Р Е Ш Е Н И Е    3391

 

Номер   3391

Година   18.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100709

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда глава ХХVІ от ГПК и е образувано по повод молбата с правно основание чл.50 от СК на Б.Г.Щ., с ЕГН*, от Г.Б., У.„Н.Г.”№16 и Г.К.Щ., ЕГН*, от Г.Б., У.„И.В.”№14.

В молбата си  твърдят, че са сключили гр. брак на 27.07.2009 г.  в Г.Б., като имат родено едно дете – М.Г.Щ., роден на 02.08.2009 г., ЕГН*.

Във връзка с искането на съпрузите за допускане на развод по взаимно съгласие, същите са постигнали съгласие за всички законоустановени изисквания, визирани в чл.51 СК, за което представят изготвено в писмена форма споразумение.

В съдебно заседание молителите поддържат молбата си и представеното писмено споразумение. Молят съда да прекрати брака, поради наличието на сериозно и непоколебимо съгласие за това, както и да утвърди постигнатото от тях споразумение.

Съдът, след като обсъди направените доводи и доказателствата по делото, намира за установено от фактическа страна следното:

От представеното към молбата копие от удостоверение за сключен гр. брак серия ВР, №* от 27.07.2009 г., издадено от О.Б. въз основа на акт за гр. брак №41 от 27.07.2009 г. е видно, че Г.К.Щ., ЕГН* и Б.Г.Б. са сключили гр. брак на същата дата, като съпругата след брака е приела да носи и фамилното име Щ..

От представеното заверено копие от удостоверение за раждане, издадено от О.Р. въз основа на акт за раждане №197 от 02.08.2009 г. се установява, че от брака си двамата съпрузи имат родено едно дете М.Г.Щ., роден на 02.08.2009 г., ЕГН*.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

І. По молбата с правна квалификация чл.50 от СК.

Молбата за развод по взаимно съгласие е подадена от лица, между които е сключен гр. брак, поради което същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.

Между съпрузите, с оглед заявеното от тях в молбата до съда и в съдебно заседание, е налице сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод, като мотивите за развод са ирелевантни, съгласно чл.50 от СК, поради което съдът не следва да ги издирва. Към молбата си молителите са представили споразумение по чл.51, ал.1 от СК, в което са уредили въпросите относно имуществените отношения помежду си, включително издръжката, ползването на семейното жилище и фамилното име, упражняването на родителските права, заплащане на издръжка в полза на родените от брака деца, местоживеенето на децата и режима на лични отношения на родителите с тях. Така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, и защитава интересите на децата на съпрузите-молители.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, бракът между молителите следва да бъде прекратен, а представеното споразумение – утвърдено.

ІІ. Относно разноските за производството:

Съгласно Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, действаща към момента на образуване на това производство и съгласно постигнатото между молителите споразумение, и като съобрази, че при образуване на производството е заплатена държавна такса в размер на 40.00 лева, съдът намира, че молителите не следва да заплащат по сметка на РС-Рг. допълнителна държавна такса.

Съпругът Г.К.Щ., ЕГН*, следва да заплати по сметка на съда сумата от 115.20 лв., представляваща допълнителна държавна такса във връзка с присъдената издръжка.

Молителката Б.Г.Щ., с ЕГН*, следва да заплати по сметка на съда сумата от 50.00 лв., представляваща държавна такса, касаеща имуществените отношения между страните (стойността на получения от нея дял).

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 27.07.2009 г. в Г.Б., с акт за гр. брак №41 от 27.07.2009 г. на О.Б. между Г.К.Щ., ЕГН*, и Б.Г.Щ., с ЕГН*, на основание чл.50 от СК - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.К.Щ., ЕГН*, и Б.Г.Щ., с ЕГН*, споразумение по чл.51, ал.1 от СК, както следва:

1. Родителските права за роденото от брака дете - М.Г.Щ., роден на 02.08.2009 г., ЕГН*, се предоставят на майката - Б.Г.Щ., с ЕГН* и ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето да бъде при майката – Г.Б., У.„В.Л.”№9.

2. Бащата Г.К.Щ., ЕГН*, се задължава да плаща на детето си М.Г.Щ., роден на 02.08.2009 г., ЕГН*, чрез неговата майка и законен представител Б.Г.Щ., с ЕГН*, месечна издръжка от 160.00 лева, дължима от датата на подавана на исковата молба в съда – 04.07.2019 г. до навършване на пълнолетие или до настъпването на обстоятелства, изменящи или погасяващи това задължение.

3. Определя се следния режим на лични отношения на детето М.Г.Щ., роден на 02.08.2009 г., ЕГН*, с бащата Г.К.Щ., ЕГН*, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 09.00 часа в съботния ден до 16.00 часа в неделния ден, както и 10 дни през лятната ваканция,  5 дни през зимната ваканция и 5 дни през пролетната ваканция, несъвпадащи с отпуска на майката, както и по всяко друго време след предварителна уговорка между родителите.

4. Семейното жилище, находящо се в Г.Б., У.„И.В.”№14, собственост на родителите на съпруга Г.К.Щ. остава за ползване от Г.К.Щ., ЕГН*, като Б.Г.Щ., с ЕГН*, заедно с детето М.Г.Щ., е напуснала жилището и няма претенции за ползването му.

5. Съпрузите не претендират издръжка един от друг.

6. След прекратяване на брака Б.Г.Щ., с ЕГН*, ще носи предбрачното си фамилно име и в бъдеще ще се именува Б.Г.Б..

Придобитият по време на брака лек автомобил марка и модел „А.А3“, с ДК №*, остава в дял на съпругата Б.Г.Щ., с ЕГН*, а съпругът декларира, че няма претенции относно собствеността и ползването на автомобила.

ОСЪЖДА Г.К.Щ., ЕГН*, от Г.Б., У.„И.В.”№14, да заплати по сметка на Рг.РС сумата от 115.20 лв., представляваща допълнителна държавна такса.

ОСЪЖДА Б.Г.Щ., с ЕГН*, от Г.Б., У.„В.Л.”№9, да заплати по сметка на Рг.РС сумата от 50.00 лв., представляваща допълнителна държавна такса.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………………