Р Е Ш Е Н И Е    3402

 

Номер   3402

Година   19.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20171240100772

по  описа  за

2017

година

 

Производството е образувано по искова молба от В.В.Д., ЕГН*, с адрес г.Б., у.„И.Ч.”№16, чрез процесуалния представител по пълномощие адв. Г.Г. от САК, съд. адрес: г.С., у.„К.Б.I”№96, е.1, а.З, срещу „Б.-К.-Б.“ООД, ЕИК*, с адрес: о.Б., о.Б., г.Б., у.”С.”№3, представлявано от управителя К.Г.О..

Ищцовото дружество претендира заплащането на сумата от 2`050.40 лева, представляваща неизплатена дължима цена по фактура с №472 от 02.10.2018 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на исковата молба - 12.04.2019 г. до окончателното й изплащане както и сумата от 100.82 лв., представляваща обезщетение за забавено плащане, считано от датата на падежа 17.10.2018 г. до 11.04.2019 г..

Претендират и сторените от ищеца съдебни и деловодни разноски.

В срока по чл.131 от ГПК, ответникът представя писмен отговор с който оспорва същия по основание и размер.

В съдебно заседание съдът на основание чл.214, ал.1 от ГПК, допусна изменение на предявения от В.В.Д., ЕГН*, с адрес г.Б., у.„И.Ч.”№16, срещу „Б.-К.-Б.“ООД, ЕИК*, с адрес: о.Б., о.Б., г.Б., у.„С.”№3, представлявано от управителя К.Г.О. иск с правно основание чл.125, ал.3 от ТЗ, по отношение на размера на същия, като същият вместо за сумата от 10`000.00 лева, да се счита предявен за сумата от 15`000.00 лева.

Представени са писмени доказателства и е назначена счетоводна експертиза.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност на основание чл.235, ал.2 ГПК, намира следното:

Съдът приема за безспорен факта, че наследодателят на ищеца б. ж. на г.Б., В.В.Д., починал на 03.07.2012 г., приживе е бил съдружник в  „Б.-К.-Б.“ООД, ЕИК*, е притежавал 25 дяла с номинал по 50.00 лв. всеки, или общ номинал 1`250.00 лв.

Приема за безспорно, че В.В.Д. е оставил четирима законни наследници, негови деца – ищеца В.В.Д., Й.В.Д., В.В.Д. и М.В.Д..

С договор за продажба на дружествени дялове, сключен на 01.08.2012 г. Й.Д. е продала на В.Д. собствената си 1/4 ид. част от двадесет дружествени дяла от капитала на „Б.-К.-Б.“ООД, ЕИК*.

Според съдържанието на междинния счетоводен баланс на „Б.-К.-Б.“ООД, ЕИК* към 01.01.2012 г. – 31.07.2012 г., (чиято доказателствена стойност е оспорена от ищеца), сумата по актива е равна на 60.00 хил. лева, а сумата по пасива на 60.00 хил. лв.

В съдебно заседание е изслушано и приети заключение на съдебно-счетоводната експертиза, чийто констатации са оспорени от ищцовата страна. Според констатациите в заключението на вещото лице – икономист „чистият актив" на ответното дружество към 31.07.2012 г. е 9`659.99 лв., като експертът използва два различни способа за изчисление. С оглед изчисления, вещото лице дава заключение, че към края на месеца, в който е прекратено участието на починалия съдружник В.В.Д., стойността на неговите дялове е равна на 2`415.00 лева.

При така приетата фактическа обстановка, съдът от правна страна намира осъдителната претенция, предявена от ищеца В.Д. за частично основателна, предвид следното:

Разпоредбата на  чл.125, ал.3 от ТЗ, предвижда имуществените последици от прекратяване на участието на съдружник в дружество с ограничена отговорност да се уредят въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. Имуществена последица е правото на съдружника да иска изплащане на паричната равностойност на дружествените си дялове. Предпоставките за уважаване на иска са: да е настъпило прекратяване на участието на съдружника в дружеството на някое от основанията по чл.125, ал.1 и 2 от ТЗ и дяловете да не са изплатени доброволно от дружеството - ответник.

За да се определи стойността на дяловете на прекратилия участието си съдружник в дружество с ограничена отговорност, следва от актива по счетоводния баланс да се вземе стойността на дълготрайните материални активи на дружеството, други нематериални активи и краткотрайни материални активи, а от пасива - задълженията на дружеството. При съпоставяне на двете величини, ако сумата на активите е по-висока от задълженията, се получава условно наречен чист актив, стойността на който се разделя на броя на дяловете, формиращи капитала на дружество. Паричната равностойност на дяловете на прекратилия участието си съдружник се равнява на произведението от броя на притежаваните дялове и определената стойност на един дружествен дял.

