Р Е Ш Е Н И Е  №  3796

 

Номер   3796

Година   08.08.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101412

по  описа  за

2018

година

 

Делото е образувано въз основа на искова молба, депозирана от К.И.П., ЕГН*, от Г.Р., Ж..С.”б.7, а.1, против РПГ„Н.С.”, с Булстат*, с адрес: Г.Р., У.„К.”№1, представлявана от Директора В.П..

Ищцата е предявила обективно кумулативно съединени искове, с които претендира да бъде отменена като незаконосъобразна Заповед  за прекратяване на трудовото правоотношение №0123 от 26.10.2018 г. на Директора на РПГ„Н.С.”,  да бъде възстановена на заеманата от нея работа преди уволнението, както и да бъде осъден ответника да й заплати обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ, в размер на 6`600.00 лв., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба.

В обстоятелствената част на исковата молба се твърди, че от 2007 г., ищцата е учител при ответника. При постъпването си била назначена като учител по теоретично обучение – по  икономически дисциплини. През учебната 2014 г. – 2015 г. била назначена като помощник-директор по учебната дейност. От 2016-2017 учебна година заемала длъжността „заместник директор по учебната дейност“. Твърди, че на посочената длъжност съвместявала и преподавателска дейност, като преподавателската й норма била образувана от предметите „предприемачество“ и „биология и здравно образование“. Със Заповед №0123/26.10.2018 г. е прекратено трудовото й правоотношение на основание съкращаване в щата – чл.328, ал.1, т.2 от КТ. Ищцата счита, така издадената заповед за незаконосъобразна изцяло. В тази връзка посочва, че липсва законосъобразен и надлежен фактически състав за съкращаването на щата. Липсвала заповед за общо съкращаване в щата. Също така се навеждат доводи за нарушение от страна на работодателя на разпоредбата на чл.329 от КТ, поради неизвършване на дължимия подбор в две насоки – между ищцата и другия заместник директор и между нея и останалите преподаватели.

Изложени са доводи за липсата на изработена визия на училището до 01.06.2018 г. и след 01.08.2018 г., въпреки че такава била изрично поискана от синдикалната организация при училището. Не била изготвена и заповед за намаляване на щата със съответна финансова обосновка. В обстоятелствената част на исковата молба са изложени доводи за проведено събрание на Синдиката на българските учители към КНСБ при училището на 14.05.2018 г., като са цитирани гласуваните на същото решения и за нарушение от страна на работодателя на чл.10, т.2 и т.1 от КТД. Нямало съгласие по т.3 от чл.10 от КТД, от синдикалната организация в образователната институция за прекратяване на трудовото й правоотношение. Също така ищцата описва придобитите от нея квалификации и как според нея следвало да бъдат разпределени учебните часове между учителите с посочени пет варианта.

В едномесечния срок по чл.131, ал.1 от ГПК, от страна на ответника  е представен писмен отговор. В него представителят на ответното дружество не оспорва факта, че между ищеца и ответника е било налице валидно трудово правоотношение, но възразява досежно основателността на исковете, визирайки конкретни фактически и правни твърдения в тази насока. В тази връзка се сочи, че видно от процесната заповед ищцата е уволнена от длъжността – „заместник директор по учебната дейност“. Оспорва се твърдението на ищеца за липсата на заповед за утвърждаване на щатното разписание. Позовавайки се на разпоредбите на чл.257 и чл.258 от ЗПУО, ответникът сочи, че изготвянето и утвърждаването на длъжностното и поименното щатно разписание се извършва от директора/работодател. В резултат на които правомощия са предприети съответните действия, като решението за съкращаване в щата е обективирано в заповед. С тази заповед е премахната длъжността „заместник директор по учебната дейност“ от длъжностното щатно разписание на учебното заведение. Непосредствено след утвърждаване на длъжностното щатно разписание е изпратен за съгласуване Списък-Образец №1 в РУО-Б. Ответникът се позовава на съдебната практика относно условията за законосъобразност на уволнението при „съкращаване в щата“, като сочи, че не подлежи на съдебен контрол решението на работодателя да извършва промени в щатното разписание. Посочва, че последното е въпрос на работодателска целесъобразност. Също така ответникът счита за ненужно да коментира изписаните в исковата молба разпоредби на КТД, тъй като всички тези утвърждавания и съгласувания, за които говори ищцата са ирелевантни за спора. Оспорва се като неоснователно и възражението, че следвало да бъде извършен подбор между ищцата и другите преподаватели, визирани в исковата молба. Позовавайки се на конкретно цитирана съдебна практика на ВКС, ответникът излага подробни съображения относно липсата на задължение за извършването на подбор. Основното съображение, е, че длъжността на „заместник директор по учебната дейност“ е единствена в учебното заведение, поради което не се наложило извършването на подбор.  От приложените длъжностни характеристики на останалите учители било видно, че изпълняваните от ищцата трудови функции са различни. На следващо място се оспорва като неоснователно и твърдението на ищцата, че не преодоляна закрилата по реда на чл.333 от КТ. От синдикалната организация била изискана информация за наличието на закрила. Ръководството на синдикалната организация /председател и секретар/, в съответствие с предоставените му по КТД правомощия е дало съгласие за уволнението на лицето по чл.328, ал.1, т.2 от КТ.

