Р Е Ш Е Н И Е    3442

 

Номер   3442

Година   23.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101389

по  описа  за

2018

година

 

Производството по делото е исково. Образувано е по искова молба, депозирана от Л.Х.Б.-С., ЕГН*, с П.А. в Г.С., У. "Г.п.”№1, а.19, Ч. пълномощника й А.Л.Г.С., АК-Б., със служ. адр. в Г.Б., У.„Т.А.”№47, е.3, о.10, против А.Н.У., ЕГН*, с П. и Н.А. в Г.С., б.„В.Л.”№7, а.8, против Е.А.З., с ЕГН*, с П.А. в Г.С., Ж.„Д.”№3, .19, а.123 и против А.А.И., с ЕГН*, с П.А. в Г.С., У.„Ц.А.”№2, .3, а.9 и с Н.А. в Г.С.. У.„И.Д.”№4, .4.

Сочи се в исковата молба, че ищцата и ответниците са н-ци на Е.И.Б., б. ж. на Г.Р., починала на 30.01.1975 г. С решение №01.1 от 25.11.1995 г. и №01.4 от 07.12.1999 г. на н-ците на Е.Б. са възстановени следните земеделски имоти: 1) Нива с площ от 1315 кв.м., седма категория, находяща се в местността „С.“ с идентификатор №61813.120.11 по КК на Г.Р., със стар идентификатор №120011, при граници /съседи/: имоти с идентификатори 61813.120.9, 61813.120.10, 61813.120.68, 61813.120.33, 61813.120.12 и 61813.119.653; 2) нива, шеста категория, находяща се в местността „Р.“, представляваща поземлен имот с идентификатор №61813.360.21 по КК на Г.Р., с площ от 4146 кв.м., със стар идентификатор 360021, при граници /съседи/: имоти с идентификатори 61813.360.2. 61813.1 10.598, 61813.360.20, 61813.360.2, 61813.360.3 и 61813.360.4; 3) нива, седма категория, находяща се в местността „Ч.“, представляваща поземлен имот с идентификатор №61813.367.15 по КК на Г.Р., с площ от 4391 кв.м., със стар идентификатор 367015, при граници /съседи/: имоти с идентификатори 61813.367.16, 61813.367.41, 61813.367.17, 61813.367.593 и 61813.367.798; 4) нива, шеста категория, находяща се в местността „С.д.“, представляваща поземлен имот с идентификатор №61813.403.33 по КК на Г.Р., с площ от 2000 кв.м., със стар идентификатор 403033, при граници /съседи/: имоти с идентификатори 61813.403.189, 61813.402.825, 61813.403.34 и 61813.403.32; 5) ливада, шеста категория, находяща се в местността „К.п.“, представляваща поземлен имот с идентификатор №61813.503.18 по КК на Г.Р., с площ от 6001 кв.м., със стар идентификатор 503018, при граници /съседи/: имоти с идентификатори 61813.503.19, 61813.503.20, 61813.503.213, 61813.503.16 и 61813.503.17; 6) нива, седма категория, находяща се в местността „П.ч.“, представляваща поземлен имот с идентификатор №61813.536.23 по КК на Г.Р., с площ от 7998 кв.м., със стар идентификатор 536023, при граници /съседи/: имоти с идентификатори 61813.536.2. 61813.536.35, 61813.536.20, 61813.536.19, 61813.536.46, 61813.536.510 и 61813.536.50; 7) ливада, девета категория, находяща се в местността „Б.“, представляваща поземлен имот с идентификатор №61813.587.47 по КК на Г.Р., с площ от 966 кв.м., със стар идентификатор 587047, при граници /съседи/: имоти с идентификатори 61813.587.889, 61813.587.46, 61813.587.587, 61813.587.86 и 61813.587.48.

Като твърди, че ищцата и ответниците са собственици на основание наследяване и земеделска реституция на гореописаните имоти и поради липсата на съгласие за доброволна делба, Л.Б.-С. моли да бъде допусната делба на реституираните поземлени имоти при квоти: 1/2 ид. ч. за ищцата, 1/4 ид. ч. за ответницата А.У. и по 1/8 ид. ч. за ответниците Е.З. и А.И..

С исковата молба са ищцата представя писмени доказателства.

В съдебно заседание Л.Б.-С., Ч. процесуалния й представител, поддържа предявения иск за делба и направените доказателствени искания. Не ангажира допълнително доказателства.

В срока по чл.131 от ГПК, ответниците А.У. и А.И. депозират писмени становища, с които заявяват, че нямат възражения по предявения иск. Не правят доказателствени искания.

Ответницата Е.З. не депозира отговор в срока по чл.131 от ГПК.

В съдебно заседание ответниците не се явяват.