Съгласно практиката на ВКС, изразена в решение №224/10.09.2010 г. на ТК, ІІ Т.О. по т.д. №765/2008 г. и решение №120 от 10.07.2012 г. по т.д. №781/2011 г., Т.К., ІІ Т.О. на ВКС, с цитираната правна норма законодателят императивно е определил конкретния момент, към който следва да се изготви счетоводен баланс на дружеството, служещ за база на уреждане на имуществените отношения на съдружник при прекратяване на членството му в дружеството. Законът не допуска изчисляването на размера на дружествения дял да става на база пазарна цена на активите, което е допустимо само в случай на ликвидация на дружеството, когато наличните активи ще бъдат осребрени по тяхната пазарна стойност и на всеки съдружник ще се изплати съответстващия му се ликвидационен дял, за което обаче е необходимо прекратяване на дружеството.

Уреждането на имуществените отношения последица от прекратяване на членственото правоотношение. Под "имуществени последици", съгласно  чл.125, ал.3 ТЗ, следва да се разбира възможността съдружникът, прекратил участието си, да получи част от капитала на дружеството към момента на прекратяването, но не и връщане на дяловата му вноска. Дяловата вноска се заплаща от съдружника, срещу която той придобива дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала - чл.127 ТЗ. Тази част от капитала, наричана равностойност на дружествения дял, съответства на неговия дял по чл.127 ТЗ, независимо от вида на вноската - парична или непарична и от размера й към момента на възникване на членственото правоотношение на този съдружник. Изплащане на равностойност на дружествения дял се извършва, когато сумата на активите превишава сумата на тази част от пасива, която се включва при формирането на капитала към момента на прекратяване на участието.

В настоящия случай, от заключението на вещото лице, по изготвената съдебно-счетоводна експертиза, което се кредитира от съда на всестранно, обективно и компетентно изготвено, се установява че чистата стойност на имуществото, намалена със собствения капитал, към 31.12.2017 г., е 9`659.99 лева, респ. дружествените дялове на наследодателя на ищеца към 31.12.2017 г. е 2`415.00 лева.

С оглед на изложените по-горе съображения, съдът намира, че искът следва да бъде уважен до размера на изчислените съгласно съдебно-счетоводната експертиза равностойност на наследените дружествени дялове, а именно 2`415.00 лева, като за разликата от 2`415.00 лв. до 15`000.00 лв. искът следва да се отхвърли като неоснователен.

Съобразно направеното искане и на основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответникът следва да заплати на ищеца направените от него разноски по делото съгласно представен списък по чл.80 от ГПК, съразмерно с уважената част от иска, а именно 169.05 лв.

Съобразно направеното искане и на основание чл.78, ал.3 от ГПК, ищецът следва да заплати на ответника направените от него разноски по делото (200.00 лв. депозит за вещо лице и 400.00 лв. адвокатско възнаграждение), съразмерно с отхвърлената част от иска, а именно 96.60 лв.

Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА „Б.-К.-Б.“ООД, ЕИК*, с адрес: о.Б., о.Б., г.Б., у.”С.”№3, представлявано от управителя К.Г.О., да заплати на В.В.Д., ЕГН*, с адрес г.Б., у.„И.Ч.”№16, сумата от 2`415.00 лв., съразмерно с наследствените му права, представляваща равностойността на дяловия капитал на В.В.Д., починал на 03.07.2012 г., в качеството й на съдружник „Б.-К.-Б.“ООД, ЕИК* и притежател на 25 дружествени дяла, ведно със законната лихва от 26.06.2017 г. до окончателното изплащане на задължението, като отхвърля иска за разликата от 2`415.00 лева до 15`000.00 лева.

ОСЪЖДА В.В.Д., ЕГН*, с адрес г.Б., у.„И.Ч.”№16, да заплати на „Б.-К.-Б.“ООД, ЕИК*, с адрес: о.Б., о.Б., г.Б., у.”С.”№3, представлявано от управителя К.Г.О., сумата 96.60 лв. представляваща сторени по делото разноски съобразно отхвърлената част от иска.

ОСЪЖДА „Б.-К.-Б.“ООД, ЕИК*, с адрес: о.Б., о.Б., г.Б., у.”С.”№3, представлявано от управителя К.Г.О., да заплати на В.В.Д., ЕГН*, с адрес г.Б., у.„И.Ч.”№16,  сумата от 169.05 лв. представляваща сторени по делото разноски съобразно уважената част от иска.

Решението подлежи на  въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването на  страните пред Бл.ОС.

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ:………………………………………