В съдебно заседание и в писмена защита, ищцата, лично, и чрез процесуалните си представители, поддържа предявените искове по изложените съображения, доразвити и в писмено становище.

В съдебно заседание ответното училище, чрез законния си и процесуалния си представител, оспорва изцяло като неоснователни предявените искове.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, прие за установено следното:

Не се спори между страните, че ищцата е работила по трудово правоотношение с ответното училище от 2007 г., като е заемала длъжността: „учител по икономически дисциплини, което се установява от приложените трудови договори. С трудов договор№22 от 01.09.2014 г., ищцата е назначена на длъжност помощник директор, за времето от 01.09.2014 г. до 31.08.2015 г., код по НКПД-23596002. С допълнително споразумение №162 от 01.09.2015 г., ищцата е преназначена от длъжност „помощник директор“ за определено време на длъжност „помощник директор за неопределено време“. С последващо допълнително споразумение №222 от 29.08.2016 г., ищцата е преназначена на длъжност „заместник директор по учебната дейност“ в ПГТХТ-Р., код 23596002 и с допълнително споразумение към трудов договор №002 от 15.09.2017 г., ищцата е преназначена на длъжност „заместник директор по учебната дейност“ в РПГ„Н.С.“-Р..

По делото е приложено длъжностно разписание на Р.„Н.С.“, в сила от 01.07.2018 г. В утвърденото щатно разписание, считано от 01.07.2018 г. длъжностите за педагогически специалисти с ръководни функции са: директор, заместник директор по учебно-производствената дейност и заместник директор по учебната дейност. В утвърденото поименно щатно разписание, считано от 01.07.2018 г., длъжностите за педагогически специалисти с ръководни функции са: директор – В.И.П., заместник директор по учебно-производствената дейност – инж. М.И.К. и заместник директор по учебната дейност – К.И.П..

Със Заповед №1366/14.09.2018 г. е утвърдено ново щатно разписание на педагогическия и непедагогическия персонал в училището.

Съгласно утвърденото ново длъжностно щатно разписание, считано от 14.09.2018 г., длъжностите за педагогически специалисти с ръководни функции са: директор и заместник директор по учебно-производствената дейност. В утвърденото ново поименно щатно разписание, считано от 14.09.2018 г., длъжностите за педагогически специалисти с ръководни функции са: директор – В.И.П. и заместник директор по учебно-производствената дейност – инж. М.И.К..

По делото са приложени длъжностни характеристики на служителите заемащи учителски длъжности, длъжностна характеристика на длъжността „заместник директор по учебно-производствената дейност“ и длъжностна характеристика на длъжността „заместник директор по учебната дейност“.

