П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е  №  3897

 

Номер   3897

Година   15.08.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200405

по  описа  за

2019

година

 

Съдът намира, че в цялост предложеното и подробно отразено в протокола от днешното заседание, подписано от страните по делото, окончателно споразумение, не противоречи на закона или на морала, като съдът следва да одобри същото при условията, при които страните са се споразумели, да реши делото със споразумение и прекрати производството по н. о. х. дело № 405 по описа на Рг.РС. за 2019 г.

Водим от горното на основание чл.381 и следващите от Глава 29-та от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат  А.Д. от АК-Б.,  защитник на подсъдимия  Е.С.Т. и Р.К., районен   прокурор при РП-Р., по нохд №405/2019 г. по описа на Рг.РС, в днешно съдебно заседание.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът констатира, че в хода на досъдебното производство, както и в съдебното следствие не е взета мярка за неотклонение по отношение на подсъдимия, поради което не следва да се произнася. 

ПРЕКРАТЯВА производството по н.о.х. дело № 405 по описа на Рг.РС за 2019 г., поради решаване на делото със споразумение постигнато между страните.

Определението за прекратяване на производството по н.о.х. дело №405 по описа на Рг.РС за 2019 г. не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:...................................................