Р Е Ш Е Н И Е    3415

 

Номер   3415

Година   22.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100698

по  описа  за

2019

година

 

Производството е образувано по молба, основана на разпоредбата на чл.50 от СК, депозирана от И.Г.С., ЕГН*, с адрес в Г.Р., У.„С.С.К.М.”№115 и от Д.М.С., ЕГН*, с адрес в Г.Р., У.„С.С.К.М.”№115. Молителите заявяват съгласието си да прекратят сключения между тях брак и представят споразумение по чл.51 от СК. Сочи се в молбата, че от брака си съпрузите имат родено едно дете – Р.Д.С., ЕГН*, която е пълнолетна.

В съдебно заседание молителите поддържат молбата и направените доказателствени искания.

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства и твърденията на двамата молители, приема за установено от фактическа страна следното:

И.Г.С., ЕГН*, и Д.М.С., ЕГН*, са сключили граждански брак на 16.05.1993 г. в Г.Р., видно от приетото като писмено доказателство удостоверение за сключен граждански брак. От брака си имат родено едно дете – Р.Д.С., ЕГН*, родена на 20.01.1994 г., която към датата на депозиране на молбата е пълнолетна.

С приложеното към молбата, инициирала настоящето производство, споразумение съпрузите са постигнали съгласие относно следните имуществени и лични отношения по чл.51, ал.1 от СК, а именно: ползването на семейното жилище, издръжката между двамата съпрузи и фамилното име на молителката.

В откритото съдебно заседание, молителите се явяват лично и потвърждават изразеното в молбата, въз основа на която е образувано настоящето производство, взаимно съгласие да прекратят сключени между тях граждански брак.

Съдът, след като се увери в сериозното и непоколебимо съгласие на И.С. и на Д.С. да се разведат и констатира, че представеното от молителите споразумение съдържа клаузи относно всички лични и имуществени отношения, визирани в разпоредбата на чл.51, ал.1 от СК, намира за основателна молбата, с която е сезиран, поради което следва да постанови решение, с което да допусне развода, без да издирва мотивите на молителите за прекратяването на брака и утвърди представеното от тях споразумение.

На основание чл.71, ал.1 от ГПК, молителите дължат държавни такси, чиито размери се определят по реда на чл.6 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Размерът на окончателната държавна такса по искането за допускане на развод по взаимно съгласие възлиза на сумата от 40.00 лв., от които 25.00 лв. са внесени при образуването на делото от молителя Д.С., поради което остатъкът от 15.00 лв. следва да бъде възложен в тежест на И.С..

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.51 от СК и чл.330 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 16.05.1993 г. в Г.Р., между И.Г.С., ЕГН*, с адрес в Г.Р., У.„С.С.К.М.”№115 и Д.М.С., ЕГН*, с адрес в Г.Р., У.„С.С.К.М.”№115, с развод поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл.51, ал.1 от СК, според което:

1. Относно родителските права, режима на лични контакти:

От брак си съпрузите имат родено едно дете - Р.Д.С., ЕГН*, родена на 20.01.1994 г. която е навършила пълнолетие.

2. Относно издръжката на детето:

Тъй като детето на молителите е навършило пълнолетие, издръжка не се дължи.

3. Относно семейното жилище:

Жилището, в което страните са живели до фактическата си раздяла, находящо се в Г.Р., о.Р., о.Б., У.„С.С.К.М."115, е собственост на И.Г.С. и ще се ползва от същата.

По време на брака страните нямат придобито семейно жилище.

4. Имуществени отношения:

Молителите заявяват, че имуществените отношения между тях са уредени.

5. Относно името на съпругата:

След прекратяване на брака, съпругата ще носи фамилното име - С..

6. Относно издръжката по смисъла на чл.145 от СК:

Двамата съпрузи няма да си дължат издръжка по смисъла на чл.145 от СК.

7. По отношение на разноските по делото:

Страните се споразумяваме всички направени по делото съдебни разноски да бъдат разпределени по равно.

ОСЪЖДА И.Г.С., ЕГН*, с адрес в Г.Р., У.„С.С.К.М.”№115, да заплати по сметка на Рг.РС държавна такса от 15.00 лв., както и 5.00 лв. за издаване на изпълнителен лист за събиране на горната сума.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Районен съдия:................................................