В длъжностна характеристика на заместник директор по учебно-производствената дейност в раздел „специфични функции“ е посочено, че планира вътрешно институционалната квалификация; организира и координира обмяната на добри практити в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагане на интерактивни методи за работа с учениците; участва в подготовката и провеждането на дейности, свързани със: националното външно оценяване, държавните зрелостни изпити; обобщаване на резултатите от държавните изпити; олимпиади, състезания, конкурси; консултира лицата, заемащи длъжността „учител“ и длъжността „старши учител, по отношение самооценяването в процеса на атестиране и диференцирано заплащане; участва в реализиране на система на наставничество на училищно ниво; участва в разработването на училищни учебни планове, учебни програми в случаите, предвидени в държавните образователни стандарти; участва в организиране и координиране на дейности по разработване на проекти и участва в изпълнението им. В раздел „отговорности на длъжността“ е посочено: опазване живота и здравето на учениците по време на образователния процес; организира провеждане на образователна дейност с учениците; участие във формирането и реализирането на училищните политики за подкрепа на личностно развитие на учениците; поддържане на ползотворно и ефективно сътрудничество с родителите; водене на учебната и училищната документация, свързани с неговата дейност.

В длъжностна характеристика на заместник директор по учебната дейност в раздел „трудови, функции, права и задължения“ е посочено, че участва в разработване на стратегия за развитие на училището и Етичен кодекс на читалищната общност; координира и участва пряко в изготвянето на училищните учебни планове; създава и осъществява контрол по изготвяне на учебните програми за разширена подготовка от учителите по съответните учебни предмети и годишните тематични разпределения; участва в разработването на Списък-образец №1 на училището като сведение за дейността на институцията за учебната година и координира дейността на длъжностните лица, свързана с работата в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование; участва в разпределението на задължителната норма преподавателска работа на педагогическите специалисти работещи в училището; организира разработването и спазването на седмичното разписание; участва в дейностите на училищно ниво, свързани с училищния прием, държавния план-прием и допълнителния прием; осъществява системен контрол върху образователния процес и дейността на педагогическите специалисти в училище; организира повеждането на изпити (държавни, зрелостни, квалификационни, за промяна на оценката, за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет, приравнителни и други). В раздел „отговорности на длъжността“ е посочено: създаването на пълноценни условия за провеждане на образователната дейност в училището; контрола на образователната дейност; осигуряването на изпълнението на държавните образователни стандарти, свързани с образователната дейност; правилно водене и съхранение на училищната документация.

По делото е приложено удостоверение /л.65/ за утвърждаване на списък Образец №1 за 2018/2019 учебна година.

По делото е приложено копие от колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 11.06.2018 г., като в чл.10 е уредено, че при прекратяване на трудовите правоотношения по чл.328, ал.1, т.2 и т.3 от КТ, работодателите следва да уведоми синдикатите за: а) причините и необходимостта от намаляване числеността на персонала; б) броя и длъжностите, подлежащи на съкращение по категории персонал, професии и специалности и в) възможностите за преносрочване на освободения персонал.В чл.10, т.2 е посочено, че не се прекратяват трудовите правоотношения на работници и служители в трудоспособна възраст, ако по същите специалности има работни места, които се заемат от пенсионери. Съгласно чл.10, т.3 от КТД, прекратяването на трудови правоотношения по чл.328, ал.1, т.2 и т.3 от КТ, с работници и служители-членове на синдикалните организации – страна по договора, след предварително съгласие на съответната синдикална организация в образователната институция. В чл.15 от КТД е посочено, че работодателите и синдикатите създават условия за информиране на работниците и служителите за настъпилите изменения в нормативните документи за предучилищното и училищното образование, както и такива, отнасящи се до трудовите и осигурителните отношения на работещите в системата.

С писмо с изх. №1206/14.09.2018 г., писмо с изх. №1192/10.09.2018 г., директорът на ответното училище е уведомило съответните синдикални организации за изготвеното ново щатно разписание и е поискало консултиране и представяне на същото.

Представен е протокол от 14.09.2018 г. от проведена среща между работодателя и представители на синдикалните организации.

С писмо с изх. №2518 от 14.09.2018 г., е поискано предварително съгласие за уволнението на ищцата, поради съкращаване на заеманата от нея длъжност „заместник директор по учебната дейност“.

