Р Е Ш Е Н И Е    3438

 

Номер   3438

Година   22.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100718

по  описа  за

2019

година

 

Производството делото е образувано по искане с правно основание чл.26 от ЗЗДет, депозирано от АСП, Д„СП-Р., представлявана от Директора В.К.К..

Твърди се в искането, че детето Б.Г.К., ЕГН*, е роден от майка Г.А.К., ЕГН*, и баща – неизвестен.

С решение №278 от 13.01.2017 г. на Рг.РС детето е настанено в професионално приемно семейство, след получен сигнал от Пето РУ на СДВР, че майката Г.К. е в нестабилно емоционално и психическо състояние, с ограничен родителски капацитет и е малтретирала детето. С решение №4646 от 29.08.2018 г. на Рг.РС настаняването на детето в професионалното приемно семейство на Н. и А.В. е продължено за срок от 9 месеца. Със заявление от 11.01.2019 г., Г.К. е пожелала да поеме грижите за сина си след изтичането на срока на настаняване в приемното семейство, съгласно съдебното решение. Във връзка с това заявление е проведена екипна среща с всички заинтересовани страни, след която социалните работници са дали заключение, че майката не изпълнява заложените цели и дейности в плана за действие и в интерес на детето е да бъде продължено настаняването му в приемно семейство.

Въз основа на тези обстоятелства, Директорът на ДСП-Р. сезира Рг.РС. Представляващият държавното учреждение моли да бъде продължена мярката за закрила по отношение на малолетния Б.К. настаняване в професионалното приемно семейство на Н. и А.В., с адрес в г.Р., У.„Д.№3Б, за срок от 12 месеца или до промяна в обстоятелствата свързани с детето, ако е в негов интерес.

С молбата са представени писмени доказателства.

В съдебно заседание пълномощникът на Д“СП”-Р. поддържа молбата и направените доказателствени искания. Не сочи допълнително доказателства.

Особеният представител на малолетното дете изразява становище за допустимост и основателност на искането на ДСП-Р.. Не прави доказателствени искания.

Съдът, след като анализира събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

Б.Г.К., ЕГН*, роден на 17.06.2011 г., е син на Г.А.К., ЕГН* и с баща неизвестен (удостоверение за раждане на л.4 от делото).

С решение №278 от 13.01.2017 г., постановено по гр. дело №1411 по описа за 2016 г. на Рг.РС спрямо малолетния Б.К. е наложена мярка за закрила „настаняване в приемно семейство“ за период от 18 месеца. С решение №4646 от 21.08.2018 г. срокът на мярката за закрила е продължен с още 9 месеца, като и с двата съдебния акт Б.К. е настанен в приемното семейство на Н.В. и А.В..

Със заповед №ЗД/Д-Е-Р-017 от 10.06.2019 г. на Директора на ДСП-Р. настаняването на Б.К. приемното семейство на Н. и А.В. е продължено по адм. ред.

От данните в социалния доклад, изготвен от А„СП” – О„ЗД”-Р. се установява, че приемните родители полагат адекватни грижи за малолетния Б.К., като задоволяват неговите физически и емоционални потребности. Социалният работник констатира, че материалните възможности на майката Г.К. не са променени от момента на последното продължаване на мярката за закрила на детето и тя и понастоящем живее в жилище, което не е подходящо за отглеждане на дете. Същевременно биологичната майка проявява непоследователност и емоционална нестабилност за повишаване на родителския й капацитет, има пропуски във всички области, които дефинират качествена грижа за деца и трудно би могла самостоятелно да полага адекватна грижа за сина си. В социалния доклад се сочи, също така, че емоционалната връзка между майката и детето не е прекъсната, тъй като Г.К. поддържа връзка със сина си – посещава го веднъж месечно, няколко пъти в седмицата говори с него по телефона и се интересува от неговото състояние и развитие.

