Р Е Ш Е Н И Е    3414

 

Номер   3414

Година   22.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100674

по  описа  за

2019

година

 

Производството е образувано по молба, основана на разпоредбата на чл.50 от СК, депозирана от И.Г.К.-Т., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„Г.”№18 и от И.С.Т., ЕГН*, с адрес в с.Е., О.Р., У.„К.”№27. Молителите заявяват съгласието си да прекратят сключения между тях брак и представят споразумение по чл.51 от СК. Сочи се в молбата, че от брака си съпрузите имат родено едно дете – Н.И.Т., ЕГН*, родена на 07.12.2015 г.

В съдебно заседание молителите поддържат молбата и направените доказателствени искания.

По делото е изискан и представен социален доклад от О„.Д”-Р., който е приет като доказателство в съдебно заседание, проведено на 18.07.2019 г..

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и твърденията на двамата молители, приема за установено от фактическа страна следното:

И.Г.К.-Т., ЕГН*, и И.С.Т., ЕГН*, са сключили граждански брак на 20.07.2014 г. в Г.Б., видно от приетото като писмено доказателство удостоверение за сключен граждански брак. От брака си имат родено едно дете – Н.И.Т., ЕГН*, родена на 07.12.2015 г., която към момента на депозиране на молбата и постановяване на решението е малолетна.

С приложеното към молбата, инициирала настоящето производство, споразумение съпрузите са постигнали съгласие относно следните имуществени и лични отношения по чл.51, ал.1 от СК, а именно: упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете, режимът на лични отношения между него и другия родител, както и издръжката, която той следва да заплаща, ползването на семейното жилище, издръжката между двамата съпрузи и фамилното име на молителката.

В откритото съдебно заседание, молителите се явяват лично и потвърждават изразеното в молбата, въз основа на която е образувано настоящето производство, взаимно съгласие да прекратят сключени между тях граждански брак.

Социалният работник, изготвил представения от АСП, Д„СП”, О„.Д”-Р. по делото доклад, изразява становище, че постигнатото споразумение между родителите на Н.И.Т., ЕГН*, родена на 07.12.2015 г. не нарушава правата на детето, визирани в ЗЗдет.

Съдът след като се увери в сериозното и непоколебимо съгласие на И.К.-Т. и на И.Т. да се разведат и констатира, че представеното от молителите споразумение съдържа клаузи относно всички лични и имуществени отношения, визирани в разпоредбата на чл.51, ал.1 от СК и с него са защитени интересите на роденото от брака дете, намира за основателна молбата, с която е сезиран, поради което следва да постанови решение, с което да допусне развода, без да издирва мотивите на молителите за прекратяването на брака и утвърди представеното от тях споразумение.

На основание чл.71, ал.1 от ГПК, молителите дължат държавни такси, чиито размери се определят по реда на чл.6 и чл.7 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Размерът на окончателната държавна такса по искането за допускане на развод по взаимно съгласие възлиза на сумата от 40.00 лв., от които 25.00 лв. са внесени при образуването на делото от молителката И.К.-Т., поради което остатъкът от 15.00 лв. следва да бъде възложен в тежест на И.Т..

Размерът на държавната такса по споразумението, касаещо издръжката на детето Н.Т. е в размер на 144.00 лв. и същата е дължима от молителя И.Т., който според клаузите на споразумението е задължен да плаща издръжка.

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.51 от СК и чл.330 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 20.07.2014 г. в Г.Б., между И.Г.К.-Т., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„Г.”№18 и И.С.Т., ЕГН*, с адрес в с.Е., О.Р., У.„К.”№27, с развод, поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл.51, ал.1 от СК, според което:

I. Упражняване на родителските права и лични отношения:

1. Родителските права по отношение на роденото от брака дете Н.И.Т., родена на 07.12.2015 г., ЕГН*, се предоставят на майката И.Г.К., ЕГН*.

2. Местоживеенето по отношение на роденото от брака дете - Н.И.Т., родена на 07.12.2015 г., ЕГН*, се определя при майката И.Г.К., ЕГН*, както следва: в г.Б., О.Б., о.Б., у.„Г.”№18.

3. Определя се режим на свиждане на бащата И.С.Т., ЕГН*, с детето Н.И.Т., родена на 07.12.2015 г., ЕГН*, както следва:

3.1. две съботи и недели месечно, считано от 10.00 часа на съботния ден до 18.00 часа на неделния ден, с право на преспиване при бащата.

3.2. както и по всяко друго време, предварително уговорено с майката.

II. Издръжка

1. И.С.Т., ЕГН*, дължи и ще заплаща на роденото от брака дете Н.И.Т., родена на 07.12.2015 г., ЕГН*, чрез неговата майка И.Г.К., ЕГН*, месечна издръжка от 200,00 лева, считано от датата на подаване на молбата в съда, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелства, водещи до изменението или прекратяването й.

2. След прекратяването на брака издръжка между съпрузите няма да се дължи.

III. Имуществени отношения и ползване на семейното жилище:

1. Ползването на семейното жилище по смисъла на §1 от ДР на СК, представляващо къща, находяща се в г.Б., О.Б., о.Б., У.„Г.”№18, се възлага на И.Г.К., ЕГН*.

2. Уреждането на имуществените отношения между страните не са предмет на споразумението.

IV. Фамилно име

След прекратяване на брака И.Г.К.-Т., ЕГН*, ще носи предбрачното си фамилно име К..

ОСЪЖДА И.С.Т., ЕГН*, с адрес в с.Е., О.Р., У.„К.”№27, да заплати по сметка на Рг.РС държавна такса от 159.00 лв., както и 5.00 лв. за издаване на изпълнителен лист за събиране на горната сума.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Районен съдия:................................................