С писмо с изх. №2518 от 14.09.2018 г., председателя на синдикалната организация към СБУ е дала съгласие да бъде освободена от длъжност г-жа К.И.П., заемаща длъжността „заместник директор по учебната дейност“, синдикален член на организацията, поради съкращаване в щата, в съответствие с новото поименно щатно разписание.

С уведомително писмо ищцата К.П. е уведомена във връзка с установената в чл.333 КТ предварителна закрила да представи писмена информация относно наличието или липсата на обстоятелства, които я поставят в категорията на защитените лица, по чл.333 КТ, придружена и със съответните доказателства. Писмото е връчено на ищцата на 26.10.2018 г.

Със Заповед №0123 от 26.10.2018 г. на Директора на Р.„Н.С.“, на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ, считано от 26.10.2018 г. е прекратено трудовото правоотношение с ищеца К.И.П., с мотив: съкращаване на щата. Изрично в заповедта е отразено, че се прекратява трудовото правоотношение с ищцата, заемаща длъжността заместник директор по учебната дейност, с шифър по НКПД 23596002. Заповедта е връчена на 26.10.2018 г. срещу подпис на ищцата.

От копие на трудова книжка се установява, че след прекратяване на трудовото правоотношение, ищцата не е започнала работа при друг работодател.

От изслушаната съдебно-счетоводна експертиза, се установява, че последният пълнен отработен месец от ищцата е м. юли 2018 г., за който е начислено БТВ в размер на 1`016.30 лв. На база посоченото, според вещото лице обезщетението за оставяне без работа за срок от шест месеца следва да бъде 6`097.80 лв. в брутен размер и 5`488.02 лв. в нетен размер. При изслушването си в открито по делото съдебно заседание, вещото лице пояснява, че за периода м. юли 2018 г. до 26.10.2018 г., ищцата няма пълнен отработен месец, тъй като е била в отпуск по болест.

Съдът кредитира изцяло като пълно, ясно и обосновано заключението на вещото лице Ч..

Предвид установеното от фактическа страна, съдът намира следното от правна страна:

Исковете са допустими, предявени от лицето, на което единствено принадлежи правото - работника, срещу работодателя, при спазване на изискванията за надлежно упражняване правото на иск и липсата на процесуални пречки за разглеждане.

По конститутивният иск с правно основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ:

Правото на работодателя да прекрати трудовото правоотношение с работника на някое от безвиновните основания по чл.328 КТ е негово субективно преобразуващо право за едностранно преустановяване на трудово-правната връзка при предвидените от закона условия. В случая ответното училище в качеството на работодател на ищеца е прекратил трудовият договор с ищеца на основание "съкращаване в щата". Субективното преобразуващо право на уволнение е надлежно и законно упражнено, когато е налице посоченото в заповедта основание за уволнение. Съдът извършва проверка за законност на уволнението- били ли са налице всички факти, съдържащи се в хипотезиса на правната норма, при условията на която работодателят е упражнил потестативното си право да прекрати трудовото правоотношение и спазено ли е императивното изискване на чл.329 от КТ за извършване на подбор преди уволнението. При оспорване на уволнението, в тежест на работодателя е да установи, че същото е законосъобразно извършено на основанието посочено в издадената заповед. Правото на работодателя да премахва длъжности или да намалява щатните бройки за тях поради отпадане на нуждата, не подлежи на съдебен контрол. Преценка на работодателя по целесъобразност е какви длъжности са му необходими за осъществяване предмета на дейност на ръководената от него структура. В тази насока е възприетото в Решение №498 от 13.01.2012 г. на ВКС по Г. д. №1561/2010 г., IV г.о., ГК, докладчик председателят С.Ц., Решение №296 от 27.06.2012 г. на ВКС по Г. д. №1712/2011 г., IV г.о., ГК, докладчик съдията В.Й., Решение №163 от 4.07.2012 г. на ВКС по Г. д. №1062/2011 г., III г. о., ГК, докладчик съдията С.Ч..

Независимо че в трудовия процес тежестта да установи законосъобразността на уволнението е на работодателя, съдът се произнася само по конкретно изтъкнатите от ищеца основания за незаконосъобразност.