Въз основа на събраните по делото писмени доказателства, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Ищцата и ответниците са н-ци на Е.И.Б., починала на 30.01.1976 г., б. ж. на Г.С.. След смъртта си, Е.Б. е оставил за законни н-ци дъщеря Н.А.А., починала на 05.06.1995 г. и син Х.А.Б., починал на 19.01.2003 г. Законните н-ци на Н.А. са нейната дъщеря – ответницата А.У. и внучките й – ответниците Е.З. и А.И., които наследяват по право на заместване на баща си А.Л.С., починал на 17.09.1977 г. Х.Б. е оставил като законни н-ци съпруга Е.Б., починала на 13.11.2006 г. и дъщеря – ищцата Л.Б.-С.. Единствен наследник на Е.Б. е отново ищцата.

С решение №01.1 от 25.11.1995 г. и №01.4 от 07.12.1999 г. на ОСЗ-Р. на н-ците на Е.Б. са възстановени следните земеделски имоти: 1) Нива с площ от 1315 кв.м., седма категория, находяща се в местността „С.“ с идентификатор №61813.120.11 по КК на Г.Р., със стар идентификатор №120011, при граници /съседи/: имоти с идентификатори 61813.120.9, 61813.120.10, 61813.120.68, 61813.120.33, 61813.120.12 и 61813.119.653; 2) нива, шеста категория, находяща се в местността „Р.“, представляваща поземлен имот с идентификатор №61813.360.21 по КК на Г.Р., с площ от 4 146 кв.м., със стар идентификатор 360021, при граници /съседи/: имоти с идентификатори 61813.360.2. 61813.1 10.598, 61813.360.20, 61813.360.2, 61813.360.3 и 61813.360.4; 3) нива, седма категория, находяща се в местността „Ч.“, представляваща поземлен имот с идентификатор №61813.367.15 по КК на Г.Р., с площ от 4 391 кв.м., със стар идентификатор 367015, при граници /съседи/: имоти с идентификатори 61813.367.16, 61813.367.41, 61813.367.17, 61813.367.593 и 61813.367.798; 4) нива, шеста категория, находяща се в местността „С.д.“, представляваща поземлен имот с идентификатор №61813.403.33 по КК на Г.Р., с площ от 2 000 кв.м., със стар идентификатор 403033, при граници /съседи/: имоти с идентификатори 61813.403.189, 61813.402.825, 61813.403.34 и 61813.403.32; 5) ливада, шеста категория, находяща се в местността „К.п.“, представляваща поземлен имот с идентификатор №61813.503.18 по КК на Г.Р., с площ от 6 001 кв.м., със стар идентификатор 503018, при граници /съседи/: имоти с идентификатори 61813.503.19, 61813.503.20, 61813.503.213, 61813.503.16 и 61813.503.17; 6) нива, седма категория, находяща се в местността „П.ч.“, представляваща поземлен имот с идентификатор №61813.536.23 по КК на Г.Р., с площ от 7 998 кв.м., със стар идентификатор 536023, при граници /съседи/: имоти с идентификатори 61813.536.2. 61813.536.35, 61813.536.20, 61813.536.19, 61813.536.46, 61813.536.510 и 61813.536.50; 7) ливада, девета категория, находяща се в местността „Б.“, представляваща поземлен имот с идентификатор №61813.587.47 по КК на Г.Р., с площ от 966 кв.м., със стар идентификатор 587047, при граници /съседи/: ливада №61813.587.46, собственост на н-ци на Н.М.Д.. ливада №61813.587.48, собственост на о.Р., пасище №61813.587.587, собственост на о.Р. и за селскостопански, горски, ведомствен път с №61813.587.889. собственост на о.Р..

Решенията на органа по поземлената собственост са придружени със скици на имотите, според отбелязванията в тях. Актуални скици на делбените ниви и ливади са приложени и към исковата молба. Не се спори между страните по делото, че решенията на ОСЗ-Р. не са обжалвани и са влезли в законна сила.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира предявеният иск за делба за допустим и основателен предвид следните съображения:

За основателността на делбения иск следва да е налице съсобственост между страните по делото, чиито предмет да са имоти или вещи, които поради естеството си или поради законова норма следва да бъдат съсобствени. От събраните по делото доказателства се установи по безспорен начин, че ищцата и ответниците са съсобственици на процесните недвижими имоти. Съвместното притежание на правото на собственост е възникнало за страните въз основа на наследяване и земеделска реституция. С влизане в сила на решенията на ОСЗ-Р. и издаването на скици на процесните ниви и ливади, в патримониума на н-ците на Е.И.Б. е възникнало и правото на собственост върху земеделските имоти.

