О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    3932

 

Номер   3932

Година   20.08.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101380

по  описа  за

2018

година

 

Производството е образувано по подадена искова молба  от „А1Б.”Е. с ЕИК*, с адрес: Г.С., р.И., у.„К.”№1, представлявано от законните представители А.Д. и М.М., Ч. пълномощника А.Д.Ц., със С.А. Г. С.П. „С.Н.“№4,Е.4, против А.Н.К., ЕГН*, от с.Е., о.Р., к.„И.Р.Ю., ЕГН*, с А. с.Д.Д., о.Р..

С разпореждане №6622 от 19.12.2018 г., съдът е указал да се изпрати препис от искова молба на ответника като е предоставил възможност след изпращане на копия от същата да подаде в едномесечен срок писмен отговор, както и да изрази становище във връзка с депозирания иск.

В срока за отговор по делото са депозирани молби от страните в производството Ч. процесуалните представители по пълномощие, с които позовавайки се на чл.229, ал.1, т.1 ГПК, сезират съда с искане за спиране на производството по взаимно съгласие.

Въз основа на депозираните молби съдът с  определение №325 от 22.01.2019 г. на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК, е спрял по общо съгласие на страните производството по делото. Със същото определение съдът е указал на страните, че спряното по общо съгласие производство ще бъде прекратено, ако в 6-месечен срок от спирането му, никоя от страните не поиска неговото възобновяване.

Определението за спиране е влязло в сила поради необжалването му от страните.

Съгласно разпоредбата на чл.231, ал.1 от ГПК, спряното по общо съгласие на страните производство се прекратява, ако в шестмесечен срок от спирането му никоя от страните не е поискала възобновяването му.

Съдът констатира, че визираният в разпоредбата на чл.231, ал.1 от ГПК, 6-месечен срок от спирането е изтекъл, без да е направено искане за възобновяване на производството, поради което производството по образуваното Г.д. №1380/2018 г. по описа на Рг.РС следва да бъде прекратено.

Мотивиран от горните съображения съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.231, ал.1 от ГПК, производството по Г. д. №1380/2018 г. по описа на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бл.ОС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ:.......................................................