 Основанията, на които ищецът твърди незаконосъобразно упражнено от работодателя право на уволнение в случая са: че не е налице реално съкращаване на щатна длъжност, нарушаване на разпоредбата на чл.329, ал.1 от КТ и нарушение на чл.10, т.1, т.2 и т.3 и чл.15 от КТД.

Законосъобразното прекратяване на трудовото правоотношение на основание съкращаване в щата е свързано с кумулативното установяване на следните факти от работодателя – вземане на решение от компетентния орган за съкращаване в щата, извършване на реално, а не фиктивно такова, както и при упражнено право на уволнение на това основание с извършване и на подбор да установи, че същият е извършен законосъобразно по критериите по чл.329 КТ.

Предмет на оспорване е законосъобразността на Заповед №0123 от 26.10.2018 г. на Директора на Р.„Н.С.“, с която е прекратено трудовото правоотношение с ищеца К.И.П. на основание чл.328, ал.1, т.2 КТ - съкращаване в щата.

Въз основа на анализ на приложените по делото писмени доказателства, цитирани по-горе, съдът намира за неоснователно оспорването, че не е налице действително съкращаване на щата. Заеманата от ищцата длъжност преди уволнението, видно от допълнително споразумение №222 от 29.08.2016 г. и допълнително споразумение към трудов договор №002 от 15.09.2017 г. е „заместник директор по учебната дейност“ в РПГ„Н.С.“-Р., код 23596002. В длъжностното щатно разписание от 01.07.2018 г. длъжностите за педагогически специалисти с ръководни функции са: директор, заместник директор по учебно-производствената дейност и заместник директор по учебната дейност. Съгласно утвърденото ново длъжностно щатно разписание със Заповед №1366/14.09.2018 г.  се закрива 1 щатна бройка педагогически персонал за длъжността заместник директор по учебната дейност. Съгласно утвърденото ново длъжностно щатно разписание, считано от 14.09.2018 г. длъжностите за педагогически специалисти с ръководни функции са директор и заместник директор по учебно-производствената дейност. Предвид възприетото в задължителната практика, обективирана в ТР №4/2011 г. ОСГК на ВКС, в правомощията на директора на училище е да определя самостоятелно числеността на персонала и съответно да утвърди ново/променено щатно разписание съобразно утвърдения бюджет. Новото или променено щатно разписание влиза в сила след утвърждаването му от директора на учебното заведение, като за настъпването на тази промяна не е необходимо съгласуване с началника на Регионалния инспекторат по образование. Въведеното с подзаконови нормативни актове (Наредба №4 от 16.04.03 г. за документите в системата на народната просвета на МОНМ (отм.) и Наредба №3 от 18.02.08 г. на МОН (отм.), понастоящем Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) изискване за съгласуване на списък-образец №1, част от който е щатното разписание на училището, с началника на Регионалния инспекторат по образование (понастоящем РУО), няма значението на елемент от фактическия състав по утвърждаване на щата на учебното заведение. За пълнота на изложеното съдът намира за неаргументирани направените от процесуалния представител на ищеца възражения срещу съдържанието на списък – образец №1, доколкото същото е нормативно уредено в цитираните по-горе нормативни актове. Доколкото съгласуването на посочения списък – образец №1 с н-ка на РУО не е елемент от фактическия състав по утвърждаване на щатното разписание е иррелевантна датата на това съгласуване в каквато насока са останалите възражения в депозираните по делото писмени становища и в откритите съдебни заседания от страна на процесуалните представители на ищцата. В тази насока е възприетото и в константната практика на съдилищата - Решение №97 от 2.07.2012 г. на ВКС по Г. д. №771/2011 г., III г.о., ГК, докладчик председателят Н.З., Решение №463 от 30.10.2012 г. на ВКС по Г. д. №35/2012 г., IV г.о., ГК, докладчик съдията С.Б..

В настоящия казус се установи, че е налице утвърдено от директора на ответното училище ново длъжностно щатно разписание, считано от 14.09.2018 г., с което се съкращава една щатна бройка заместник директор по учебната дейност.

