Р Е Ш Е Н И Е    3395

 

Номер   3395

Година   18.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100703

по  описа  за

2019

година

 

Производство по реда на чл.330 от ГПК. Производството по делото е образувано по искова молба, депозирана от М.И.С., ЕГН*, от Г.Р., У.„П.“, в.1, е.4, а.26, против Е.И.С., с ЕГН*, от Г.Р., У.„И.”№28, с адрес: Г.Р., У.„Д.”№4.

В молбата си  твърдят, че са сключили гр. брак на 05.10.2010 г.  в Г.Р., като имат родени две деца – Г.М.С., роден на 26.12.2008 г., ЕГН*, и М.М.С., роден на 31.05.2015 г., ЕГН*. Твърди се, че отношенията им постепенно са охладнели, като от известно време са във фактическа раздяла. Поддържа, че бракът е формален, изпразнен от съдържание, поради което да бъде прекратен като дълбоко и непоправимо разстроен.

В съответствие с разпоредбата на чл.322, ал.2 от ГПК, ищецът е съединил с конститутивния иск за развод и искове за упражняване на родителските права, иск за личните отношения и издръжката на родените от брака деца, за ползване на семейното жилище, за издръжката между съпрузите и за промяна на фамилното име.

В съдебно заседание на 18.07.2019 г. страните представят пред съда подписано  споразумение по чл.49, ал.4 от СК, във вр. с чл.51, ал.1 от СК и молят съда да съгласно разпоредбата на чл.321, ал.5 от ГПК, производството по делото да премине към производство за развод по взаимно съгласие.

Съдът приемайки направеното изменение на иска от такъв по чл.49, ал.1 СК в такъв по чл.50 от СК, постанови на основание чл.321, ал.5 ГПК, преминаване към производство за развод по взаимно съгласие.

РГ.РС, като прегледа исковата молба, наведените в нея доводи, както и представеното споразумение, взе предвид становищата на страните и прецени събрания доказателствен материал, прие за установено следното от фактическа страна:

От представения към молбата дубликат на удостоверение за сключен гр. брак от 06.03.2019 г., издаден от О.Р. въз основа на акт за гр. брак №65 от 05.10.2010 г., е видно че М.И.С., ЕГН*, и Е.И.С., с ЕГН*, са сключили гр. брак на 27.07.2002 г. в Г.Р., като съпругата след брака е приела да носи фамилното име С..

От представените дубликати от удостоверение за раждане, издадени от О.Р., въз основа на акт за раждане №338/26.12.2008 г. и въз основа на акт за раждане №154/31.05.2015 г. се установява, че от брака си двамата съпрузи имат родени две деца – Г.М.С., роден на 26.12.2008 г., ЕГН*, и М.М.С., роден на 31.05.2015 г., ЕГН*.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Молбата за развод по взаимно съгласие е подадена от лица, между които е сключен гр. брак, поради което същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна.

И двамата съпрузи заявяват пред съда желанието си за развод, като в съдебно заседание поддържат направеното от тях искане за прекратяване на брака по взаимно съгласие. За състоянието на брачната връзка съдът прави извод от изявленията на съпрузите и най-вече от изразеното от тях в съдебно заседание сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака по взаимно съгласие. Предвид което, съдът намира, че исканият развод следва да бъде допуснат, без съдът да изследва мотивите за прекратяването на брака. Молителите постигнаха пред съда споразумение по чл.51 СК, с което са уредени въпросите относно упражняването на родителските права, заплащане на издръжка в полза на ненавършилите пълнолетие деца, местоживеенето на децата и режима на лични отношения на родителите с тях, личните и имуществените им отношения, семейното жилище и фамилното име на съпругата. Съдът преценява постигнатото споразумение като пълно и непротиворечащо на закона и добрите нрави, защитаващо интересите на децата на съпрузите-молители, съпрузите са уредили всички лични и имуществени отношения между тях, поради което счита, че същото следва да бъде утвърдено.