В съдебно заседание, проведено на 09.07.2019 г. са изслушани майката Г.К. и приемните родители Н.В. и А.В.. Г.К. заявява, че понастоящем няма възможност да се грижи за децата си и трябва да си намери по-хубаво жилище и работа. Сочи, че според нея приемните родители се грижат добре за Б. и сестра му. Твърди, че няма близки и роднини, които да й помагат при отглеждането на децата. Приемните родители сочат, че Б.К. и по-малката му сестра Ани са при тях от две години и половина. Майката ежемесечно посещава децата и връзката им е запазена, но с времето Б. започва да свиква с обстановка в приемното семейство, училището, приятели и др.

При така установеното фактическо положение, съдът счита молбата за допустима и основателна, предвид следните правни съображения:

Искането, с което е сезиран Рг.РС е процесуално допустимо, тъй като изхожда от едно от изчерпателно изброените в чл.26, ал.2 от ЗЗД.

То е и основателно с оглед наличието на предпоставките на чл.25, ал.1, т.3 от същия закон. По делото се установи, че от Г.К. е в трайно затруднено материално положение – трудовият й доход е близък до минималната работна заплата, не разполага с битови условия, подходящи за отглеждането на деца и няма близки и роднини, които биха могли да й окажат подкрепа в грижите за малолетния Б.. Същевременно при майката е установен и дефицит на родителски капацитет и макар тя да ползва социална услуги, този дефицит не е преодолян към настоящия момент. Предвид горното, съдът приема, че е налице хипотезата на невъзможност на родителя да се грижи за малолетното си дете. От друга страна, се установи, че Б.К. се отглежда в приемното семейство на Н. и А.В. в продължение на две години и половина и е свикнал с тях, с обстановката в дома им и обкръжението. Ето защо съдът счита, че в интерес на детето е мярката за закрила „настаняване в приемно семейство“ да бъде продължена за поискания срок от дванадесет месеца.

С оглед запазването на тенденцията за правилното интелектуално, емоционално и психологическо развитие на детето, съдът намира, че изцяло в негов интерес е продължаването на мярката за закрила – настаняване в приемното семейство на Н. и А.В.. Тази мярка е подходяща с оглед защитата на интересите на малолетния и поради обстоятелството, че приемните родители осигуряват сигурна и материално обезпечена семейна среда на детето, необходима му за неговото правилното израстване.

Основателна е молбата по чл.33, ал.1 от ЗЗДет, за определяне на график на лични контакти между Б.К. и биологичната му майка. Същото е необходимо с цел запазване на емоционалната връзка между майката и детето, като съдът отчита обстоятелство, че и до настоящия момент Г.К. ежемесечно е посещавала Б., независимо от затрудненото си финансово положение.

Следва да бъде уважено и искането на Директора на ДСП-Р. за определяне на възможността приемните родители Н.В. и А.В. да ползват услугата „заместваща приемна грижа“ при извънредни обстоятелства, водещи до временна невъзможност на приемните родители, в чието семейство е настанено детето, да се грижат за него.

По така изложените доводи, съдът счита че молбата на Директора на Д“СП”-Р. следва да бъде уважена.

Водим от гореизложеното и на основание чл.28 ал.4 от ЗЗДет., съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРОДЪЛЖАВА взетата спрямо Б.Г.К., ЕГН*, мярка за закрила “настаняване в приемно семейство” – семейството Н. и А.В., с адрес в г.Р., У.„Д.№3Б, за срок от дванадесет месеца, считано от датата на постановяване на настоящето решение или до настъпването на причини, водещи до изменение или прекратяване на същата.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между детето Б.Г.К., ЕГН*, и майка му Г.А.К., ЕГН*, с адрес в г.С., ж.„К.“, У.„С.Г.П.“№53, както следва: всеки първи и трети петък от месеца от 11.00 часа до 15.00 часа, като срещите се провеждат в сградата на Областния екип по приемна грижа на адрес в г.Р., У.„С.С.“№1.

ОПРЕДЕЛЯ възможността малолетният Б.Г.К., ЕГН*, да ползва услугата „заместваща приемна грижа“ при извънредни обстоятелства, водещи до временна невъзможност на приемните родители Н. и А.В. да се грижат за Б.Г.К..

Решението се изпълнява незабавно, като обжалването му не спира изпълнението.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС в седемдневен срок, считано от датата на връчването му на молителя, на особения представител на малолетното дете и на биологичната майка.

 

Районен съдия:...................................................