 На следващо място, съдът намира за неоснователно и възражението на ищцата за незаконосъобразност на уволнението, тъй като не е извършен подбор между нея и заместник директора по учебно-производствената дейност и между нея и останалия преподавателски персонал.

 При съкращение на щата на единствената щатна длъжност (трудова функция), работодателят може да уволни съответния работник или служител, заемащ тази длъжност, или да направи подбор между нето и друг заемащ близка или сходна длъжност – Тълкувателно решение №3/2011 г., т.д. №3/2011 г. ОСГК ВКС. Работодателят не е длъжен да извърши подбор при съкращаването на единствена щатна бройка. Установява се от представените длъжностни характеристики, че длъжностите заместник  директор учебна дейност и заместник директор по учебно-производствената дейност не са сходни, а различни, поради което работодателят няма задължение да извърши подбор съгласно критериите по чл.329 КТ (Решение №37 от 20.02.2013 г. на ВКС по Г. д. №724/2012 г., III г.о., ГК, докладчик съдията Светла Димитрова, Решение №304 от 20.10.2014 г. на ВКС по Г. д. №2344/2014 г., IV г.о., ГК, докладчик председателят В.Р., Решение №625 от 1.10.2010 г. на ВКС по Г. д. №1773/2009 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията С.Б.). В длъжностната характеристика за длъжността заместник директор по учебната дейност са посочени задължения: координира и участва пряко в изготвянето на училищните учебни планове; създава и осъществява контрол по изготвяне на учебните програми за разширена подготовка от учителите по съответните учебни предмети и годишните тематични разпределения; участва в разработването на Списък – образец №1 на училището като сведение за дейността на институцията за учебната година и координира дейността на длъжностните лица, свързана с работата в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование; участва в разпределението на задължителната норма преподавателска работа на педагогическите специалисти работещи в училището; организира разработването и спазването на седмичното разписание; участва в дейностите на училищно ниво, свързани с училищния прием, държавния план-прием и допълнителния прием; осъществява системен контрол върху образователния процес и дейността на педагогическите специалисти в училище; организира повеждането на изпити (държавни, зрелостни, квалификационни, за промяна на оценката, за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет, приравнителни и други). Длъжностите са и с различни кодове – заеманата от ищцата с код 23596002, а длъжността заместник  директор по учебно-производствената дейност – 23596003. Още по-малко е налице сходство, а е налице различие между осъществяваната от ищцата преди уволнението длъжност и тази на останалия педагогически персонал.Видно от съдържанието на длъжностната характеристика осъществяваните от ищцата трудови функции са от ръководно и контролиращо естество. Предвид изложеното в настоящия казус работодателят не е имал задължение да извърши подбор. Подборът в случая е негово право, а не задължение, и неупражняването му не рефлектира върху законосъобразността на уволнението, поради което твърдението за нарушение по чл.329, ал.1 КТ е недоказано.

По отношение наведените в исковата молба доводи за незаконосъобразност на уволнението, поради нарушение от страна на работодателя на разпоредбите на чл.10, т.1, т.2 и т.3 и чл.15 от КТД, съдът намира същите за неоснователни и необосновани. Основните съображения в тази насока за неизработена „визия“ за развитие на училището и как следвало да бъдат разпределени норматива от часове между отделните учители, са изцяло неотносими, както към текста на цитираните разпоредби на КТД, така и към предмета на доказване на настоящето производство касаещ прекратяване на трудово правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ. Отделно от посоченото от приложените по делото писма с изх. №1206/14.09.2018 г. и с изх. №1192/10.09.2018 г., се установява, че директорът на ответното училище е уведомил съответните синдикални организации за изготвеното ново щатно разписание и е поискал консултиране и представяне на същото. Представен е протокол от 14.09.2018 г. от проведена среща между работодателя и представители на синдикалните организации във връзка с изготвеното ново щатно разписание и съкращаване на длъжността „заместник директор по учебната дейност“. Предвид посоченото работодателя е спазил цитираната чл.10, т.1 от КТД.

