Р Е Ш Е Н И Е    3387

 

Номер   3387

Година   18.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100683

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на чл.30 от ЗЗДет. Депозирана е молба с правно основание чл.29 от ЗЗДет., в която В.К. – Директор на Д”СП-Р. прави искане за настаняване на детето Б.С.Ш., ЕГН*, в професионалното приемно семейство на Т.М.М. с ЕГН*, с адрес Г.Р., о.Р.,  о.Б., у.„З.”№52, и Н. адрес Г.Р., о.Р.,  о.Б., ж.„И.“, б.4, в.Б, .2, а.5., вписана в Регистъра на утвърдени приемни семейства, воден към РДСП-Б., за срок от 12 месеца или до настъпването на причини, водещи до изменение или прекратяване на временната мярка по реда и при условията на чл.29 от ЗЗД. На основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, при установена нужда от О„ЗД” при Д„СП”-Р., детето Б.С.Ш., ЕГН*, да ползва „заместваща приемна грижа”, съгласно Правилника за прилагане на ЗЗДет. Иска се също така, да се определи на биологичното семейство, режим на лични контакти и отношения с детето Б.С.Ш., ЕГН*, както следва: всеки вторник и четвъртък от 11.00 ч. до 12.00 ч. в сградата на Областния екип по приемна грижа, на А. у.„С.С.”№1 в г.Р.. Прави се и искане да се прекрати настаняването на детето Б.С.Ш. в професионалното приемно семейство на К.Г.Б. и С.Р.Б..

Като съображения за искането се излага, че детето Б.С.Ш. е с родители: майка – С.Б.Ш. и баща – неизвестен. Детето е било отглеждано от различни приемни семейства, като последно от тях се е отказало поради обективни причини. След това със заповед №ЗД/Д-Е-Р-015/04.06.2019 г. на директора на Д„СП”-Р. детето Б.С.Ш. временно е настанено в професионалното приемно семейство на Т.М.М., като е прекратено настаняването му в семейството на К.Г.Б. и С.Р.Б..

Твърди се, че в срока на настаняването по съдебен ред, майката на детето е консултирана какво налага настаняване на детето в новото приемно семейство. Същата няма възможност да поеме грижите за детето си, а такава нямат и най-близките и роднини.

Представени са писмени доказателства.

В съдебно заседание молителят, чрез своя представител – А.П. – социален работник в отдел в Д”СП-Р., поддържа молбата. Излага, че роднините по права и съребрена линия от първа степен на майката на детето не желаят или нямат възможност да поемат грижите за него. Изразява становище, че е в най-добър интерес на детето същото да бъде настанено в професионалното приемно семейство на Т.М.М..

Назначеният на основание чл.15, ал.8 от ЗЗДет особен представител на детето - адвокат Л.-Ц., излага довод, че молбата е основателна и следва да бъде уважена. Мотивира подробни съображения, като най-общо сочи, че не са налице нови обстоятелства, които да налагат промяна на фактическото положение. Майката С.Б.Ш. желае детето да остане в приемното семейство, каквото е и желанието на членовете на последното, а от друга страна роднините му не желаят да поемат тази грижа. Счита, че режима на лични контакти следва да бъде по-чест, защото детето ще има нужда да вижда по-често майка си.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

Районният съд, като обсъди наведените от страните доводи и след преценка на събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

Видно от удостоверение за раждане, издадено на 16.01.2019 г. от О.Р., въз основа на акт за раждане №0015 от 16.01.2019 г., детето чието настаняване се иска - Б.С.Ш., ЕГН*, е родено на 13.01.2019 г. в Г.Р., с родители: майка – С.Б.Ш. и Баща – неизвестен.

Със заповед №ЗД/Д-Е-Р-004/15.02.2019 г. на директора на Д„СП”-Р. детето Б.С.Ш., ЕГН*, временно е настанено в професионалното приемно семейство на К.Г.Б. и С.Р.Б..

Видно от Решение №1329/14.03.2019 г., постановено по Г. Д. №269/2019 г. по описа на Рг.РС, детето Б.С.Ш. е настанено в професионалното приемно семейство на К.Г.Б. и С.Р.Б., за срок от 12 месеца.

