П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4052

 

Номер   4052

Година   29.08.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20181240200858

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. Н.К. адвокат към АК-Б., в качеството му на защитник на подсъдимия А.Ю.К., роден на 21.05.1984 г. в село Бабяк, общ. Белица, настоящ адрес по лична карта: г.Р., У.„Ц.И.А.II“№2, .2, а.4, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, работя на трудово правоотношение, с ЕГН* и представителя на РП-Р. – зам. районен прокурор В.Ч. споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №858/2018 г. по описа на Рг.РС, ДП №248/2018 г.  по описа на РУ-Р., наблюдателно производство №1508/2018 г. по описа на РП-Р., с което подсъдимия А.Ю.К., роден на 21.05.1984 г. в с.Б., о.Б., с адрес: г.Р., У.„Ц.И.А.II“№2, .2, а.4, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, работя на трудово правоотношение, с ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН в това, че:  На 16.07.2018 г. около 19.00 часа на път II-19, в района на 32.5 километър и на ап. комплекс „Т.п.“ съзнателно се ползвал от неистински официален документ - свидетелство за управление на МПС с изписан №*, на което е придаден вид, че е издаден на 12.11.201З г. в г.П., Р.Ф. на името на А.Ю.К., роден на 21.05.1984 г. и е валидно до 12.11.2023 г., представяйки го пред извършващи проверка полицейски служители на РУ на М.-Р. при ОД на М.-Б. - А.Д.Ц. и Х.П.Д., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, престъпление по чл.316 от НК, вр. с чл.308, ал.2, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.316 от НК, вр. с чл.308, ал.2, вр. с ал.1 от НК, вр. с чл.54 от НК, му се налага НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 6 месеца, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от 3 години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на настоящето споразумение.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Ю.К. с ЕГН*, да заплати по сметка на ОД на М.-Б. сума от 48.32 лева, разноски за експертиза на ДП, както и пет лева по сметка на Рг.РС за издаване на ИЛ.

Определението на съда за одобряване на споразумението е окончателно и има последици на влязла в сила присъда.

Съдът намира, че следва да остане по НОХД 858/2018 г. описа на съда за унищожаването му в предвидените срокове по ПАС, приобщеното като веществено доказателство свидетелство за управление на МПС с №*, приложено на л.24 от ДП, представляващо неистински официален документ, на основание чл.112, ал.4 от НПК.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА ОСТАНЕ по НОХД 858/2018 г. описа на съда за унищожаването му в предвидените срокове по ПАС, приобщеното като веществено доказателство свидетелство за управление на МПС с №*, приложено на л.24 от ДП, представляващо неистински официален документ, на основание чл.112, ал.4 от НПК.

С оглед одобряване на представеното споразумение, съдът намира, че следва да прекрати производството по НОХД №858/2018 г., по описа на РС-Рг., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 858/2018 г., по описа на РС-Рг..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Районен съдия:......................................................