Неоснователни се явяват и следващите аргументи на ищцата за незаконосъобразност на заповедта за прекратяване на трудовото й правоотношение, тъй като в училището имало на длъжност специалисти, които са придобили право на пенсия. На първо място така наведените доводи биха имали отношение, в случай на задължителен подбор по реда на чл.329 от КТ, какъвто в казуса не е налице, предвид изложените по-горе доводи, че се съкращава единствена щатна бройка. От друга страна критериите за подбор са изрично регламентирани в императивната разпоредба на чл.329 от КТ ­– по-висока квалификация и ниво на справяне с работата. С оглед на това и съгл. чл.50 КТ в КТД не могат да се уговарят допълнителни критерии за подбор, които работодателят да съобразява при извършване на уволнение в хипотезите, когато подборът е предвиден като условие за законност на уволнението. Клаузата на КТД, съдържаща изискване към уволнение поради съкращаване в щата на работници и служители в трудова възраст, да се пристъпва след освобождаване на работниците - пенсионери, на практика въвежда допълнителен критерий за подбор при уволнение поради съкращаване в щата, който е извън предвидените по закон и при оспорване на тази клауза, не следва да се съобразява. В тази насока /Решение №91 от 20.04.2011 г. на ВКС по Г. д. №673/2010 г., III г.о., ГК, докладчик съдията О.К./.

Също така неоснователно се явява и възражението на ищцата за нарушение на разпоредбата на чл.10, т.3 от КТД, която всъщност касае неспазване на закрилата по член 333, ал.4 от КТ. Видно от съдържането на приложеното като доказателство по делото писмо с изх. №2518 от 14.09.2018 г., е, че такова съгласие за освобождаване на ищцата от заемната от нея длъжност поради съкращаване на щата е дадено /л.67 от делото/. Съгласно даденото разрешение в Тълкувателно решение №4 от 17.12.2013 г. на ВКС по т.д. №4/2013 г., ОСГК, докладчик съдията Н.З., ако документът, възпроизвеждащ предварителното съгласие на съответния синдикален орган е подписан еднолично от председателя на синдикалния орган, но удостоверява взето от колективния синдикален орган решение е налице предварително съгласие за уволнението по чл.333, ал.4 КТ.

По отношение наведените доводи за незаконосъобразност на извършеното уволнение, поради неподписване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение от директора на ответното училище, съдът намира същите за недопустими. В исковата молба няма никакви твърдения касаещи реквизитите на атакуваната заповед, вкл. и по отношение на положения от името на представителя на ответното училище подпис. Същата видно от съдържанието на приложеното по делото копие на Заповед №0123 от 26.10.2018 г. на Директора на Р.„Н.С.“, е връчена на ищцата на датата на издаването й – 26.10.2018 г., т.е. още преди подаването на исковата молба в съда. Съобразно определение №1082/13.11.2015 г. на ВКС по Г.д №3890/2015 г. и цитираните в него решения на ВКС – Р. №665:1.11.2010 г. по Г.д 242/2009 г.; №555/9.2.2012 г. по Г.д. 1224/2010 г. №14/13.6.2012 г. о Г.д. 475/2011 г., №290/11.7.2012 г. по грд. 882/2011 г., №459/27.10.2011 г. по грд. 132/2010 г. - съдът се произнася само по въведените от ищеца с исковата молба доводи за незаконност на уволнението, като предявеният иск не може да бъде разгледан на основание, което не е посочено своевременно от ищеца; като ищецът трябва да посочи всички факти, които опорочават, отлагат или погасяват оспорваното потестативно право на работодателя да прекрати трудовото правоотношение с исковата молба, а ответникът- всички факти, които пораждат това право или имат значение за надлежното му упражняване с отговора на исковата молба, като съдът не може да основе решението си на факти, които опорочават, отлагат или погасяват оспорваното потестативно право, но не са посочени от ищеца в исковата молба по арг. и от чл.147 ГПК, указващ реда, по който могат да се твърдят нови обстоятелства. Затова довода е недопустим. За пълнота на изложеното следва да се посочи, че заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение не съставлява волеизявление на административен орган в изпълнение на делегирани му със закон властнически правомощия. По своята правна същност това волеизявление е от гражданско-правно естество на работодател. Съгласно чл.357, ал.1 КТ, споровете между работника или служителя и работодателя относно прекратяването на трудовите правоотношения се квалифицират като трудови и уволненото лице разполага с право на иск за отмяна на незаконното уволнение, а не за прогласяване нищожността на заповедта в каквато насока са доводите на процесуалните представители на ищцата за нищожност на същата. /В този смисъл Решение №137 от 25.03.2011 г. на ВКС по Г. д. №1112/2010 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията В.Р./. Отделно от посоченото като едностранно волеизявление на гражданско-правен субект към същото са приложими общите разпоредби на гражданския закон. По аргумент от чл.42, ал.2 от ЗЗД и чл.579, ал.1 от ГПК, самият автор може да потвърди подписа си, респ. авторството на писменото изявление, материализирано в текста на документа, като потвърждаването има обратно действие - към датата на издаването на документа. В тази насока Решение №194 от 18.06.2013 г. на ВКС по Г. д. №1100/2012 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията Б.Ц..

