П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е  №  3892

 

Номер   3892

Година   15.08.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200408

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат Т.М. от АК-Б., защитник на обвиняемия М.С.Н. и районен прокурор Р.К. при РП-Р., по нохд №408/2019 г. по описа на Рг.РС, подписано в днешното съдебно заседание.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът констатира, че в хода на досъдебното производство, както и в съдебното следствие не е взета мярка за неотклонение по отношение на  обвиняемия, поради което не следва да се произнася. 

ПРЕКРАТЯВА производството по н.о.х. дело №408 по описа на Рг.РС за 2019 г., поради решаване на делото със споразумение постигнато между страните.

Определението за прекратяване на производството по н.о.х. дело №408 по описа на Рг.РС за 2019 г. не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

Съдът намира, че следва да върне на Х.К.Д. един брой диск на л.65 от ДП, представен с протокол от 07.02.2019 г.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

Връща на Х.К.Д. един брой диск на л.65 от ДП, представен с  протокол от 07.02.2019 г., върху който има надпис “записи Л.“ БЕЗ НОМЕР.

Това определение на съда подлежи на обжалване и протестиране от страните в 7-дневен срок, считано от днес пред БЛ.ОС.

 

Районен съдия:....................................................