Р Е Ш Е Н И Е    3246

 

Номер   3246

Година   08.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200316

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. на „.0.Е., ЕИК*, с адрес Г.С., подадена срещу НП №К./2. Г. издадено от Директора на РД-С. към ГД„КП“ при КЗП, с което на жалбоподателя за нарушения по чл.114, т.1 от ЗТ и чл.114, т.2 от ЗТ, са наложени следните санкции: „имуществена санкция” от 1`500.00 лв., за нарушение по чл.114, т.1 от ЗТ, и „имуществена санкция” от 1`500.00 лв., за нарушение по чл.114, т.2 от ЗТ.

В жалбата жалбоподателят излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган излага становище за неоснователност на подадената Ж. и моли съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от „.0.Е., ЕИК*, с адрес Г.С., подадена срещу НП №К./2. Г. издадено от Директора на РД-С. към ГД„КП“ при КЗП е подадена в срок от лице което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН №К./11.02.2019 г. от гл. специалист  в РД-С. към КЗП затова, че при извършена проверка на 24.01.2019 г. в обект Апартаментен хотел „К.“, находящ се в Г.Б., У.П.№123, който се стопанисва от „.0.Е., ЕИК* е установено,  че на видно място е поставено удостоверение за утвърдена категория от три звезди с №РК-19-9126 с дата на издаване 30.03.2012 г. На гърба на издаденото удостоверение за категоризация има посочен списък с номерата на категоризираните апартаменти, в които „.0.Е., ЕИК*, може да извършва туристическа дейност и да настанява гости. При извършената проверка е предоставен регистър на настанените гости в обекта за периода от 01.01.2019 г. до 24.01.2019 Г. от който е установено към датата на извършване на проверката на 24.01.2019 Г. че „.0.ЕООД е настанявал гости в апартаменти – студия №13 и №50, за които няма издадено удостоверение за категоризиране или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране , с което е нарушен чл.114, т.1 от ЗТ. Нарушението е извършено на 24.01.2019 г. При извършената проверка на 24.01.2019 г. на апартаментен хотел „К.“ е установено, че в туристическия обект липсва щанд за сувенири и стоки, и количка за багаж – нарушение на чл.114, т.2 от ЗТ. Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение е издадено обжалваното НП №К./2. г. от Директора на РД-С. към ГД„КП“ при КЗП, с което на жалбоподателя за нарушения по чл.114, т.1 от ЗТ и чл.114, т.2 от ЗТ, са наложени следните санкции: „имуществена санкция” от 1`500.00 лв., за нарушение по чл.114, т.1 от ЗТ, и „имуществена санкция” от 1`500.00 лв., за нарушение по чл.114, т.2 от ЗТ.

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, Административно-наказващият орган е този, който поддържа Административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации не се считат за установени, до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.     

За изясняване на обстоятелствата по делото, бяха допуснати и гласни доказателства – разпитани бяха актосъставителя, свидетелите по установяване на административното нарушение.

В чл.232, ал.2 от ЗТ е регламентирана компетентността на Председателя на КЗП/К./ да издава НП за нарушенията по този закон. Законодателят в разпоредбата  на чл.177, ал.1, т.2 от ЗТ е регламентирал контрола, последващ процедурата по категоризирането на туристическия обект. Този контрол е в правомощията, както на КЗП, така и на кметовете на общините. Компетентността на Председателя на КЗП да издава НП не подлежи на никакво съмнение, тя е регламентирана, както в Административно-наказателните разпоредби на ЗТ /чл.232, ал.2/, така и в общите разпоредби за контрол по спазването на закона /чл.175, ал.2/. От своя страна, Председателят на К. е оправомощил Директора на РД-С. към ГД"КП" към КЗП, да издава НП за нарушения по ЗТ със Заповед №891/12.10.2016 г. Изводът е, че НП е издадено от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия. В настоящия случай АУАН е съставен от оправомощено от Председателя на КЗП лице, а НП е издадено от орган с делегирани правомощия, съгласно разпоредбата на чл.232, ал.2 от ЗТ.

По отношение нарушението по чл.114, т.1 от ЗТ

Съобразно чл.114, т.1 ЗТ лицето, извършващо туристическа дейност в туристически обект, е длъжно да предоставя туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура за категоризиране. А по силата на чл.232, ал.2, вр. чл.206, ал.1 ЗТ Председателя на КЗП или оправомощени от него длъжностни лица налагат глоба в размер от 500.00 до 5,000.00 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица налагат имуществена санкция в размер от 1`000.00 до 10`000.00 лв. при предоставяне на туристически услуги в некатегоризиран туристически обект по чл.3, ал.2, т.1-3 от ЗТ.

В случая, доказателствата по делото несъмнено водят до извод, че в стопанисвания от дружеството обект - Апартаментен хотел „К.“, находящ се в Г.Б., У.П.№123, е извършвано хотелиерство по смисъла на §1, т.55 от ДР на ЗТ. Съгласно §1, т.69 от ДР на ЗТ“ОТУ” са настаняване, хранене и транспортиране. Тоест, всяка една от предлаганите услуги е основна туристическа услуга и за всяка от тях, независимо дали се предлага кумулативно или алтернативно е необходимо обекта да е категоризиран. С оглед предоставяната услуга за дружеството е възникнало задължението по чл.114, т.1 от ЗТ, да се снабди с удостоверение за категоризация за всички апартаменти в туристическия обект /вж. Решение №987/22.06.2017 г. по КНАХД №277/2017 г. на Бл.АС/.