По така изложените съображения съдът намира, че уволнението на ищцата е законосъобразно извършено, поради което искът с правно основание чл.344, ал.1, т.1 КТ, за отмяната му като незаконно, следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

 С оглед изхода на спора по главния иск с правно основание чл.344, ал.1, т.1 КТ, неоснователни се явяват и акцесорните искове по чл.344, ал.1, т.2 и т.3 КТ, вр. с чл.225, ал.1 КТ, за възстановяване на заемната преди уволнението длъжност и присъждане на обезщетение за оставане без работа вследствие на незаконното уволнение, поради което следва да бъдат отхвърлени като неоснователни.

По разноските:

На основание чл.78, ал.3 от ГПК, ответникът има право на разноски, съразмерно с отхвърлените искове. Както е посочено в т.1 от ТР №6/2012 г. от 06.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС, съдебни разноски за адвокатско възнаграждение се присъждат, когато страната е заплатила възнаграждението. В договора следва да е вписан начина на плащане – ако е по банков път, задължително се представят доказателства за това, а ако е в брой, то тогава вписването за направеното плащане в договора за правна помощ е достатъчно и има характера на разписка. В конкретния случай в развилото се пред първоинстанционния съд производство е представен договор за правна защита и съдействие, находящ се на л.80 от делото, в който е отразен само размера на договореното възнаграждение от 1`000.00 лв. По делото не са ангажирани доказателства до приключване на устните състезания за заплащането на посочения размер на адвокатското възнаграждение от ответното училище. Предвид изложеното разноски на ответника не следва да бъдат присъждани.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от К.И.П., ЕГН*, от Г.Р., Ж..С.”б.7, а.1, срещу РПГ„Н.С.”, с Булстат*, с адрес: Г.Р., У.„К.”№1, представлявана от Директора В.П., иск за признаване за незаконно уволнението на ищеца и за отмяна на Заповед №0123 от 26.10.2018 г. на Директора на РПГ„Н.С.”, с която е прекратено трудовото правоотношение на ищеца К.И.П., ЕГН*, като незаконосъобразна.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от К.И.П., ЕГН*, от Г.Р., Ж..С.”б.7, а.1,  срещу РПГ„Н.С.”, с Булстат*, с адрес: Г.Р., У.„К.”№1, представлявана от Директора В.П., иск за възстановяването й на заеманата преди уволнението длъжност – „заместник  директор по учебната дейност“.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от К.И.П., ЕГН*, от Г.Р., Ж..С.”б.7, а.1,  срещу РПГ„Н.С.”, с Булстат*, с адрес: Г.Р., У.„К.”№1, представлявана от Директора В.П., иск за заплащане на обезщетение по чл.344, ал.1, т.3, вр. с чл.225, ал.1 КТ, за осъждането на ответника да заплати на ищцата, обезщетение за времето на оставане без работа за срок от 6 месеца, считано от 26.10.2018 г. в размер на 6`600.00 лв.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Бл.ОС в двуседмичен срок, считано от посочения по реда на чл.315, ал.2 ГПК, ден за обявяването му – 13.08.2019 г.

 

Районен съдия:…………………………………………