Р Е Ш Е Н И Е    3538

 

Номер   3538

Година   26.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100714

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда глава ХХVІ от ГПК и е образувано по повод молбата с правно основание чл.50 от СК, на Г.К.С., с ЕГН*, от Г.Р., У.„Д.”№4 и Р.М.С., ЕГН*, от Г.Р., У.„Д.”№4.

В молбата си  твърдят, че са сключили граждански брак на 21.08.2013 г.  в Г.Р., като имат родено едно дете – А.Р.М., родена на 23.08.2011  г. , ЕГН*.

Твърдят, че бракът им е дълбоко и непоправимо разстроен, изчерпан от всякакво съдържание, поради което по-нататъшното им съжителство е невъзможно. Във връзка с искането на съпрузите за допускане на развод по взаимно съгласие, същите са постигнали съгласие за всички законоустановени изисквания, визирани в чл.51 СК, за което представят изготвено в писмена форма споразумение.

В съдебно заседание молителите поддържат молбата си и представеното писмено споразумение. Молят съда да прекрати брака, поради наличието на сериозно и непоколебимо съгласие за това, както и да утвърди постигнатото от тях споразумение.

Съдът, след като обсъди направените доводи и доказателствата по делото, намира за установено от фактическа страна следното:

От представеното към молбата копие от дубликат на удостоверение за сключен граждански брак, издадено от о.Р. въз основа на акт за граждански брак №62 от 21.08.2013 г. е видно, че Р.М.С., ЕГН*, и Г.К.С., с ЕГН*, са сключили граждански брак на същата дата, като съпругата след брака е приела да носи фамилното име С..

От представеното копие от дубликат на удостоверение за раждане, издадено от О.Благоевград въз основа на акт за раждане №528/25.08.2011 г. се установява, че от брака си двамата съпрузи имат родено едно дете – А.Р.М., родена на 23.08.2011  г. , ЕГН*.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Молбата за развод по взаимно съгласие е подадена от лица, между които е сключен граждански брак, поради което същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.

Между съпрузите, с оглед заявеното от тях в молбата до съда и в съдебно заседание, е налице сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод, като мотивите за развод са ирелевантни, съгласно чл.50 от СК, поради което съдът не следва да ги издирва. Към молбата си молителите са представили споразумение по чл.51, ал.1 от СК, в което са уредили въпросите относно имуществените отношения помежду си, включително издръжката, погасяването на месечните вноски на изтеглените заеми, ползването на семейното жилище и фамилното име, упражняването на родителските права, заплащане на издръжка в полза на малолетното дете, местоживеенето на детето и режима на лични отношения на родителите с него. Така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, и защитава интересите на детето на съпрузите-молители.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, бракът между молителите следва да бъде прекратен, а представеното споразумение – утвърдено.

В изпълнение разпоредбата на чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, следва да бъде определена окончателна държавна такса за допускане на развода в размер на 40.00 лева, от която 25.00 лева платени при завеждане на молбата, а останалите 15.00 лева, платими от молителя Г.К.С., с ЕГН*, предвид изразеното становище в съдебно заседание.

Молителят Р.М.С., ЕГН*, следва да поеме дължимата такса върху тригодишните плащания за издръжка на непълнолетното си дете, която възлиза на 100.80 лева.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 21.08.2013 г. в Г.Р., с акт за граждански брак №62 от 21.08.2013 г. на О.Р., между Р.М.С., ЕГН*, и Г.К.С., с ЕГН*, на основание чл.50 от СК - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Р.М.С., ЕГН*, и Г.К.С., с ЕГН*, споразумение по чл.51, ал.1 от СК, както следва:

1. Родителските права за роденото от брака дете - А.Р.М., родена на 23.08.2011  г., ЕГН*, се предоставят за упражняване на майката и законен представител Г.К.С., с ЕГН*, като местоживеенето на детето се определя при майката – г.Р., о.Р., У.„Д.”№4.

2. Определя се следния режим на лични отношения на детето А.Р.М., родена на 23.08.2011  г., ЕГН*, с бащата Р.М.С., ЕГН*, както следва: първа и трета събота и неделя от месеца от 9:00 часа в събота до 18:00 часа в неделя с правото на преспиване при своя баща, както и 20 дни през лятото и 5 дни през зимата, които може и да не са последователни, когато майката не е в платен годишен отпуск.

3. Бащата Р.М.С., ЕГН*, се задължава да плаща на детето си А.Р.М., родена на 23.08.2011  г., ЕГН*, чрез майката и законен представител Г.К.С., с ЕГН*, месечна издръжка от 140.00 лева, по банков път, по допълнително посочена от майката банкова сметка, считано от датата на подаване на молбата в съда – 08.07.2019 г., с падеж 25-то число на месеца, до настъпване на обстоятелства, водещи до изменението или прекратяване на издръжката.

4. Семейното жилище, находящо се в Г.Р., У.„Д.”№4, собственост на трето лице, след прекратяване на брака ще се ползва от двамата молители.

5. Съпрузите декларират, че не притежават недвижими имоти, придобити през време на брака в режим на съпружеска имуществена общност.

6. Съпрузите декларират, че придобитите по време на брака движими вещи ще бъдат поделени извънсъдебно.

7. Съпрузите не претендират издръжка един от друг.

8. Съпрузите декларират, че нямат взаимни претенции към притежаваните от всеки банкови сметки.

9. След прекратяване на брака Г.К.С., с ЕГН*, ще носи предбрачното си фамилно име С..

10. Бащата Р.М.С., ЕГН*, дава съгласието си детето А.Р.М., родена на 23.08.2011 г., с ЕГН*, да пътува в чужбина, без ограничение на държавите, които посещава заедно с майка си Г.К.С., ЕГН*, за което се съставя изрична декларация от него за всяко отделно пътуване, при условие същата декларация, нотариално заверена, да бъде подписана и от майката - Г.К.С., ЕГН*, с която последната да даде съгласието си детето на страните - А.Р.М., родена на 23.08.2011 г., с ЕГН*, да пътува в чужбина, без ограничение на държавите, които посещава заедно с баща си - Р.М.С., ЕГН*, като и двамата родители поемат задължението да се уведомяват един друг непосредствено преди предприемане на пътуването относно дестинацията и продължителността на пътуването.

ОСЪЖДА Р.М.С., ЕГН*, от Г.Р., У.„Д.”№4, да заплати по сметка на Рг.РС сумата от 100.80 лв., представляваща държавна такса върху присъдения размер на издръжката.

ОСЪЖДА Г.К.С., с ЕГН*, да заплати по сметка на Рг.РС сумата от 15.00 лв., представляваща държавна такса по чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………