Със заявление от 30.04.2019 г. К.Г.Б. и С.Р.Б., са поискали ползването на заместваща грижа, защото заминават извън границите на Р.Б..

Със заповед №ЗД/Д-Е-Р-011/03.05.2019 г. на директора на Д„СП”-Р., ползването на заместваща грижа от детето Б.С.Ш., ЕГН*, което временно е настанено в професионалното приемно семейство на А.Л.И. и И.Д.И., считано от 03.05.2019 г. до 03.06.2019 г.

Със заявление от 03.06.2019 г. К.Г.Б. и С.Р.Б. са поискали прекратяване на договора за отглеждане на детето Б.С.Ш., ЕГН*.

Със заявление от 04.06.2019 г. А.Л.И. и И.Д.И. са заявили, че не могат да продължат да полагат грижи за  детето Б.С.Ш., ЕГН*.

Със заявление от 04.06.2019 г. Т.М.М. е поискала детето Б.С.Ш., ЕГН*, да бъде настанено за отглеждане при нея, като професионален приемен родител.

Със заявление от 04.06.2019 г. С.Б.Ш. е дала съгласие детето и Б.С.Ш., да бъде настанено за отглеждане при Т.М.М., като професионален приемен родител, заявявайки, че все още няма възможност да полага грижи за детето си.

Видно от Социален доклад от 04.06.2019 г., изготвен от Д”СП-Р., взаимоотношенията между майката С.Б.Ш. и детето Б.С.Ш. са добри. Оценката на родителския капацитет на последната е нисък. Същата не може да осигури подходящи жилищни условия и няма финансови възможности да посрещне ежедневните му нужди. Б.С.Ш. има роднински кръг от страна на майка си, обхващащ дядо му и баба му, както и братята и сестрите и, но никой от роднините му не може да се грижи за него. Единият от братята и не знае къде се намира, а другите двама са настанени в ЦНСТ-Г.Д.. От друга страна не са установени роднини и близки, които изразяват желание да отглеждат и възпитават детето. Майката на детето живее на съпружески начала с Д.М.. В доклада се сочи още, че детето е здраво с направени ваксинации.

Със заповед №ЗД/Д-Е-Р-015/04.06.2019 г. на директора на Д„СП”-Р. детето Б.С.Ш. временно е настанено в професионалното приемно семейство на Т.М.М., като е прекратено настаняването му в семейството на К.Г.Б. и С.Р.Б..

Видно от заповед от 27.09.2017 г. на директора на Д„СП”-Р., е наредено Т.М.М. да бъде вписана в Регистъра на утвърдени приемни семейства, воден към РДСП-Б., като такава която е подходяща да отглежда дете от 2 до 10 години. Преминала е успешно допълнително обучение и има необходимите знания и умения за отглеждане на дете на тази възраст. Има готовност и за спешно настаняване.

Видно от договор от 04.06.2019 г., същият е сключен между О.Р. /в качеството на доставчик на социална услуга „приемна грижа”/ и Т.М.М. /в качеството на професионално приемно семейство/

Видно от договор от 04.06.2019 г., същият е сключен между О.Р. и Т.М.М., същият урежда настаняването в професионалното приемно семейство на последната на детето Б.С.Ш..

Видно от Предложение от ОЕПГ с ИРМ О.Р. до Директора на РД„СП”-Б., е предложено да се промени профила на професионалното приемно семейство Т.М.М., на такова, което може да полага адекватно грижи за дете от 0 до 6 години.

Видно от мотивирано становище изготвено от С.К. /социален работник ОЕПГ/, съгласувано с Й.Ш. /началник ОЕПГ/, в същото е посочено, че Т.М.М., притежава необходимите знания и умения, като може да полага адекватно грижи за дете от 0 до 6 години, след като и е проведено обучение.

Видно от Декларации от Б.Ш. и М.Ш. същите не са съгласни детето да бъде настанено в семейството, на всеки от тях.