При извършена проверка на 24.01.2019 г. от К. на обект -  Апартаментен хотел „К.“, находящ се в Г.Б., У.П.№123, който се стопанисва от „.0.Е., ЕИК*  е установено, че туристи са настанявани за периода от 01.01.2019 г. до 24.01.2019 г.  в апартаменти – студия №13 и №50, за които няма издадено удостоверение за категоризиране или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, респ. не са включени в списъка на категоризираните апартаменти, придружаващ издаденото удостоверение за категория на обекта №РК-19-9126 с дата на издаване 30.03.2012 г. и следователно са некатегоризирани. Безспорно установено е по делото, че на 24.01.2019 г. са настанявани туристи  в апартаменти – студия №13 и №50 от туристическия обект - Апартаментен хотел „К.“, находящ се в Г.Б., У.П.№123, с което е извършвана туристическа дейност; и дружеството-жалбоподател, стопанисващ обекта не е притежавал удостоверение за категоризация на процесните апартаменти. По делото Ч. свидетелски показания и писмени доказателства /Регистър на настанените туристи-л.27/ е установено, че в посочените апартаменти – студия №13 и №50 се извършва туристическа дейност, без да е налице удостоверение за категоризация на същия.

По изложените съображения настоящият състав намира, че осъщественото в конкретния казус нарушение не може да бъде квалифицирано като маловажен случай предвид липсата на многобройни или едно, но изключително смекчаващо отговорността обстоятелства. Нарушената норма охранява обществените отношения свързани с интересите на П. на туристически услуги. Изискванията не напразно са многобройни и детайлни, като целта на законодателя е да осигури качество на туристическия продукт и З. на П..

По отношение на вида и размера на наложената санкция, съдът приема, че определения размер на санкцията от 1`200.00 лв. /при граници от 1`000.00 лв. до 10`000.00 лв./ се явява несъответстващ на тежестта на нарушението и степента на обществената му опасност. Съдът приема, че следва да бъде определен  размер на наказанието от 1`000.00 лева, който е минимално предвидения такъв, явява се справедлив и способстващ за постигане на целите на наказанието. Освен това по делото няма доказателства, че са произтекли вредни последици от извършеното деяние, обосноваващо налагане на санкция над законово предвидения минимум, поради което  законосъобразна е санкция в минимален размер. Предвид гореизложеното, НП, в частта относно размера на наложеното наказание следва да се измени, като се наложи предвидената в чл.206, ал.1 от ЗТ"ИС" в минимален размер от 1`000.00 лв.

По отношение нарушението по чл.114, т.2 от ЗТ

Сочената  за нарушена разпоредба на чл.114, т.2 от ЗТ е бланкетна и не съдържа правило за поведение. Според същата лицата извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство в туристически обекти са длъжни да предоставят услуги в туристически обект, който отговаря на изискванията за определената му категория съгласно изискванията на наредбата по чл.121, ал.5 /Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведеният за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижване, спиране на действието и прекратяване на категорията /обн.ДВ бр.65/2015 г.//. В случая, за съответните нарушения не е взето отношение дали се съдържат в разпоредба или в някое от приложенията към разпоредба от Наредбата и към кое приложение или разпоредба се отнасят. Цифровата правна квалификация не подлежи на текстово тълкуване с оглед описанието на нарушението, с оглед изричното изискване на чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН. Изложеното представлява нарушение на административно-производствените правила и тъй като нарушава правото на З. е основание за отмяна на НП, в тази част. Съдът намира, че при издаването на процесното НП са допуснати процесуални нарушения, които са съществени и не са от категорията на тези нарушения, които могат да бъдат преодолени по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН, като същите са достатъчно основание за отмяна на НП, в посочената част. Нарушението е съществено, когато е довело до ограничаване на правата на страните, в която и да е фаза на процеса. Предвид гореизложеното съдът намира, че обжалваното НП като незаконосъобразно следва да бъде отменено в тази част.

Предвид всичко изложено и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ НП №К./2. Г. издадено от Директора на РД-С. към ГД„КП“ при КЗП, в частта, в която на „.0.Е., ЕИК*, с адрес Г.С., е наложена „имуществена санкция” от 1`500.00 лв., за нарушение по чл.114, т.1 от ЗТ, като на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. чл.206, ал.1 от ЗТ, намалява размера на наложената „имуществена санкция“ от 1`500.00 лв. на 1`000.00 лв..

ОТМЕНЯ НП №К./2. Г. издадено от Директора на РД-С. към ГД„КП“ при КЗП в частта, в която на „.0.Е., ЕИК*, с адрес Г.С., е наложена „имуществена санкция” от 1`500.00 лв., за нарушение по чл.114, т.2 от ЗТ, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. пред Бл.АС  в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………………