №505 в НК, с Р. на действие РС-Рг., вписан в Службата по вписванията Р. с вх.рег. №6682/10.10.2007 г., акт №172, т. ІІІ, д. №6128/2007 г.

На 16.10.2007 г., след обременяване на недвижимия имот и на правото на строеж на жилищен комплекс за сезонно ползване „С.Д.“, собственикът на терена и на правото на строеж „ГБ-Б.С.Д.“ЕООД с ЕИК*, се е разпоредило частично с притежаваното от него правото на строеж в полза на ищцата, като й е продал безсрочно правото да построи и стане собственик на апартамент С 2.

Действията на банка „.Б. не са предизвикали неизпълнение на договореностите между ищцата и „ГБ-Б.С.Д.“ЕООД с ЕИК*, в нито една от известните му проявни форми. Нещо повече със сключения окончателен договор е предвидено, че продавачът ще учреди ипотека, както и срокът на заличаване на ипотеката. Ищцата се е съгласила да сключи окончателен договор за покупка на правото на строеж при приетите с него условия, едно от които е отговорността на продавача в случай на неизпълнение или неточно изпълнение на отговорностите по договора. А дали прехвърлимото право е обременено с тежест, е проверимо обстоятелство преди сделката.

Ответникът, сочен като трето лице, не е попречил недобросъвестно за изпълнението на предварителния договор между ищцата и дружеството – продавач със сочените в исковата молба действия. Конкретните права и задължения по изграждане на обекта са договорени с окончателния договор между ищцата и „ГБ-Б.С.Д.“ЕООД, подписан след сключване на договора за кредит между продавача „ГБ-Б.С.Д.“ЕООД по предварителния договор и ответната Банка - „.Б., както и след подписания договор за учредяване на договорна ипотека между тях.

Ищцата не доказа твърдените противоправни действия на ответника „.Б., които да са създали пречки за изпълнението на поетите задължения от „ГБ-Б.С.Д.“ЕООД към ищцата, а от там и до настъпването на конкретни имуществени и неимуществени вреди за ищцата, поради което и предявените искове се явяват неоснователни.

Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения иск с правно основание чл.21 от ЗЗД от М.Г. – британска гражданка, Ч. пълномощниците й А.Д.К.У. – вписан в Единния регистър на чуждестранните адвокати с личен №* при АК-С. и А.П.М. – от АК-С., против „.Б., с адрес: Г.С., Р.В., П.С.Н.№7 с ЕИК*, представлявано от Л.Х. и А.К. за заплащане на сумата от 10`000.00 лв., представляваща обезщетение за вреди /претърпяна загуба/, причинени от непозволено намесване на ответника в договорните отношения във връзка със сключения от ищцата предварителен договор за покупко-продажба на право на строеж на недвижим имот и за строителни и довършителни работи, от които 6`000.00 лв. имуществени вреди и 4`000.00 лв. неимуществени вреди, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването на страните пред Бл.ОС.

 

Районен съдия:………………………………………..