Квотите, при които следва да бъде допусната делбата са определими съобразно правилата за наследяване, регламентирани в чл.5, ал.1 и чл.10, ал.1 от ЗН. Общият на страните наследодател Е.Б. е оставила двама преки н-ци – дъщеря Н.А. и син Х.Б.. Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.1 от ЗН, двете деца на общия наследодател получават равни части т. е. по 1/2 ид. част от наследството на Е.Б.. Н.А., от своя страна, е оставила като законни н-ци дъщеря А.У. и внучки Е.З. и А.И.. Последните наследяват баба си по право на заместване на своя баща А.С., починал преди Н.Р.. Дяловете на всяко едно от децата на Н.А., респ. на н-ците по право на заместване, са равни т.е. по 1/2 ид. ч.та респ. по 1/4 ид. ч. от наследството на Е.Б.. Децата на А.С. също наследяват по равно т.е. по 1/8 от наследството на Е.Б.. Синът на общата наследодателка е Х.Б. е оставил като законен наследник само една дъщеря – ищцата Л.Б.-С. следователно нейният дял от наследството Е.Б. е 1/2 ид. ч., каквато е квотата на нейния баща и пряк наследодател.

С оглед горните съображения, съдът намира, че следва да бъде уважен предявения конститутивен иск за делба, като бъде допусната делбата на процесните имоти при квотите, посочени в исковата молба, а именно 1/2 ид. ч. за ищцата, 1/4 ид. ч. за ответницата А.У. и по 1/8 ид. ч. за ответниците Е.З. и А.И..

Съдът счита, че по направеното от ищцата искане за присъждане на разноски не дължи произнасяне с настоящия съдебен акт, тъй като същият е по допускането на делата. Съгласно разпоредбата на чл.355, изр. първо от ГПК, страните заплащат разноски съобразно стойността на дяловете им, която ще бъде опредЕ.с решението по извършване на делбата.

Водим от горното и на основание чл.344, ал.1 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Л.Х.Б.-С., ЕГН*, с П.А. в Г.С., У. "Г.п.”№1, а.19, А.Н.У., ЕГН*, с П. и Н.А. в Г.С., б.„В.Л.”№7. а.8, Е.А.З., с ЕГН*, с П.А. в Г.С., Ж.„Д.”№3, .19, а.123 и А.А.И., с ЕГН*, с П.А. в Г.С., У.„Ц.А.”№2, .3, а.9 и с Н.А. в Г.С.. У.„И.Д.”№4, .4 на следните недвижими имоти: 1) Нива с площ от 1315 кв.м., седма категория, находяща се в местността „С.“ с идентификатор №61813.120.11 по КК на Г.Р., със стар идентификатор №120011, при граници /съседи/: имоти с идентификатори 61813.120.9, 61813.120.10, 61813.120.68, 61813.120.33, 61813.120.12 и 61813.119.653; 2) нива, шеста категория, находяща се в местността „Р.“, представляваща поземлен имот с идентификатор №61813.360.21 по КК на Г.Р., с площ от 4146 кв.м., със стар идентификатор 360021, при граници /съседи/: имоти с идентификатори 61813.360.2. 61813.110.598, 61813.360.20, 61813.360.2, 61813.360.3 и 61813.360.4; 3) нива, седма категория, находяща се в местността „Ч.“, представляваща поземлен имот с идентификатор №61813.367.15 по КК на Г.Р., с площ от 4391 кв.м., със стар идентификатор 367015, при граници /съседи/: имоти с идентификатори 61813.367.16, 61813.367.41, 61813.367.17, 61813.367.593 и 61813.367.798; 4) нива, шеста категория, находяща се в местността „С.д.“, представляваща поземлен имот с идентификатор №61813.403.33 по КК на Г.Р., с площ от 2000 кв.м., със стар идентификатор 403033, при граници /съседи/: имоти с идентификатори 61813.403.189, 61813.402.825, 61813.403.34 и 61813.403.32; 5) ливада, шеста категория, находяща се в местността „К.п.“, представляваща поземлен имот с идентификатор №61813.503.18 по КК на Г.Р., с площ от 6 001 кв.м., със стар идентификатор 503018, при граници /съседи/: имоти с идентификатори 61813.503.19, 61813.503.20, 61813.503.213, 61813.503.16 и 61813.503.17; 6) нива, седма категория, находяща се в местността „П.ч.“, представляваща поземлен имот с идентификатор №61813.536.23 по КК на Г.Р., с площ от 7998 кв.м., със стар идентификатор 536023, при граници /съседи/: имоти с идентификатори 61813.536.2. 61813.536.35, 61813.536.20, 61813.536.19, 61813.536.46, 61813.536.510 и 61813.536.50; 7) ливада, девета категория, находяща се в местността „Б.“, представляваща поземлен имот с идентификатор №61813.587.47 по КК на Г.Р., с площ от 966 кв.м., със стар идентификатор 587047, при граници /съседи/: имоти с идентификатори 61813.587.889, 61813.587.46, 61813.587.587, 61813.587.86 и 61813.587.48, при квоти както следва: 1/2 ид. ч. за Л.Х.Б.-С., ЕГН*, 1/4 ид. ч. за А.Н.У., ЕГН* и по 1/8 ид. ч. за Е.А.З., с ЕГН*, и за А.А.И., с ЕГН*.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба, подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

Районен съдия:.....................................