От изслушването на Т.М.М., проведено в съдебно заседание, се установява, че работи, но е излязла в майчинство заради детето Б.С.Ш.. Излага, че води детето на личният му лекар, като не са констатирани заболявания и същото е добре. Сочи, че тя самата няма заболявания, като сметките за апартамента си /ток и вода/ се изплащат навреме и не ги закъснява. Твърди, че живее с дъщеря си, която работи. Същата помага при отглеждане на детето, като се отнася добре с него и е съгласна с това фактическо положение. Споделя, че е професионален приемен родител от две години, като това е второто и дете, за което се грижи. Майката на детето го посещава, като има желание да провежда такива срещи. В съдебно заседание категорично потвърждава желанието си детето да бъде настанено в нейното приемно семейство. 

Видно от изслушването на С.Б.Ш., често се вижда с детето си. Твърди, че както тя, така и то не страдат от заболявания. Излага, че желае да отглежда детето, но все още няма такава възможност. Общо с бащата на детето получават 200.00 лева на месец и цигари. Изразява желание детето да се отглежда за срок от една г. от Т.М.М., като сочи, че роднините и не могат да се грижат за него, поради болест или трудова заетост. Твърди, че баща и пие, майка и е с тумор в главата, а двете и лели работят. Установява още, че бащата на детето не го е припознал.

Детето не е изслушвано предвид възрастта му.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи.

В казуса искането пред съда е направено от надлежно лице, съгласно разпоредбата на чл.26, ал.2 от ЗЗДет (АСП, Д”СП), поради което същото е допустимо. Именно Рг.РС е компетентен да разгледа настоящата молба, по настоящия адрес на детето.

Разгледано по същество се явява основателно. Държавата е тази, която гарантира и защитава основните права на детето във всички сфери на обществения живот и за всички групи деца. Държавните органи пък провеждат държавната политика за закрила на детето и създават подходящи условия за неговото развитие. Част от мерките за такава закрила, които те вземат по отношение на децата, е и настаняване в семейството на роднини или близки, както и приемно семейство. Към тази възможност се пристъпва, само когато отглеждането на детето в семейната среда, създадена от родителите не съществува, т. е. родителите са починали, не могат да полагат грижи поради обективни причини или без основателна причина трайно не полагат грижи за отглеждането и възпитанието му.

Съдът приема за безспорно установено наличието на хипотезата на посочената норма – не могат да полагат грижи поради обективни причини. Последното се обуславя от факта, че бащата на детето е неизвестен, а майката няма необходимия родителски капацитет, нито подходящи жилищни условия да полага грижа за детето си.

По смисъла на разпоредбата на чл.28, ал.3, вр. с чл.26 от ЗЗД, интереса на детето се явява критерия, обуславящ прилагането на предвидените мерки. В настоящия случай, естествената среда на детето се явява средата на приемното семейство на Т.М.М., тъй като тя отглежда и възпитава детето през последния месец до настоящия момент. Преди изтичане на срока на предишното настаняване по съдебен ред, детето е настанено временно при нея по административен ред. Сега се търси от съда скрепяването на това състояние в юридическа форма. Не се съдържат данни, това фактическо положение да застрашава интереса на детето, а от доказателствата по делото се извежда довод за създадени добри условия за живеене на детето, чието настаняване се иска. Макар биологичното семейство на детето да съществува, майката няма необходимия родителски капацитет, нито подходящи жилищни условия да полага грижа за детето си, които обстоятелства застрашават физическата и психическа цялост на същото. От друга страна, по делото се изрази съгласие  от Т.М.М., при която то ще бъде настанено. В този смисъл,  настаняването следва да стане в семейството и. Членовете на последното са в състояние да осигуря необходимите за отглеждането и издръжката на детето финансови средства, както и да полагат необходимите грижи. Данните по делото сочат, че Т.М.М. притежава необходимите качества, за да се справи адекватно с отглеждането и възпитанието на Б.С.Ш., както и че вече е изградена емоционална връзка и близки взаимоотношения между нея и детето. При това положение съдът намира, че чрез настаняването на детето в професионалното приемно семейството, интересите му ще бъдат защитени по най-добрия за него начин. Този извод се подкрепя и от извършеното изслушване на майката, от което се установява, че няма кой друг да полага грижи за същото, като то израства вече в приемното семейство и е здраво.