Относно разноските за производството:

В изпълнение разпоредбата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса за разглеждане на молбата за развод от 40.00 лева, от която 25.00 лева, платени при завеждане на молбата от ищеца, а останалите 15.00  лева, платими отново от ищеца, предвид постигнатото споразумение. Съпругата Е.И.С., с ЕГН*, следва да поеме дължимата такса върху тригодишните плащания за издръжка на непълнолетните си деца, която възлиза в размер на 201.60 лева.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА БРАКА, сключен на 05.10.2010 г. в Г.Р. с акт за гр. брак №65 от 05.10.2010 г. на О.Р. между М.И.С., ЕГН*, и Е.И.С., с ЕГН*, с развод поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.И.С., ЕГН*, и Е.И.С., с ЕГН*, споразумение по чл.51 от СК, както следва:

I. Упражняване на родителските права и лични отношения

1. Родителските права по отношение на родените от брака  деца Г.М.С., роден на 26.12.2008 г., ЕГН*, и М.М.С., роден на 31.05.2015 г., ЕГН*, се предоставят на бащата М.И.С., ЕГН*.

2. Определя се режим на свиждане на майката Е.И.С., с ЕГН*, с родените от брака деца Г.М.С., роден на 26.12.2008 г., ЕГН*, и М.М.С., роден на 31.05.2015 г., ЕГН*, както следва: всяка П. и трета събота от месеца от 09.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя, по 4 дни през зимната ваканция и 30 дни през лятната ваканция на децата, несъвпадащи с ползвания от бащата годишен отпуск, както и по всяко друго време след предварителна уговорка между родителите.

II. Издръжка

1. Е.И.С., с ЕГН*, дължи и ще заплаща на родените от брака деца Г.М.С., роден на 26.12.2008 г., ЕГН*, и М.М.С., роден на 31.05.2015 г., ЕГН*, чрез М.И.С., ЕГН*, - техен баща и законен представител, месечна издръжка в размер на 140.00 лева за всяко от децата, считано от влизане в сила на решението, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелства, водещи до нейното изменение или прекратяване.

2. След прекратяването на брака издръжка между съпрузите няма да се дължи.

III. Имуществени отношения и ползване на семейното жилище

1. Ползването на семейното жилище, находящо се в Г.Р., У.„И.”№28, се предоставя на М.И.С., ЕГН*.

2. Уреждането на имуществените отношения между страните не са предмет на настоящето споразумение.

IV. Фамилно име

След прекратяване на брака Е.И.С., с ЕГН*, ще продължи да носи предбрачното си фамилно име С..

V. Разрешение за пътуване на децата в чужбина

1. Е.И.С., с ЕГН*, дава съгласие децата - Г.М.С., роден на 26.12.2008 г., ЕГН*, и М.М.С., роден на 31.05.2015 г., ЕГН*, да напускат пределите на Р.Б. и да пътуват свободно в чужбина, придружавани от баща си М.И.С., ЕГН*, без ограничение на броя на пътуванията до навършване на 18-годишна възраст на децата, като майката се съгласява и дава право на бащата, да подава заявления за издаване на документи за самоличност и задгранични документи на децата - в Б. или в българските посолства в чужбина, и да ги получава от паспортните власти, като в този случай режима на лични контакти ще се осъществява след завръщане на децата.

 2. М.И.С., ЕГН*, дава съгласие децата - Г.М.С., роден на 26.12.2008 г., ЕГН*, и М.М.С., роден на 31.05.2015 г., ЕГН*, да напускат пределите на Р.Б. и да пътуват свободно в чужбина, придружавани от майка си Е.И.С., с ЕГН*, без ограничение на броя на пътуванията до навършване на 18 годишна възраст на децата, като майката се съгласява и дава право на бащата, да подава заявления за издаване на документи за самоличност и задгранични документи на децата - в Б. или в българските посолства в чужбина, и да ги получава от паспортните власти, като в този случай режима на лични контакти ще се осъществява след завръщане на децата.

ОСЪЖДА М.И.С., ЕГН*, да заплати по сметка на Рг.РС сумата от 15.00 лв., представляваща допълнителна държавна такса.

ОСЪЖДА Е.И.С., с ЕГН*, да заплати по сметка на Рг.РС сумата от 201.60 лв., представляваща допълнителна държавна такса.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………………