Р Е Ш Е Н И Е    3441

 

Номер   3441

Година   23.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100359

по  описа  за

2019

година

 

Делото е образувано по искова молба, предявена от А.М.И., ЕГН*, с адрес в с.Ч.М., О.Я., със съд. адрес в г.Я., у.„Ц.Б.I.№85, Ч. А.Н.Р., АК-Б., против М.М.И., ЕГН*, с адрес в с.Ч.М., О.Я..

Твърди се в исковата молба, че ищцата и ответникът са сключили граждански брак на 14.04.1996 г. в с.Ч.М., О.Я.. От брака си имат родени две деца, които са пълнолетни към датата на подаване на исковата молба.

Ищцата сочи, че в началото на брака с ответника са имали проблеми, но през последните няколко месеца те са се изострили до степен, че съпрузите не могат дори да водят нормален разговор. Реално през последните девет месеца ищцата и ответника са във фактическа раздяла. Навеждат се твърдения в исковата молба за извънбрачни връзки на съпруга.

С тези обстоятелства, А.И. мотивира иска си с правно основание чл.49, ал.1 от СК, за прекратяване на брака й с ответника поради дълбокото му и непоправимо разстройство. В съответствие с разпоредбата на чл.322, ал.2 от ГПК, ищцата е съединила с конститутивния иск за развод и искане след прекратяване на брака да носи предбрачното си фамилно име М. Не предявява претенции за ползването на семейното жилище.

С исковата молба, ищцата ангажира писмени и гласни доказателства.

В съдебно заседание А.И., Ч. процесуалния си представител, поддържа предявените искове и направените доказателствени искания. Не сочи други доказателства.

В срока по чл.131 от ГПК, ответникът - редовно уведомен, не депозира писмен отговор, с който да изрази становище по предявените искове и/или да ангажира доказателства.

М.И. не се явява откритото съдебно заседание и не изпраща представител.

Съдът, след като анализира събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установена следната фактическа обстановка:

Ищцата и ответникът са сключили граждански брак на 14.04.1996 г. в с.Ч.М., О.Я.. От брака имат родени две деца Х.М.М., ЕГН* и М.М.И., ЕГН*. Към момента на предявяване на исковата молба синът и дъщерята на страните по делото са навършили пълнолетие.

В съдебно заседание, проведено на 10.07.2019 г. е разпитан свидетеля Ю.М. (брат на ищцата). според показанията на свидетеля, ищцата от няколко месеца живее и работи в А. (където живее дъщеря й със семейството си), като преди това отново е ходила в А. за некратък период от време. Сочи, че отношенията между съпрузите отдавна са се влошили, но реално фактическата раздяла между тях е настъпила след навършване на пълнолетие на по-малкото им дете. Свидетелят установява, също така, че ответникът е имал извънбрачна връзка.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от права страна следното:

Предявеният конститутивен иск за развод е основателен. Съвкупният анализ на доказателствения материал води до правния извод за дълбоко и непоправимо разстройство на брака между А.И. и М.И.. Установи се по делото, че отношенията между съпрузите трайно са влошени и охладнели, поради конфликти между тях и извънбрачни връзки на ответника, вследствие на което от 3-4 години съпрузите са във фактическа раздяла. Раздялата и отчуждението между съпрузите бавно и постепенно са разрушили нормалната брачна връзка и са довели до влошаване на взаимоотношенията между тях до степен на пълна липса на взаимно уважение между тях, общи грижи за семейството, разбирателство и вярност, т.е. елементите от съдържанието на брачната връзка. В този смисъл съюзът между страните е само формален, опразнен е от съдържание, следствие на което е дълбокото разстройство на брака. То е и непоправимо, предвид относително дългия период на фактическа раздяла и нежеланието на страните да положат усилия за заздравяването на брака. Касае се до трайно състояние, а не до отделни, еднократни факти. Бракът между страните не почива на принципите, заложени в чл.2, т.7 от СК и не изпълнява функциите на семейството, посочени в чл.14 и чл.17 от СК. С оглед на горното съдът счита, че искът за прекратяване на брака следва да бъде уважен, доколкото се установи неговото дълбоко и непоправимо разстройство.

В хода на производството страните не са направили искане за произнасяне по въпроса за вината за настъпването на дълбокото и непоправимо разстройство на брака, поради което съдът не дължи произнасяне.

С оглед извода за основателност на конститутивния иск за прекратяване на брака, следва да бъде уважено и искането на ищцата да носи предбрачното си фамилно име - М.. Такова искане е налице в исковата молба и то не е оспорено от ответника.

Ползването на семейното жилище следва да бъде предоставено на ответника, доколкото ищцата прави искане именно в тази насока, а ответникът не се е противопоставил на същото.

На основание чл.6, т.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, следва да бъде определена окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 50.00 лв.. Половината от тази такса е внесена от ищцата при завеждане на делото, поради което и с оглед липсата на установяване на вина за дълбокото и непоправимо разстройство останалата сума следва да бъде възложена в тежест на ответника.

Водим от горното и на основание чл.49, чл.56 и чл.53 от СК, вр. чл.235 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА с развод сключения на 14.04.1996 г. в с.Ч.М., О.Я., граждански брак между А.М.И., ЕГН*, с адрес в с.Ч.М., О.Я. и М.М.И., ЕГН*, с адрес в с.Ч.М., О.Я., поради дълбокото му и непоправимо разстройство.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака А.М.И., ЕГН*, да носи предбрачната си фамилия – М..

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с.Ч.М., О.Я., на ответника М.М.И., ЕГН*.

ОСЪЖДА М.М.И., ЕГН*, с адрес в с.Ч.М., О.Я., да заплати по сметка на Бл.РС, Рг.РС, сумата от 25.00 лв. – държавна такса по иска за развод, както и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба, подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

Районен съдия:...........................................................