Съдът счита, че детето Б.С.Ш. следва да бъде настанено в семейството на Т.М.М., за срок от 12 месеца от влизането на решението в сила или до момента, в който настъпят основателни причини за прекратяване на настаняването, тъй като в негов интерес ще бъде да получава грижите, които същата ще полага за отглеждането и възпитаването му именно в този период от време.  Този срок следва да тече от влизане на настоящото решение в сила, като до тогава има действие заповед №ЗД/Д-Е-Р-015/04.06.2019 г. на директора на Д„СП”-Р..

Така следва да се прекрати  настаняването на детето Б.С.Ш., ЕГН*, в професионалното приемно семейство на К.Г.Б. и С.Р.Б..

На основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, съдът следва да постанови, при установена нужда от О„ЗД” към Д„СП”-Р., детето Б.С.Ш. да ползва „заместваща приемна грижа”, съгласно ПП ЗЗДет.

Според  чл.33, ал.1 от ЗЗДет приемното семейство е задължено да дава сведения на родителите за децата и да им съдейства за личните им отношения с тях.  По аналогия,  същото задължение се отнася и за семейството на близки. Настоящата инстанция, с оглед  нормата на чл.33, ал.1, изр.II от ЗЗДет - “Ако такива отношения са в интерес на детето, районният съд се произнася по техния режим с определение”, следва да се произнесе с определение и вр. със съществуващата предоставена възможност  на неговите родители да осъществяват контакти с  детето. Това се налага с оглед необходимостта детето да общува с родителите си, предвид правилното формиране и изграждане на същото като личност, като режимът на лични контакти следва да се съобрази и с възрастта на детето. По закон режимът следва да бъде фиксиран с оглед осъществяване на родителските права  родителите, като  настоящата инстанция  следва да определи режим на лични контакти на майката С.Б.Ш. с ЕГН* с детето Б.С.Ш., както следва: всеки вторник и четвъртък от 11.00 ч. до 12.00 ч. в сградата на Областния екип по приемна грижа, на А. у.„С.С.”№1 в г.Р.. По-сгъстен режим не е необходим, предвид малката възраст на детето и невъзможността на майката да се явява толкова често с оглед обстоятелството, че живее извън г.Р..

Водим от гореизложеното и на основание чл.28, ал.3 от ЗЗД, във вр. с чл.26, ал.1 от ЗЗД, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

НАЛАГА спрямо малолетното дете Б.С.Ш., ЕГН*, родено от майка – С.Б.Ш. с ЕГН* и баща – неизвестен, мярка за закрила „настаняване в професионално приемно семейство”, като детето бъде настанено в семейството на Т.М.М. с ЕГН*, с адрес Г.Р., о.Р.,  о.Б., у.„З.”№52, и Н. адрес Г.Р., о.Р.,  о.Б., ж.„И.“, б.4, в.Б, .2, а.5, вписана в Регистъра на утвърдени приемни семейства, воден към РДСП-Б., считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за срок от 12 месеца или до настъпването на причини, водещи до изменение или прекратяване на временната мярка по реда и при условията на чл.29 от ЗЗД, считано от влизане на решението в сила.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, при установена нужда от О„ЗД” при Д„СП”-Р., детето Б.С.Ш., ЕГН*, ДА ПОЛЗВА „заместваща приемна грижа”, съгласно Правилника за прилагане на ЗЗДет. 

ОПРЕДЕЛЯ на майката С.Б.Ш. с ЕГН*, режим на лични контакти и отношения с детето Б.С.Ш., ЕГН*, както следва: всеки вторник и четвъртък от 11.00 ч. до 12.00 ч. в сградата на Областния екип по приемна грижа, на А. у.„С.С.”№1 в г.Р..

ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Б.С.Ш., ЕГН* в професионалното приемно семейство на К.Г.Б. и С.Р.Б..

Препис от решението да се връчи на директора на Д”СП”-Р., на професионалното приемно семейство Т.М.М., както и на  майката С.Б.Ш. - за сведение и изпълнение.

Решението се изпълнява незабавно, като обжалването му не спира изпълнението.

Решението може да се обжалва пред Бл.ОС в седмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено и обявено.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………………….